Zobacz również


Andrzej Marian Grzyb

Urodzony 23 sierpnia 1956 roku w Siedlikowie, gdzie do dziś mieszka z rodziną. Absolwent: Liceum Ogólnokształcącego w Ostrzeszowie, Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. W całej swojej działalności politycznej jest mocno zaangażowany w tematykę regionalizmów kulturowych i kulinarnych. Żonaty, dwóch synów.

Parlament Europejski: Współprzewodniczący Parlamentarnego Komitetu Stowarzyszenia Sejm RP – Parlament Europejski 1996 – 1997, Obserwator w PE 2003-2004 i Poseł do PE 1 maja 2004 – 19 lipca 2004 oraz od 2009 r. (VII kadencja PE) i od 2014 r. (VIII kadencja PE)

Sejm RP: Poseł na Sejm 1989-1991, 1993-1997, 2001-2009. Wiceprzewodniczący Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych 1993-1996. Przewodniczący Sejmowej Komisji Integracji Europejskiej – później Przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw UE, Członek Komisji Spraw Zagranicznych, Członek delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy 2001-2007, Członek Parlamentarnego Zespół Strażaków 2007-2009. W 2008 roku uznany w rankingu „Polityki” za jednego z  10 najlepszych i najbardziej pracowitych posłów, w którym doceniono go m.in. „…za spokój i próby szukania rozwiązań kompromisowych”.

Samorząd: Radny Rady Miejskiej w Ostrzeszowie 1990-1994, Radny Rady Powiatu Ostrzeszowskiego 1999-2001, Starosta Ostrzeszowski 1999-2001, Wiceprezes Związku Powiatów Polskich 2000-2003, członek Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy 2000-2003, Członek Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Ostrzeszowie (od 1996 r.) oraz wielu innych stowarzyszeń i organizacji społecznych.

Polskie Stronnictwo Ludowe: Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL Województwa Wielkopolskiego od 2005, Członek Rady Naczelnej od 1994, Wiceprzewodniczący Rady Naczelnej 1998-2003, Członek Naczelnego Komitetu Wykonawczego, Zastępca Sekretarza Naczelnego Komitetu Wykonawczego 1994-1998.

Inne: Członek Rady Programowej Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych oraz Fundacji Solidarności Międzynarodowej

POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Polska Delegacja w Grupie Europejskiej Partii Ludowej w PE – Klub EPL PO-PSL:
Współprzewodniczący Polskiej Delegacji PO-PSL w EPL

Koordynator Grupy EPL:
Podkomisja Praw Człowieka (DROI)

Członek:
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI)

Grupa PE ds. Wspierania Demokracji i Obserwacji Wyborów, Zastępca Członka:
Komisja Spraw Zagranicznych (AFET)

DEMOKRATYZACJA i PRAWA CZŁOWIEKA W REGIONACH STRATEGICZNYCH DLA UE
„Dla długofalowego zabezpieczenia
interesów strategicznych Unii Europejskiej, np. w sferze gospodarki i energetyki, celem polityki zagranicznej powinno być stworzenie obszaru dobrobytu, bezpieczeństwa i stabilizacji w krajach sąsiedzkich. Gwarantem osiągnięcia tego celu jest wdrożenie wysokich standardów demokratycznych i jak najpełniejsze poszanowanie praw człowieka w tych państwach. Dla Polski szczególne znaczenie mają kraje Partnerstwa Wschodniego i Azji Centralnej”.

Martin SCHULZ EP President, Elmar BROK,Berta SOLER, Andrzej,GRZYB,Eva JOLY

Partnerstwo Wschodnie
Z inicjatywy posła Andrzeja Grzyba Podkomisja Praw Człowieka przygotowała sprawozdania: „Prawa człowieka w krajach Partnerstwa Wschodniego (PW)” oraz „Współpraca Rzeczników Praw Obywatelskich krajów PW i UE”. W czasie Prezydencji Polski, Poseł zorganizował pierwszy Szczyt Rzeczników Praw Obywatelskich PW – UE w Brukseli, jako część realizowanego od 2008 roku przez stronę polską programu współpracy. Był on również inicjatorem II szczytu Ombudsmanów krajów Partnerstwa Wschodniego i Unii Europejskiej poświęconemu Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, który odbył się w 2013 roku w Brukseli.

Prawa Człowieka
W 2012 roku Poseł Grzyb reprezentował Europejską Partię Ludową w pracach nad Rocznym Raportem o Prawach Człowieka na Świecie – pierwszym głosem PE w debacie nad reformą strategii UE na rzecz demokracji i praw człowieka. Poseł reprezentuje EPL w grupie kontaktowej PE-Komisja Europejska-Rada ds. międzyinstytucjonalnej deklaracji o przyszłości polityk UE w tym zakresie.

Na forum PE, Andrzej Grzyb jest jednym z głównych promotorów powołania Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji (EED) – flagowej inicjatywy Polskiej Prezydencji. Aktywnie uczestniczy również w tworzeniu stanowiska PE w sprawie polityk zewnętrznych UE. Z ramienia PE uczestniczy w misjach obserwacyjnych wyborów – m.in. Mołdawia 2009, Azerbejdżan 2010, Ukraina 2010 i 2012, Jordania 2013.

Sytuacja Chrześcijan na Świecie
Andrzej Grzyb niejednokrotnie upomniał się o prawa mniejszości etnicznych i religijnych, w szczególności chrześcijan. Jest współautorem m.in. projektu rezolucji w sprawie priorytetów UE w Radzie Praw Człowieka ONZ w 2015 r., oraz inicjatorem Konferencji w PE nt. „Wolność religii i wyznania: Chrześcijanie i inne mniejszości na Bliskim Wschodzie” (Freedom of religion or belief: Christians and other religious minorities in the Middle East) poświęconej prześladowaniom chrześcijan, która odbyła się w lutym 2015 r. Poseł Grzyb w imieniu EPP, kładzie nacisk na sytuację we wschodnim sąsiedztwie UE, na Ukrainie czy Białorusi, a także na Bliskim Wschodzie i Afryce m.in. w związku ze zbrodniami ISIS i innych bojówek dżichadystycznych oraz pogarszającą się sytuacją chrześcijan na świecie.

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW – CSR: BIZNES I PRAWA CZŁOWIEKA – TO SIĘ OPŁACA!
„W gospodarce nieodzowne jest zaufanie. Odbudowa wzrostu gospodarczego, cel Strategii Europa 2020, wymaga odbudowy wzajemnego zaufania społeczeństwa, przedsiębiorstw i instytucji państwowych – Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw”.

Poseł Grzyb jest autorem 2 opinii do stanowiska PE w odpowiedzi na dokument Komisji Europejskiej „Odnowiona strategia UE na lata 2011-2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw”. Dokument opublikowano w czasie Prezydencji Polski jako element pakietu „Odpowiedzialne Przedsiębiorstwa”. Opinie zostały przyjęte w grudniu 2012 roku. Prace nad zmianami strategii UE na rzecz CSR wpisują się w realizację celów Strategii Europa2020 „Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”. Jednocześnie to odpowiedź UE na przyjęte w czerwcu 2011 roku przez ONZ „Wytyczne w kwestii Przedsiębiorstw i Praw Człowieka”. W PE Poseł Grzyb współorganizował publiczne wysłuchanie z udziałem przedstawicieli organizacji pracodawców, pracowników oraz organizacji pozarządowych (NGO) zajmujących się problematyką CSR.

Grzyb_Piechocinski„Promowanie Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w wymiarze mdzynarodowym leży w interesie europejskich przedsiębiorstw – to co nazywamy prawami człowieka jest w ramach UE częścią porządku prawnego. Musimy przeciwdziałać sytuacji, w której europejskie przedsiębiorstwa na rynku wspólnotowym i poza unią, toczą nierówną walkę z konkurentami, którzy redukując koszty produkcji naruszają międzynarodowe standardy prawa pracy czy wręcz łamią podstawowe wolności”.

Skutecznymi narzędziami UE i krajów członkowskich mogą tu być: zamówienia publiczne, strategiczne inwestycje bezpośrednie, kredyty eksportowe, dostęp do rynku wspólnotowego – handlowe umowy międzynarodowe, a także wzmocniona współpraca, z rzecznikami praw obywatelskich.

„Na podkreślenie zasługuje fakt, że rozwiązania proponowane przez Komisję i ONZ obecnie nie mają charakteru twardego prawa. Ich skuteczność wymaga partnerów. Dobrymi sprzymierzeńcami przedsiębiorstw, państw, samorządów lokalnych i NGO, z odpowiednim zapleczem eksperckim, pozycją instytucjonalną i zaufaniem społecznym w UE, ale również w krajach Partnerstwa Wschodniego, mogą być właśnie Rzecznicy Praw Obywatelskich”.

Z inicjatywy Wiceprzewodniczącego Andrzeja Grzyba Podkomisja Praw Człowieka PE zleciła badanie poświęcone roli Rzeczników Praw Obywatelskich we wdrażania wytycznych ONZ w zakresie CSR m.in. za Prawa Człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w krajach Partnerstwa Wschodniego.  W pierwszej połowie 2013 roku odbył się, przy współpracy Posła do PE Andrzeja Grzyba i Rzecznika Praw Obywatelskich RP, II Szczyt Rzeczników Praw Obywatelskich PW i UE w Brukseli poświęcony Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw.

ENERGIA – EKONOMIA – EKOLOGIA – BIOEKONOMIA
„Unia Europejska powinna rozważnie kształtować politykę spójności, przy większej współpracy z regionami i silniejszym wsparciu małych i średnich przedsiębiorstw. Racjonalne podejście do wyzwań klimatycznych, uwzględniające m.in. inwestycje w odnawialne źródła energii np. bioźródła czy alternatywne źródła gazu, może być impulsem do rozwoju, włączającego także obszary mniej zurbanizowane”.

Poseł Grzyb postuluje zrównoważony rozwój polityki energetyczno-klimatycznej, zapewniającej bezpieczeństwo i dostosowanie do możliwości europejskich gospodarek. Jest zaangażowany w promocję gazu łupkowego, m.in. poprzez oświadczenie pisemne, eksperckie wysłuchanie publiczne oraz sympozjum energetyczne Grupy EPL. Podkreśla potencjalne korzyści dla Polski z jego wydobycia: dywersyfikację energetyczną, rozwój gospodarki, zabezpieczenie przyszłości obywateli dzięki wpływom z eksploatacji złóż.

Pracował nad szeregiem istotnych zagadnień, takich jak: efektywność energetyczna, europejska strategia w zakresie surowców, polityka UE na rzecz Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Europejski Program finansowania badań naukowych i ich wdrażania w kolejnej perspektywie finansowej Horyzont 2020, a także nad opinią Komisji Przemysłu Badań i Energii w kluczowej kwestii przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej.

Wyjazd_mlodziez2UNIA EUROPEJSKA  DZIŚ I JUTRO
Poseł Andrzej Grzyb kontynuuje rozpoczęty w Komisji do spraw UE Sejmu RP monitoring działań instytucji, w tym: Rady Europejskiej, Trybunału Obrachunkowego czy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Uczestniczy w debatach na temat przyszłości UE m.in. strategii Europa 2020, Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz wdrażania Polityki Sąsiedztwa. Bierze czynny udział w debatach zarówno w komisjach, jak i na posiedzeniach plenarnych dotyczących Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych. Uczestniczy w debatach przygotowujących i podsumowujących kolejne unijne prezydencje.

UE W POLSCE – POLSKA W UE
Poseł Grzyb angażuje się w popularyzowanie wiedzy o UE m.in. poprzez organizowane przez niego wyjazdy studyjne od 2009 roku PE odwiedziło ponad 2000 osób. Pod jego patronatem odbywają się coroczne seminaria studentów poświęcone Wspólnej Polityce Rolnej. W ramach prowadzonego przez Posła programu stażowego, praktyki w PE odbyło ponad 85 osób. W kraju Poseł prowadzi wykłady i organizuje konferencje poświęcone UE – w tym m.in. od 2009 cykliczne Forum Europejskie Wielkopolski (www.few.org.pl). W PE Poseł stara się przybliżyć polską kulturę i tradycję. W czasie Prezydencji Polski zorganizował wystawę i wydarzenie otwierające „Wesele Kaliskie” promujące Wielkopolskę, które odwiedziło w PE ponad 1000 osób. W listopadzie 2012 r., w ramach ogólnoświatowych obchodów Polskiego Roku Korczaka, Poseł Grzyb we współpracy z Polskim Rzecznikiem Praw Dziecka oraz MSZ zorganizował w PE wystawę i seminarium poświęcone prawom dziecka przybliżające dorobek Janusza Korczaka.

Wyjazd_mlodziez

©2018 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego. Zaprojektował Pilawka.com

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?