Poseł Grzyb interweniuje w sprawie polskich imigrantów

onet

Poseł Grzyb interweniuje w sprawie polskich imigrantów – Plan Camerona ws. Polaków może uderzyć w Wielką Brytanię

Plan Da­vi­da Ca­me­ro­na, do­ty­czą­cy ob­cię­cia za­sił­ków na dzie­ci pol­skich imi­gran­tów, może ob­ró­cić się także prze­ciw­ko oby­wa­te­lom Wiel­kiej Bry­ta­nii. O ta­kiej moż­li­wo­ści po­wie­dział One­to­wi eu­ro­de­pu­to­wa­ny PSL An­drzej Grzyb, który in­ter­we­nio­wał w obro­nie pol­skich imi­gran­tów u ko­mi­sa­rza ds. pracy Lasz­lo An­do­ra. Ko­mi­sja Eu­ro­pej­ska, ze swo­jej stro­ny, przed­sta­wi­ła “kon­kret­ne dzia­ła­nia”, do­ty­czą­ce utrzy­ma­nia za­sa­dy swo­bod­ne­go prze­pły­wu osób po­mię­dzy pań­stwa­mi człon­kow­ski­mi Unii Europejskiej.

Interwencja Andrzeja Grzyba w Komisji Europejskiej

Na kło­po­ty bry­tyj­skich oby­wa­te­li w kra­jach Unii Eu­ro­pej­skiej może wska­zy­wać od­po­wiedź Ko­mi­sji Eu­ro­pej­skiej na in­ter­wen­cję eu­ro­de­pu­to­wa­ne­go PSL An­drze­ja Grzy­ba. Pol­ski po­li­tyk, bro­niąc praw pol­skich imi­gran­tów na Wy­spach, skie­ro­wał py­ta­nie do unij­ne­go ko­mi­sa­rza ds. pracy Lasz­lo An­do­ra. Eu­ro­po­seł PSL przy­po­mniał w nim, że David Ca­me­ron chce wpro­wa­dzić ogra­ni­cze­nia w pra­wach do za­sił­ków dla osób nie­bę­dą­cych oby­wa­te­la­mi Zjed­no­czo­ne­go Kró­le­stwa, utrzy­mu­jąc rów­no­cze­śnie obec­ny po­ziom za­bez­pie­czeń so­cjal­nych dla jego oby­wa­te­li.

Grzyb za­zna­czył, że oby­wa­te­le in­nych kra­jów UE mają na­bie­rać praw do za­sił­ku dla bez­ro­bot­nych po trzech mie­sią­cach od przy­by­cia na Wyspy Bry­tyj­skie, ale dzie­ci oby­wa­te­li państw człon­kow­skich UE pła­cą­cych w Wiel­kiej Bry­ta­nii po­dat­ki mają być ob­ję­te do­dat­ka­mi tylko jeśli prze­by­wa­ją na Wy­spach Bry­tyj­skich. – Ogra­ni­cze­nia te nie mają do­ty­czyć oby­wa­te­li Wiel­kiej Bry­ta­nii. Takie po­stę­po­wa­nie jest jaw­nie nie­zgod­ne z Trak­ta­ta­mi, a w szcze­gól­no­ści z wol­nym prze­pły­wem osób w UE – spre­cy­zo­wał eu­ro­de­pu­to­wa­ny PSL.

Przeczytaj cały artykuł: www.wiadomosci.onet.pl – Grzyb interweniuje ws polskich imigrantów

Zobacz również:

Komisja Europejska prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie Polaków w Wielkiej Brytanii

W reakcji na słowa Camerona debata w PE o swobodzie przepływu osób

Poseł Andrzej Grzyb do Polaków w Londynie: “Jest Was 600 tysięcy, to już wyborcza siła”

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?