Gospodarka cyrkulacyjna – Andrzej Grzyb

Zasoby naturalne są coraz trudniej dostępne i coraz droższe w pozyskaniu. Dzieje się tak zarówno ze względu na kurczące się zasoby własne, jak i sytuację geopolityczną. Najbardziej jaskrawym przykładem są surowce ziem rzadkich, których udokumentowane i możliwe dziś do wykorzystania źródła znajdują się w 90% na terytoriach ogarniętych konfliktem lub też w orbicie wpływu Chin. Europa musi sprostać tym wyzwaniom, zanim zaczną uderzać w podstawy jej gospodarki. Jednym z elementów nowej polityki surowcowej ma być właśnie gospodarka cyrkulacyjna (gospodarka w obiegu zamkniętym).

Coraz większy nacisk powinien być kładziony na odzysk surowców już raz wykorzystanych, projektowanie produktów tak by przedłużyć okres ich życia oraz by były one naprawialne a nie jednorazowe. W efekcie stopniowo zmniejszany miałby być strumień odpadów, tak, aby docelowo prawie wszystkie służyły ponownemu wykorzystaniu.

Earth_recycle.svgIdea gospodarki cyrkulacyjnej stanowi alternatywę do gospodarki linearnej, która opiera się na założeniu, że produkujemy, używamy i wyrzucamy. Bez powtórnego dostępu do zasobów. Gospodarka cyrkulacyjna natomiast, nie marnuje zasobów – surowców, ale pozwala je lepiej wykorzystywać. Obecny model gospodarki nie ma zatem nic wspólnego ze zrównoważonym rozwojem. Gospodarka cyrkulacyjna proponuje model, podobny do natury, która nie wytwarza odpadów , ale ponownie wszystko zużywa. Koncepcja ta zakłada również, że nie musimy posiadać wszystkiego, ale możemy pożyczać w przeciwieństwie do gospodarki linearnej. Według tej koncepcji coraz więcej usług i rzeczy będziemy pożyczać, zamiast kupować je na własność. Koncepcja gospodarki cyrkulacyjnej opiera się zatem bardziej na usługach niż na produkcji. W gospodarce cyrkulacyjnej możemy kupować od firm usługę, która udostępnia nam to, co chcemy. Przykład takiej usługi stanowić mogą np. rowery miejskie, usługa dostępna w coraz większej liczbie miast w Europie i w Polsce. Takie modele zaczyna się stosować w niektórych krajach Europy i przynoszą one oczekiwany rezultat. Jednym z nich jest ograniczenie naszego negatywnego wpływu na środowisko. Istotne jest także to, aby uczyć i zachęcać przyszłe pokolenia do zmiany myślenia, stylów produkcji i konsumpcji wynikających ze świadomości, iż funkcjonujemy w świecie ograniczonych zasobów i należy poszukiwać alternatywnych modeli gospodarki. W kierunku takiego modelu gospodarki zmierza Unia Europejska, która niebawem przedstawi propozycje, w jaki sposób dostosować europejską gospodarkę do cyrkulacyjnego sposobu przepływu dóbr i usług.

“Dzisiejsza  gospodarka i konsumpcyjny styl życia sprzyja wytwarzaniu dużej ilości odpadów. Gospodarowanie nimi w sposób wydajny i przyjazny środowisku jest wyzwaniem samym w sobie. Jednak Europa ma pomysł, jak sprawić, by odpad stał się zasobem, wydobywając z niego potencjał do generowania zysku dla unijnej gospodarki. Gospodarka o obiegu zamkniętym, w którym produkt projektowany jest już z myślą o powtórnym wykorzystaniu może być przyszłością dla Europy i jej przemysłu. Taka forma rozwoju ekonomicznego może pozwolić na efektywne wykorzystanie surowców i poprawę stanu środowiska” – Andrzej Grzyb, 2015 r.

Gospodarka o obiegu zamkniętym była głównym tematem Jubileuszowej, dwudziestej edycji Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON, który odbył się 10-11 października br. w Poznaniu. Zgromadził on spore grono osób zainteresowanych ochroną środowiska, w tym gospodarką odpadami, gospodarką wodno-ściekową i energetyką. Gościem honorowym drugiego dnia Kongresu był poseł do PE Andrzej Grzyb.

Podczas drugiego dnia trwania ENVICON-u odbyły się seminarium pt. „Polska droga do gospodarki o obiegu zamkniętym”, sesja V „Ochrona powietrza  – Niska emisja – poważny problem ”oraz Forum RIPOK, które odbyło się w formule otwartego spotkania Rady RIPOK.

Seminarium poświęcone możliwościom wdrożenia w naszym kraju zasad circular economy spotkało się z dużym zainteresowaniem. Wśród szeregu ciekawych wystąpień można wyróżnić choćby wystąpienia posła do PE Andrzeja Grzyba. Podczas seminarium omawiano szereg tematów, w tym rozwiązania w zakresie gospodarowania odpadami z terenu blokowisk i obszarów wiejskich, przykład skojarzonego recyklingu organicznego i rola systemu EMAS w gospodarce o obiegu zamkniętym. Z kolei podczas sesji poświęconej ochronie powietrza mówiono m.in. o jakości powietrza w Polsce na tle Europy i Świata, wpływie tzw. niskiej emisji na zdrowie ludzi oraz o Krajowym Programie Ochrony Powietrza. Przeważały tu tematy związane z ograniczaniem niskiej emisji i możliwych działań na poziomie lokalnym, sprzyjających poprawie jakości powietrza. Podczas Forum RIPOK wiele uwagi poświęcono roli regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w realizacji wymagań Unii Europejskiej w zakresie gospodarki odpadami. Omawiano także zagadnienia związane z energetycznym wykorzystaniem paliw alternatywnych w systemie ciepłowniczym oraz relacje pomiędzy instalacjami termicznego przekształcania i instalacjami do mechaniczno-biologicznego przekształcania odpadów.

7 grudnia w Brukseli odbyła się również konferencja ‚Move to Circular Economy in Poland: current state and perspectives’ zorganizowana wspólnie przez Biuro PolSCA – przedstawicielstwo Polskiej Akademii Nauk w Brukseli oraz posła do PE Andrzeja Grzyba. Celem tego wydarzenia była dyskusja na temat stanu obecnego i przyszłości gospodarki o obiegu zamkniętym w Polsce w perspektywie pakietu legislacyjnego Komisji Europejskiej. W konferencji wzięli udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, samorządu, organizacji pozarządowych oraz biznesowych. Przedstawiony został również raport Klubu Rzymskiego o korzyściach społecznych związanych z wdrażaniem gospodarki o obiegu zamkniętym w Polsce.

Zobacz również:

Gospodarka cyrkularna – szanse i zagrożenia dla Polski i Europy

A. Grzyb: Gospodarka cyrkularna czyli nowy temat w Brukseli ważny dla Polski

Andrzej Grzyb w debacie nt. gospodarowania zasobami i gospodarki o obiegu zamkniętym

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?