Interreg – Europejska Współpraca Terytorialna

Interreg, szerzej znany jako Europejska Współpraca Terytorialna, jest jednym z dwóch podstawowych celów Polityki Spójności i ma za zadanie harmonijny rozwój wszystkich regionów Unii Europejskiej, przy czym służy zwłaszcza rozwojowi regionów przygranicznych.

 

W minioną środę w Parlamencie Europejskim z inicjatywy Krzysztofa Hetmana, posła do Parlamentu Europejskiego, odbyło się seminarium “Interreg: 25 years of experience and a road ahead” podsumowujące 25 lat istnienia programu współpracy Interreg. Wśród zaproszonych panelistów był Kazimierz Smal, wójt gminy Ruda-Huta, która oprócz gmin z Białorusi i Ukrainy, jest jednym z partnerów Euroregionu “Bug”. Z punktu widzenia beneficjenta przedstawił on zalety uczestnictwa w programie i korzyści, jakie jego gmina osiągnęła.

 

“Często aktywność na poziomie regionalnym ma istotną wartość dodaną, czego przykładem jest Ruda-Huta. Powinno się w najmniejszych regionach wdrażać projekty, ponieważ sprzyja to nie tylko rozwojowi regionu, ale również społeczeństwa” – skomentował Andrzej Grzyb poseł do Parlamentu Europejskiego.

 

Inicjatywa Interreg składa się z trzech aspektów: A (transgraniczny), B (transnarodowy) i C (międzynarodowy). Obecnie trwa już piąta jej odsłona INTERREG V (2014-2020). Od 1990 roku, czyli od czasu powstania, z każdym rokiem nabiera coraz większego znaczenia.

Ewolucja Programu Interreg w trakcie 25 lat jej istnienia obejmuje zarówno status prawny, liczbę beneficjentów, jak i wielkość budżetu. Piąta edycja angażuje 28 państw członkowskich Unii Europejskiej, kraje EFTA i EOG, posiada własną regulację prawną, a budżet wynosi 10 mld euro, co stanowi 36% całkowitego budżetu Unii Europejskiej. Środki te inwestowane są w ponad sto programów współpracy pomiędzy regionami oraz terytorialnymi, społecznymi i ekonomicznymi partnerami.

Międzynarodowy program współpracy, Interreg Europe, ma na celu niesienie pomocy samorządom lokalnym i regionalnym. Program oferuje 85% finansowania, a chętne do wzięcia udziału w inicjatywie regiony, muszą dodać od siebie tylko 15% wkładu.

Beneficjentami programu są obszary peryferyjne sąsiadujących państw, potrzebujące wsparcia. Wsparcie to polega między innymi na wymianie doświadczeń, dobrych praktyk, wymianie kulturowej, uczniów. W ramach okresu programowania zostaje utworzona platforma wymiany praktyk. Jeśli jakiś region w Europie ma problem to może dołączyć do platformy i nawiązać współpracę z regionem proponującym dobre rozwiązanie. Istotny jest fakt, że ta inicjatywa łamie bariery, które tworzą granice, zbliża mieszkańców z przeciwnych stron granicy i przyczynia się do stworzenia atmosfery zaufania. Regiony są chętne, aby uczyć się od innych.

 

opracowała: Monika Gładysz

 

 

Więcej na ten temat:

Film promujący program Interreg Europe: “Interreg Europe – share solutions for success”

Broszura informacyjna: ” European territorial cooperationbuilding bridges between people”

©2023 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?