Gospodarka dzielenia się: Parlament chce jasnych reguł w całej Unii

Unia powinna wykorzystać korzyści płynące z gospodarki „dzielenia się” pamiętając jednocześnie o konieczności poszanowania zasad uczciwej konkurencji, praw pracowników i przepisów podatkowych.

 

Parlament podkreślił potrzebę uregulowania „szarych stref” w prawodawstwie. Istnieją znaczne różnice w przepisach, również na szczeblu krajowym i lokalnym w państwach członkowskich, i nie zawsze jest całkowicie jasne, które przepisy UE mają zastosowanie. Nowe modele biznesowe rozwijane w ramach gospodarki „dzielenia się’ (lub „gospodarki współpracy”) obejmują coraz szerszy wachlarz usług, od zakwaterowania (np. Airbnb) poprzez transport samochodowy (np. Uber) po usługi pomocy domowej.

 

Zalecenia Parlamentu obejmują:

 

  • Indywidualni a profesjonalni usługodawcy: potrzebne są ostre kryteria rozróżnienia pomiędzy indywidualnymi partnerami (np. gdy osoba fizyczna chce odpłatnie podzielić się swoją nieruchomością lub samochodem z inną osobą i czyni to sporadycznie) i profesjonalistami (osobami świadczącymi te usługi zawodowo w celach zarobkowych) oraz ogólne zasady na szczeblu Unii i szczegółowe rozwiązania na poziomie krajowym (dotyczące na np. poziomu dochodów).

 

  • Prawa konsumenta: konsumenci powinni być poinformowani o zasadach mających zastosowanie do każdej transakcji i o swoich prawach; platformy społecznościowe powinny wprowadzić mechanizmy składania skarg oraz do rozstrzygania sporów.

 

  • Odpowiedzialność prawna: Komisja Europejska powinna jak najszybciej wyjaśnić kwestie systemu odpowiedzialności w zastosowaniu do platform społecznościowych i opracować wytyczne pozwalające ocenić, czy usługa podstawowa jest świadczona w ramach danej platformy (usługa hotelarska, transportowa) czy też platforma oferuje jedynie usługę społeczeństwa informacyjnego w rozumieniu dyrektywy o handlu elektronicznym.

 

  • Prawa pracownicze: wszyscy pracownicy świadczący usługi w ramach „gospodarce dzielenia się” bez względu na ich status (pracownicy zatrudnieni lub samozatrudnieni) powinny mieć zagwarantowane uczciwe warunki pracy oraz odpowiednią ochronę prawną i socjalną; powinni też móc przenosić w przypadku zmiany pracy wystawiane przez użytkowników ratingi i oceny, które decydują o ich wartości na rynku cyfrowym.

 

  • Podatki: przedsiębiorstwa świadczące porównywalne usługi, czy to w ramach gospodarki tradycyjnej czy też gospodarki dzielenia się, powinny mieć podobne obowiązki podatkowe; podatki należy płacić tam, gdzie generowane są zyski; powinny zostać innowacyjne rozwiązania, dostosowane do specyfiki tej nowej formy gospodarki, które poprawią przestrzegania i egzekwowania przepisów prawa podatkowego, a operatorze platform powinni zaangażować się w ich opracowanie.

 

Uregulowanie prawne usług świadczonych w ramach gospodarki dzielenia się powinno przyczynić się do jasności prawa i zapewnienia wszystkim podmiotom równych warunków działania, nie powinno jednak ograniczać świadczenia usług. Dlatego posłowie potępiają przepisy narzucane przez niektóre organy publiczne w celu utrudnienia zakwaterowania dla turystów w ramach gospodarki dzielenia się. Posłowie apelują o niepostrzeganie gospodarki dzielenia się jako zagrożenia dla gospodarki tradycyjnej. Zaznaczają, że „gospodarka dzielenia się jest społecznie korzystna dla obywateli UE”.

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?