Granty na projekty badawcze o wpływie chrześcijańskiej demokracji na integrację europejską – zaproszenie do składania wniosków.

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) w Parlamencie Europejskim stworzyła program dotacji dla badaczy zainteresowanych historią, rolą i wpływem chrześcijańskiej demokracji na proces integracji europejskiej.Badacze będą mogli korzystać z dokumentów przetrzymywanych w archiwach Unii Europejskiej oraz grupy EPP. Otrzymają też 5 tysięcy euro na swoje prace. 

CELE

Program dotacji ma na celu umożliwienie naukowcom zainteresowanym chrześcijańską demokracją i integracją europejską poszerzenia ich badań poprzez przeanalizowaniemateriałów przechowywanych w archiwach Unii Europejskiej we Florencji oraz archiwach grupy EPP w Brukseli, w Konrad Adenauer Stiftung (KAS) i w SanktAugustin – Bonn.

WSTĘP

Naukowcy mogący ubiegać się o granty:

  • Studenci studiów podyplomowych (magisterskich i doktoranckich)
  • Doktoranci lub profesorowie uniwersyteccy, którzy ukończyli studia magisterskie lub doktorat w ciągu ostatnich pięciu lat poprzedzających datę złożenia wniosku.

Wnioskodawcy powinni przygotować tezę, rozprawę lub artykuł naukowy dotyczący chrześcijańskiej demokracji i integracji europejskiej w jednej lub kilku dziedzinach nauk humanistycznych i społecznych (np. historia, nauki polityczne, prawo itp.).

Projekty badawcze przedstawione przez studentów studiów podyplomowych lub doktoranckich ubiegających się o granty powinny być bezpośrednio związane z tematyką ich badańdoktoranckich  lub magisterskich.

Pliki archiwalne, które zostaną udostępnione uczestnikom projektu najczęściej są w językach angielskim lub francuskim, dlatego kandydaci powinni mieć znać je na poziomie dobrym.Zaletą byłaby znajomość innych języków UE.

Będą brane pod uwagę tylko indywidualne aplikacje.

Kandydaci mogą złożyć maksymalnie dwa podania o tej samej tematyce badawczej.

Kandydaci muszą być obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
PROCEDURY

Wnioski należy przesłać pocztą elektroniczną do Archiwum Historycznego Unii Europejskiej w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim najpóźniej w dniu 31 maja 2017 r. Potwierdzenie otrzymania wniosku zostanie przesłane pocztą elektroniczną w tydzień po jej otrzymaniu.

Wnioski i wszystkie dokumenty uzupełniające muszą być złożone w języku angielskim lub francuskim. Plik aplikacji powinien zawierać tylko wymagane informacje (patrz poniżej).

Ukończone pliki aplikacji powinny zawierać:

  • Prezentację wniosku badawczego, w tym opis przedmiotu badawczego, jego znaczenie akademickie i jego wpływ na badania w terenie, wszelkie wcześniejsze prace naukowe w dziedzinie badań oraz proponowaną metodologię badań i harmonogram ich wykonania (maksymalnie pięć stron);
  • Bibliografię źródeł i opracowań związanych z badaniami (maksymalnie pięć stron);
  • Uzasadnienie potrzeby korzystania z pierwotnych źródeł archiwalnych;
  • Oświadczenie o planach dotyczących publikacji wyników badań;
  • Listę wcześniejszych publikacji wnioskującego (nie więcej niż 10, w tym ostatnie);
  • List polecający od profesora uniwersytetu lub instytutu badawczego na poziomie uniwersyteckim, oceniający naukowe znaczenie projektu i ocenę szkolenia, umiejętności i motywacji kandydata do proponowanych badań.

GRANTY

Osoby wybrane otrzymają dofinansowanie do badań w wysokości 5 000 euro na pokrycie wszelkich wydatków związanych z konsultacjami i poznawaniem pierwotnych źródeł we Florencji, Brukseli i / lub SanktAugustin – Bonn.

Dotacja zostanie wypłacona w dwóch ratach:

  • Pierwszą ratę w wysokości 3.000 EUR na początku badania, zaświadczoną przez Dyrektora Archiwum Historycznego Unii Europejskiej;
  • Drugą ratę w wysokości 2.000 €po publikacji artykułu w czasopiśmie akademickim lub monografii opartej na przeprowadzonych badaniach.

WYBÓR I POWIADOMIENIE

Komisja Selekcyjna składa się z przedstawicieli Grupy PPE oraz Dyrektora Archiwów Historycznych Unii Europejskiej we Florencji. Decyzję o przyznaniu grantów będzie opierać na podstawie oceny jakości pliku wnioskodawcy, znaczeniu i oryginalności proponowanych badań, stosowności projektu, zdolności kandydata do przeprowadzania badań w zadowalający sposób oraz znaczeniu korzystania z Archiwów.

Wnioskodawcy zostaną powiadomieni o wynikach selekcji przed dniem 31 lipca 2017 r.

PUBLIKACJE I ZOBOWIĄZANIA

Osoby przyznające dotację zobowiązują się na publikację prac wykorzystującw całości lub w części wyniki wniosków otrzymanych pod auspicjami grantu badawczego a zaakceptowanych przez Program Podyplomowych Grantów Badawczychoraz do udostępnienia Archiwaliów Historycznych Unii Europejskiej –oryginały i kopie takich publikacji.

Grupa Europejskiej Partii Ludowej nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej za dokładność, jakość, kompletność informacji, produkcję ujawnianą przez posiadaczy dotacji, ani też, że wykorzystanie takich informacji, produktów nie naruszałoby praw własności prywatnej. Opinie i opinie posiadaczy dotacji nie muszą stanowić oficjalnego stanowiska grupy PPE.

więcej:

http://www.eppgroup.eu/pl/news/Call-for-application—Postgraduate-Research-Grant%28s%29-on-Christian-Democracy-and-European-Integration?usebuid=10323

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?