„Interesy ekonomiczne a ochrona praw człowieka” – podsumowanie debaty

Z okazji wręczenia tegorocznej Nagrody im. Sacharowa Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce zorganizowało debatę „Interesy ekonomiczne a ochrona praw człowieka”.

Dyskusję poprzedziło wystąpienie (video) Aury Lolity Chavez, która znalazła się w gronie finalistów nominowanych do tegorocznej Nagrody. Lolita Chavez podkreśliła, że jej organizacja działa w sposób pokojowy i demokratyczny oraz apelowała, aby wszystkie strony zainteresowane, również przedsiębiorcy, włączały się w promowanie interesów społecznych i ochronę praw człowieka.

Poseł do PE Andrzej Grzyb przybliżył cele Nagrody Sacharowa i sylwetki niektórych dotychczasowych laureatów oraz przedstawił działania Parlamentu Europejskiego w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu i raportowania pozafinansowego. W dyskusji poseł Grzyb zwrócił uwagę na kryzys wartości oraz nierówności w dystrybucji dóbr we współczesnym świecie jako pośrednie przyczyny problemów z respektowaniem praw podstawowych. Poseł wspominał też o problemie nadmiernej eksploatacji zasobów naturalnych. Jego zdaniem, zrównoważony rozwój musi odnosić się do kwestii środowiskowych, gospodarczych i społecznych.

Jacqueline Kacprzak przedstawiła stanowisko Ministerstwa Rozwoju i etapy wdrażania Krajowego Planu Działania na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka na lata 2017-2020, a także podkreśliła rolę edukacji i rozpowszechniania dobrych praktyk wśród przedsiębiorców.

Marcin Wojtalik z Instytutu Globalnej Odpowiedzialności wskazywał na kluczową rolę organizacji pozarządowych w ujawnianiu i kontrolowaniu działań zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego w kontekście łamania praw człowieka. Zwrócił uwagę na brak adekwatnych środków zaradczych, do których mogłyby się odwoływać ofiary naruszeń praw człowieka w krajach spoza UE.

Grzegorz Piskalski z Fundacji CentrumCSR.PL przypomniał o przypadkach łamania praw pracowniczych w Polsce. Jego zdaniem dobrowolne praktyki z obszaru CSR nie gwarantują skutecznej ochrony przed łamaniem praw człowieka i potrzebne są bardziej skuteczne środki prawne.

Zdaniem Jacka Olechowskiego, przedstawiciela Polskiej Rady Biznesu, przedsiębiorcy powinni być traktowani jako aktywni partnerzy w promowaniu praw człowieka. W dyskusji nad tworzeniem ewentualnych nowych regulacji prawnych, o ile są one konieczne, trzeba uwzględniać specyfikę małych i średnich firm, których jest w Polsce większość.

Debata odbyła sie 1 grudnia 2017 w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?