Jean-Claude Juncker nowym przewodniczącym Komisji Europejskiej

422 głosami za, Parlament Europejski wybrał Jeana-Claude Junckera na przewodniczącego Komisji Europejskiej, podczas tajnego glosowania, które odbyło się 15 lipca. Nowy przewodniczący, wybrany na 5 lat, obejmie urząd 1 listopada 2014 roku. Minimalna liczba głosów, która musiał uzyskać to: 376.

Pierwszy raz w historii Unii Europejskiej, Parlament Europejski wybrał, a nie tylko zaakceptował, kandydata na Przewodniczącego Komisji Europejskiej, nominowanego przez Radę Europejską, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Traktat z Lizbony (w grudniu 2009 roku).

422 posłów głosowało za, 250 przeciw, 47 wstrzymało się od głosu, oddano 729 głosów, z czego 10 nie było ważnych.

Kandydat obywateli i rządów Europy

Kiedy, po wyborach 22-25 maja, EPP ponownie zostało największą grupą polityczną w Parlamencie Europejskim, Jean-Claude Juncker, były premier Luksemburga, został nominowany przez Radę Europejską na stanowisko szefa Komisji Europejskiej, 27 czerwca, 26 krajów opowiedziało się za, a 2 przeciw.

Kolejne kroki

Wybrany Przewodniczący Komisji Europejskiej wyśle teraz oficjalne listy do przywódców państw członkowskich, prosząc ich o zaproponowanie swoich kandydatów na Komisarzy.

“Jesteście pierwszym Parlamentem, który wybiera przewodniczącego Komisji Europejskiej”, mówił jeszcze jako kandydat na to stanowisko – Jean-Claude Juncker, podczas ostatniej, przed głosowaniem, debaty z liderami grup politycznych. Wiele z jego propozycji i zapewnień spotkało się z aplauzem posłów.

Jean-Claude Juncker przedstawił swój plan reform, cele, jakie stawia społecznej gospodarce rynkowej, włączając w to € 300 miliardów na inwestycje pobudzające wzrost, zatrudnienie oraz konkurencyjność, swoje poglądy na bardziej demokratyczną Troikę (Komisja Europejska, Europejski Bank Centralny, Międzynarodowy Fundusz Walutowy), granice elastyczności w pakcie stabilności i wzrostu oraz idee dotyczące unii energetycznej.

Na temat relacji Komisji z Radą i Parlamentem oraz przywrócenia zaufania ze strony obywateli, powiedział: “Zobaczmy, jak uda nam się funkcjonować w praktyce i nie zanudzajmy obywateli wewnętrznymi sporami. Powinniśmy też powstrzymać się od krytykowania Brukseli, ze wszystko, co idzie źle, jeśli mówisz “tak” w Brukseli, nie mów “nie” gdzie indziej. Musimy grać w jednej drużynie, zgodnie ze wspólnotową metodą podejmowania decyzji”. “Nie powinniśmy czynić europejskim każdego małego problemu, powinniśmy się skupić na sprawach istotnych”, dodał.

Europa, jak powiedział Jean-Claude Juncker nie jest budowana przeciwko państwom. Komisja będzie działać w imię interesu społecznego i realizować politykę ponadnarodową. Zapewnił, że nie będzie „adwokatem” Rady Europejskiej, czyli przywódców państw członkowskich. Państwa jego zdaniem powinny współpracować, nie będąc zapatrzone we własne interesy. W Europie „razem się wygrywa i razem przegrywa” -powiedział Jean-Claude Juncker.

Do głównych priorytetów zaliczył budowę przemysłu, wspieranie wzrostu gospodarczego i tworzenie miejsc pracy. Opowiedział się także za stworzeniem unii energetycznej i uniezależnieniem państw członkowskich od zewnętrznych dostawców energii.

Przyszły szef Komisji jest gorącym zwolennikiem integracji i umocnieniem wspólnej waluty euro. „Euro nie dzieli, lecz chroni Europę” przekonywał przyszły szef Komisji. Słowa te wywołały okrzyki sprzeciwu eurosceptyków. Dla Junckera Europa, to także ochrona wartości. Zapowiedział, że chce w tym celu powołać specjalnego komisarza odpowiedzialnego za ochronę praw podstawowych.

Manfred Weber (DE), przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej powiedział: “Dziś jest dobry dzień dla Europy, ponieważ Unia stała się bardziej demokratyczna. Po raz pierwszy wyborcy zdecydowali o tym, kto zajmie najważniejsze stanowisko w Komisji Europejskiej i będzie decydował o kierunku politycznym, jaki obierze.” “Jean-Claude Juncker jest właściwym człowiekiem we właściwym czasie, kimś, komu zależy na porozumieniu”, dodal Manfred Weber. Wymienił także cztery priorytety własnej grupy dla kolejnej Komisji Europejskiej: wzrost, stabilizacja monetarna, więcej szacunku dla parlamentów narodowych oraz Europa patrząca ponad swoimi granicami.

Lider socjaldemokratów Gianni Pittella (IT), powiedział: “Lekcja wyciągnięta z kryzysu: wszystkie przepisy powinny być wprowadzane w życie zgodnie z interesem obywateli. Kolejna lekcja: potrzebujemy więcej demokracji. poprzemy Jean-Claude Junckera, ponieważ wierzymy, że wyciągnął wnioski z powyższych lekcji, szczególnie tej, o potrzebie demokracji. Nasze poparcie nie jest czekiem in blanco, będziemy bezkompromisowo sprawdzać”, dodał. Właściwa równowaga musi zostać osiągnięta pomiędzy stabilizacją finansów oraz potrzeba inwestycji, musimy inwestować we wzrost, zatrudnienie, Europę socjalną i większą solidarność, szczególnie w kwestiach związanych z migracją”.

Przewodniczący Konserwatystów i Reformatorów, Syed Kamall (UK), wyjaśniając brak poparcia dla kandydata ze strony własnej grupy, powiedział: “Te wybory miały zakończyć wszelkie niejasne układy i porozumienia za zamkniętymi drzwiami, a stały się ich koronnym przykładem, ponadto nie uważamy, że jest on odpowiednią osoba, do przewodzenia Europie w kolejnych latach”. “Europa musi patrzeć w przód a nie wstecz”, dodał Syed Kamall, mówił również o jednolitym rynku, który jest gotowy na nowa erę, konieczności budowania połączonych źródeł energii oraz negocjowania otwartych i przejrzystych porozumień handlowych w nadchodzących latach.

Lider liberałów Guy Verhofstadt (BE), powiedział: “Raz na zawsze ustaliliśmy nowe zasady demokracji, gdzie wyborcy decydują o wydarzeniach, ci, którzy chcą głosować przeciw, opowiadają się przeciwko Europie i sprawiają zawód, tym, którzy ich wybrali, chcąc wrócić, do układów za zamkniętymi drzwiami”, dodał. Na temat ekonomii powiedział: “Musimy przestać stawiać po przeciwnych stronach dyscyplinę i wzrost, mam nadzieję, że będziemy robić te dwie rzeczy, nie ma wzrostu bez dyscypliny, która nie może jednak hamować wzrostu, a powinna wspomagać go, przy pomocy odpowiednich działań”, zakończył.

Przewodnicząca lewicowej GUE/NGL Gabi Zimmer (DE), powiedziała: “Nie podzielam tej zbiorowej euforii, to jest zaledwie pierwszy krok, a nie zwycięstwo demokracji, demokracja także zawiodła, 3,5 razy więcej ludzi nie głosowało na konserwatystów, niż głosowało, głosowali oni na kogoś innego, lub nie głosowali wcale. Wszyscy przegraliśmy te wybory, moja grupa nie poprze kandydata, ale będziemy sprawdzać jego pracę w kolejnych latach. Oczekujemy jasnych odpowiedzi, jak zostanie zreformowana Troika, jak rozwiązany zostanie problem zadłużenia, jak ma wyglądać płaca minimalna, czy będzie to kwota za którą na się przeżyć”?

Lider Zielonych, Philippe Lamberts (BE), powiedział: “Jeśli 25% Europejczyków żyje na granicy ubóstwa i wykluczenia społecznego, jeśli 10% z nas posiada 60% europejskiego bogactwa, jeśli klimat jest tak rozregulowany, że grozi nam ocieplenie rzędu 6 stopni i jeśli 30% nieodnawialnych surowców zostało zużytych podczas ostatnich 30 lat, to egzystencja naszych społeczeństw jest w niebezpieczeństwie. Chciałbym uwierzyć w zapewnienia kandydata i część mojej grupy chce na niego głosować, ponieważ wierzymy w proces, który postawił go dziś przed nami – krok w kierunku bardziej demokratycznej Europy, część z nas nie wierzy jednak, że jest to człowiek zdolny przeprowadzić konieczne reformy, więc jesteśmy podzieleni”.

Przewodniczący Europy Wolności i Demokracji Bezpośredniej, Nigel Farage (UK), powiedział, że jego grupa nie poprze Jean-Claude Junckera. “Nikt w Wielkiej Brytanii nie wiedział, że wybory europejskie mają jakikolwiek związek z wyborem przewodniczącego Komisji, a teraz mamy głosować na jednego kandydata, jak za sowieckich czasów. Politycy nie powinni głosować w sekrecie, ale ponosić odpowiedzialność przed wyborcami. Nigel Farage przyznał, że kandydat zmienił trochę ton, mówiąc ostatnio, że nie popiera Zjednoczonych Stanów Europy, “ale ja w to nie wierzę”, zakończył.

W imieniu posłów niezrzeszonych przemawiała Marine Le Pen (FR) z Frontu Narodowego. “25 maja ludzie się obudzili i potrząsnęli całym projektem europejskim, który stał się szalony i skazany na niepowodzenie. Socjaliści i Partia Ludowa zignorowali wiadomość przesłaną im przez glosujących i rozdzielają teraz najważniejsze funkcje. Ludzie nie wybrali panów Junckera i Schulza, są oni nieznani i nic nie reprezentują. Francuscy patrioci nie uznają Komisji Europejskiej, będziemy walczyć z waszą federalistyczna utopia i dążeniem do zabicia państw narodowych”, zakończyła.

Źródło:

Serwis prasowy Parlamentu Europejskiego

Informacyjna Agencja Radiowa/IAR/Andrzej Geber/Strasburg/pbp

Linki

Nagranie debaty na EbS+ (15.07.2014)

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=07/15/2014

Nagranie konferencji prasowej

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/schedule

Porozumienie międzyinstytucjonalne dotyczące relacji pomiędzy Parlamentem a Komisją Europejską (2014)

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+ANN-13+DOC+XML+V0//EN&language=EN&navigationBar=YES

Informacja o roli i wyborach Przewodniczącego Komisji Europejskiej

http://www.europarl.europa.eu/EPRS/140829REV1-Role-of-the-President-of-the-European-Commission-FINAL.pdf

Informacja prasowa po wyborze przewodniczącego  Barroso  (2009)

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20090911IPR60583+0+DOC+XML+V0//EN

Jak wybierany jest Przewodniczący Komisji

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140711STO52254/html/How-the-president-of-the-European-Commission-gets-elected

Zdjęcie: @Europarl_PL

KK

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?