Już wkrótce III Szczyt Rzeczników Praw Obywatelskich

W kontekście zbliżających się wydarzeń, a mianowicie III Szczytu Rzeczników Praw Obywatelskich – Bruksela 15-16 marca 2016r., pragniemy przypomnieć Państwu poprzednie edycje tego wydarzenia. Inicjatorem Szczytu Rzeczników Praw Obywatelskich Krajów Partnerstwa Wschodniego i UE jest Andrzej Grzyb Poseł do Parlamentu Europejskiego. Pierwszy szczyt odbył się w 2011 roku, drugi w 2013, w tym roku zapraszamy na kolejny.

 

Pierwszy w historii szczyt Ombudsmanów krajów Partnerstwa Wschodniego oraz Unii Europejskiej,

17-18 października 2011, Bruksela

“Nie chcemy uczyć innych. To ma być wspólna wymiana doświadczeń jak w sposób konsekwentny wdrażać prawa człowieka” powiedział Poseł do PE, Wice Przewodniczący Podkomisji Praw Człowieka, Andrzej Grzyb witając Rzeczników Praw Obywatelskich z krajów Partnerstwa Wschodniego i UE, biorących udział w cyklu spotkań 17-18 10 2011 w Parlamencie Europejskim w Brukseli.

Uczestnikami szczytu byli m.in. Rzecznicy Praw Obywatelskich: Polski – prof. Irena Lipowicz, Francji-  Dominique Baudis, Armenii – Karen Andreasyan, Azerbejdżanu – Elmira Suleymanova, Mołdowy – Anatolie Nicolae Munteanu Stronę Gruzińską reprezentowała Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Tatiana Khuntsaria, a Europejskiego Rzecznika Główny Radca Prawny Olivier Verheecke. W ostatniej chwili PE otrzymał informację, iż strona ukraińska nie będzie reprezentowana.

17 października 2011, Rzecznicy uczestniczyli w posiedzeniu podkomisji praw człowieka PE (DROI), gdzie dokonano pierwszej prezentacji opracowania zleconego przez podkomisję z inicjatywy Wice Przewodniczącego Andrzeja Grzyba poświęconego formom wspierania instytucji Ombudsmanów, w krajach Partnerstwa Wschodniego przez UE i kraje członkowskie.

Wśród zaprezentowanych programów i inicjatyw wpierających, ważne miejsce zajmuje zainicjowany w 2009 przez Rzecznika Praw Obywatelskich RP oraz Mediatora Republiki Francuskiej program ‘Współpracy Rzeczników Obywatelskich Krajów Partnerstwa Wschodniego i UE’.

Polsko-francuska inicjatywa dąży do wzmocnienia roli rzeczników praw obywatelskich, usprawnienia funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz wsparcia wolnych mediów. Wzmacnianie krajowych instytucji zajmujących się obroną Praw Człowieka jest głównym elementem budowy demokratycznego państwa prawa. Współpraca międzynarodowa jest tu widziana, jako skuteczne narzędzie do osiągnięcia tego celu (więcej informacji na stronie Rz.P.O. RP).

W czasie debaty Rzecznik Praw Obywatelskich RP prof. I. Lipowicz podziękowała przybyłym do Brukseli przedstawicielom kooperujących w ramach programu 5 krajów Partnerstwa oraz partnerowi Francuskiemu. Polska Rzecznik ubolewała nad nie obecnością strony białoruskiej – gdzie brak jest odpowiednika instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich w rozumieniu europejskich standardów. Poszukując możliwości włączenia także tej strony prof. Lipowicz zaproponowała program staży w ramach Biura Rzecznika Praw Obywatelskich RP dla studentów z Białorusi.

Uczestnicy szczytu spotkali się również z polskimi posłami Europejskiej Partii Ludowej z klubu PO-PSL oraz w ramach spotkania roboczego z Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Jerzym Buzkiem.

GALERIA – Szczyt Ombudsmanów

GALERIA – Śniadanie Robocze Ombudsmanów Krajów Partnerstwa Wschodniego i v-ce Przewodniczącego Podkomisji Praw Człowieka Andrzeja Grzyba z Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Jerzym Buzkiem

FILM: I Szczyt Rzeczników Praw Obywatelskich Krajów Partnerstwa Wschodniego

 

 

II szczyt  Rzeczników Praw Obywatelskich  krajów Partnerstwa Wschodniego i UE, 20-21 lutego 2013r.

W Parlamencie Europejskim odbyło się drugie w historii spotkanie Rzeczników Praw Obywatelskich z krajów Partnerstwa Wschodniego i UE. Spotkanie poświęcone zostało Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (Corporate Social Responsibility, CSR), czyli skutecznym łączeniu biznesu i praw człowieka.

– Dzisiejsza rozmowa pokazała, że dotknęliśmy tylko części spraw ukrytych za pojęciem Społecznej odpowiedzialności Przedsiębiorstw: praw pracowniczych, przestrzegania kodeksu pracy, praw rodzinnych przedsiębiorstw. Jednak ten obszar jest szerszy, ponieważ dotyczy on również nieuczciwej konkurencji, zamówień publicznych, spraw środowiskowych i oczywiście pytania, czy z racji strategicznego charakteru Partnerstwa Wschodniego nie znalazłoby się w UE finansowe wsparcie dla działalności Rzeczników Praw Obywatelskich w tym zakresie – powiedział europoseł Andrzej Grzyb, wice-przewodniczący podkomisji praw człowieka PE i organizator szczytu. [ZDJĘCIA]

–  Dzisiejsze posiedzenie było bardzo ważne i jestem wdzięczna posłowi Grzybowi, że do niego doprowadził. Mogliśmy pokazać rolę Polski w  Partnerstwie Wschodnim, mogliśmy wymienić  poglądy z kolegami  –   rzecznikami z krajów  Partnerstwa Wschodniego i mogliśmy  również w  Parlamencie Europejskim pokazać 25 -letnie doświadczenie polskiego urzędu rzecznika praw obywatelskich, także w zakresie ochrony praw człowieka w odniesieniu do działalności gospodarczej – powiedziała profesor Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich Polski.

Tematem przewodnim tegorocznego szczytu była rola Narodowych Instytucji Praw Człowieka spoza Unii we wdrażaniu wytycznych ONZ dotyczących praw człowieka w biznesie. Temat wpisuje się w prace nad odnową strategii UE na rzecz Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. W lutym tego roku Parlament Europejski poparł propozycję Komisji Europejskiej, według której przedsiębiorstwa powinny być odpowiedzialne za wpływ, jaki mają na otoczenie społeczne i środowiskowe.

– Naszym celem jest wsparcie procesu wdrażania standardów CSR nie tylko w UE ale na świecie. Rozwiązania proponowane przez Komisję Europejską i ONZ obecnie nie mają charakteru twardego prawa. Ich skuteczność wymaga partnerów. Dobrymi sprzymierzeńcami przedsiębiorstw, państw, samorządów lokalnych i NGO, z odpowiednim zapleczem eksperckim, pozycją instytucjonalną i zaufaniem społecznym w UE, ale również w krajach Partnerstwa Wschodniego, są właśnie Rzecznicy Praw Obywatelskich. Dlatego tak ważnym jest abyśmy korzystali z tego potencjału i promowali możliwości jego rozwijania tak w UE jak i w najbliższym sąsiedztwie – powiedział Andrzej Grzyb,  członek kapituły konkursu Komisji Europejskiej “European CSR Award Scheme”. Poseł dodał, iż promocja CSR jest nie tylko opłacalna dla pracowników, ale przynosi także korzyści dla samych przedsiębiorców.  – Firmy z poza UE stosując społeczny dumping czyli zaniżając standardy pracy i ochrony społecznej czy nawet wprost łamiąc prawa człowieka, obniżają koszty swojej działalności z czym Europa nie może i nie powinna konkurować – podkreślił.

Profesor Lipowicz wyjaśniła iż w przypadku biznesu rzecznicy mogą reagować na różne sposoby.  – Tam gdzie chodzi o przedsiębiorstwo państwowe działamy bezpośrednio i są to silne środki prawne, tam gdzie chodzi o przedsiębiorstwo prywatne działamy przez organy regulacyjne albo przez organy ochrony konkurencji i konsumentów i państwową inspekcję pracy, przez wystąpienia do ministrów lub przez wnioski do Trybunału konstytucyjnego. W porozumieniu z organizacjami samorządowymi organizujemy także zajęcia edukacyjne, wymianę praktyk oraz wypracowujemy standardy w zakresie etyki  –  wyjaśniła.

W szczycie uczestniczyli m.in. Rzecznicy Praw Obywatelskich: Polski – prof. Irena Lipowicz, Azerbejdżanu – Elmira Suleymanova, Gruzji – Ucha Nanuashvili. Francję reprezentowała Stéphanie Carrere (Doradca Obrońcy Praw Człowieka Republiki Francuskiej) a Mołdowę Olga Vacarciuc (Doradca Obrońcy Parlamentarnego Mołdawii). W tym roku przyjechał też reprezentant Ukrainy, Bogdan Kryklyvenko (Dyrektor Biura Parlamentarnego Komisarza Praw Człowieka Ukrainy). Europejskiego Rzecznika reprezentował Główny Radca Prawny Olivier Verheecke. Wśród gości znaleźli się również przedstawiciele Rady Europy, OBWE i OECD.

Program ‘Współpracy Rzeczników Obywatelskich Krajów Partnerstwa Wschodniego i UE’ został zapoczątkowany przez Rzecznika Praw Obywatelskich RP oraz Mediatora Republiki Francuskiej w 2009 r. Polsko-francuska inicjatywa skupia się na wymianie dobrych praktyk i dąży do wzmocnienia roli rzeczników praw obywatelskich.

* Grupa Europejskiej Partii Ludowej (EPL), do której należą Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe, jest największą i najbardziej wpływową grupą polityczną w Parlamencie Europejskim skupiającą 270 posłów z 26 państw członkowskich UE i 3 obserwatorów z Chorwacji.

REPORTAŻ z II Szczytu Rzeczników Praw Obywatelskich

ZDJĘCIA

ZDJĘCIA CZ. II

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?