Sytuacja w zakresie płatności w budżecie UE

Sytuacja w zakresie płatności w budżecie UE w świetle bezprecedensowego poziomu zobowiązań UE pozostających do realizacji.

Parlament Europejski wyraził zaniepokojenie  niewystarczającymi funduszami na badania i zatrudnienie, politykę spójności, Ukrainę, uchodźców syryjskich i inne instrumenty polityki zagranicznej oraz rybołówstwo. Niedobory w budżecie zostały spowodowane bardzo niskimi budżetami ustalanymi w latach ubiegłych. Dotyczą one, przede wszystkim, projektów, które zostały już sfinansowane przez państwa członkowskie, oczekujące obecnie na zwrot tych funduszy przez Komisję Europejską.

„Jesteśmy świadomi, że Parlament Europejski przyjmował założenia do budżetu zarówno tego wieloletniego jak i obecnego, gdzie są zobowiązania dotyczące tego wszystkiego co związane jest z płatnościami. I w związku z tym, nie możemy w chwili obecnej mówić, że przejściowe trudności powodują, iż wykonane zadnia nie mogą być sfinansowane. One muszą być sfinansowane. To jest decyzja o charakterze politycznym. Pieniądze z budżetu przeznaczone są na inwestycje w zakresie polityki spójności, na rozwój regionalny. Koledzy brytyjscy mówią, że są one zabierane regionom. Nie, one są finansowane w regionach. Służą poprawie infrastruktury, tworzeniu miejsc pracy, służą temu, żeby małe i średnie przedsiębiorstwa się rozwijały. To daje również szanse na stworzenie miejsc pracy dla młodych ludzi. Naszym obowiązkiem jest doprowadzenie do zrównoważenia między zobowiązaniami a płatnościami” – mówił podczas debaty Poseł Andrzej Grzyb.

Wystąpienie Posła podczas debaty: mms://vodwms.europarl.europa.eu/wmv/nas/nasvod01/vod0807/2014/wm/VODChapter_20140716_15044800_16185300_-5172b5d314739be59056eb2.wmv?wmcache=0

©2020 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?