Unia tworzy pierwszy wspólny fundusz przemysłu obronnego

Parlament Europejski poparł we wtorek utworzenie pierwszego unijnego programu wsparcia innowacji w przemyśle obronnym, m.in. w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego. Nowy europejski program rozwoju przemysłu obronnego (EDIDP) pomoże w finansowaniu rozwoju nowych i unowocześnionych produktów i technologii. Na ten cel przeznaczonych zostanie 500 mln euro w latach 2019-2020. Program ma wzmocnić pozycję i niezależność UE na światowym rynku uzbrojenia, bardziej niezależną, zracjonalizować wydatki i zachęcać do innowacji w dziedzinie obronności.

 

Kto może składać wnioski?
Unijny fundusz będzie pomoże w finansowaniu projektów realizowanych przez konsorcja składające się z co najmniej trzech przedsiębiorstw publicznych lub prywatnych mających siedzibę w co najmniej trzech różnych państwach członkowskich UE.

Aby uzyskać zamówienia, podmioty wspierające projekty będą musiały udowodnić, że przyczyniają się do doskonalenia produkcji, innowacji i konkurencyjności. Projekty przeznaczone specjalnie dla MŚP i przedsiębiorstw o średniej kapitalizacji (zatrudniających do 3000 pracowników) będą kwalifikowały się do wyższych stawek współfinansowania i do programów realizowanych w ramach Unii Obrony oraz stałej współpracy strukturalnej (PESCO).

 

Co może być finansowane?
W ramach europejskiego programu rozwoju przemysłu obronnego finansowane będzie etap rozwoju (między badaniami a produkcją) nowych i ulepszonych produktów i technologii obronnych w UE, począwszy od studiów, poprzez projektowanie, testowanie, a skończywszy na certyfikacji i rozwoju w dziedzinach takich jak:

  • systemy zdalnie sterowane,
  • łączność satelitarna,
  • autonomiczny dostęp do przestrzeni kosmicznej i stała obserwacja Ziemi,
  • zasada zrównoważonego rozwoju w dziedzinie energii,
  • bezpieczeństwo cybernetyczne i morskie,
  • zaawansowane zdolności wojskowych sił powietrznych, lądowych i morskich, oraz
  • dziedziny wspólne, w tym strategiczne czynniki rozwoju

Wspieranie “autonomii strategicznej” w dziedzinie obrony
Program można postrzegać jako pilotażowy projekt Europejskiego Funduszu Obrony.  Planowany budżet wynosi 13 miliardów euro na okres siedmiu lat. Celem jest zwiększenie niezależności obronnej Unii Europejskiej poprzez zacieśnienie współpracy miedzy państwami członkowskimi.  Program ma też za zadanie promowanie bardziej efektywnego wykorzystania funduszy przeznaczanych na obronę.

 

Nowy europejski program rozwoju przemysłu obronnego (EDIDP) to forma wspierania Europejskiej innowacyjności w sposób bezpieczniejszy w kontekście międzynarodowego szpiegostwa technologicznego oraz kolejny krok w kierunku reindustrializacji UE i związanego z tym powrotowi miejsc pracy w przemyśle. Dziś w dobie zewnętrznych zagrożeń i wewnętrznych napięć, wezwań by Europa w większym stopniu sama zadbała o swoje bezpieczeństwo, kwestionowania międzynarodowych gwarancji, obywatele UE potrzebują propozycji, priorytetowo traktujących ich bezpieczeństwo. EDIDP to element szerszej nowej oferty politycznej UE w zakresie obronności, bezpieczeństwa, która może się stać nowym wspólnym mianownikiem łączącym tak podzieloną dziś Europę – skomentował poseł do PE Andrzej Grzyb.

Poseł składał poprawki do rozporządzenia m.in. zmierzające do rozszerzenia ilości krajów i podmiotów, które muszą wspólnie wystąpić by ubiegać się o wsparcie. Apelował także o przeznaczenie części środków na projekty proponowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Takie zapisy mają dać szansę podmiotom m.in. z Polski na konkurowanie z gigantami zbrojeniowymi np. z Francji czy Niemiec.

– Nowe cele w zakresie bezpieczeństwa i obrony UE, zasługują na poparcie, ale nie mogą być realizowane kosztem innych dotychczasowych priorytetowych europejskich polityk jak Wspólna Polityka Rolna czy Polityka Spójności – dodał eurodeputowany PSL.

 

Następne etapy
Nieformalne porozumienie między Parlamentem a Radą uzyskało poparcie 478 posłów, przy 179 głosach przeciw i 23 wstrzymujących się. Jeśli Rada zatwierdzi projekt, rozporządzenie wejdzie w życie z chwilą jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE. Oczekuje się, że pierwsze projekty w zakresie zdolności zostaną sfinansowane w 2019 r.

©2023 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?