Wielkie święto ochrony środowiska

Jesień to w branży związanej z ochroną środowiska czas licznych konferencji, sympozjów i seminariów. Wśród nich niepodzielny prymat dzierżą Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO, którym od wielu lat towarzyszy Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON.

W tym roku nie było inaczej – w przededniu Targów rozpoczęła się kolejna edycja Kongresu ENVICON, który trwał dwa dni. Warto nadmienić, iż ENVICON jest organizowany przez spółkę Abrys, przy współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, a w jego obradach udział wzięło 605 osób.

Największe osiągniecia!
Pierwszego dnia Kongres podzielony został na kilka sesji. W pierwszej – inauguracyjnej – można było wysłuchać kilku interesujących wystąpień. Jako pierwszy głos zabrał prof. Maciej Nowicki, były minister środowiska. Podsumował on 25 lat naszej wolności w kontekście osiągnięć w ochronie środowiska. – Różne dziedziny w różnym stopniu się rozwinęły – wskazywał profesor, komentując z entuzjazmem przemiany, jakie zaszły w tym okresie w naszym kraju. – Natomiast jest jedna dziedzina, która ma takie ogromne sukcesy w rozwoju jak chyba żadna inna – to jest właśnie ochrona środowiska! I z tego bardzo trzeba się cieszyć i świętować. I ten Kongres, a potem całe POLEKO to jest wielkie święto wszystkich tych, którzy są zaangażowani w ochronę środowiska w Polsce!

Jednak by móc mówić o jakościowym skoku, dokonanym w omawianym obszarze, należało przypomnieć zebranym, jaki był stan środowiska przyrodniczego w Polsce 25 lat temu i wcześniej. Profesor wyliczał zatem „gorące punkty” na mapie Polski, w których często mieliśmy do czynienia ze stanem katastrofy ekologicznej, i obszary gospodarki, w których – w pogoni za rosnącymi słupkami w statystykach produkcji – nie liczono się wcale ze środowiskiem. – Same straty materialne, nie licząc potężnych strat zdrowotnych, w latach 80. szacowano na 5-10% dochodu narodowego – wskazywał prof. Nowicki. – Jak Polska mogła się rozwijać, skoro tak ogromne straty ponosiliśmy z powodu zanieczyszczenia środowiska? – pytał retorycznie.

Następnie pokazał, w jaki sposób – po przemianach ustrojowych i gospodarczych (m.in. w wyniku upadku energo- i wodochłonnych przedsiębiorstw i napływu nowoczesnych technologii) – w jednym z najbardziej zanieczyszczonych krajów na świecie, jakim była Polska, następowała poprawa jakości środowiska. Podkreślał przy tym, iż był to efekt trzech gruntownych reform, które objęły przepisy prawa dotyczącego ochrony środowiska, Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska (której zadaniem była egzekucja przestrzegania tego prawa) i – unikatowy na skalę światową – system finansowania zadań z zakresu sozologii, stworzony w oparciu o opłaty i kary za korzystanie ze środowiska, bez udziału budżetu państwa.

W swym wystąpieniu profesor wyliczał też, jak duży wysiłek na rzecz ochrony środowiska podjął nasz kraj, porównując nakłady finansowe na tę dziedzinę w minionych latach. Wskazywał przy tym, iż nie można przeceniać otrzymanych z Unii Europejskiej środków, gdyż nie tylko dzięki tym funduszom osiągnęliśmy sukces w obszarze ochrony środowiska. – Wielka chwała zakładom przemysłowym i samorządom! Samorządom, bo to one poniosły ogromne koszty i stały się rzeczywistymi gospodarzami swoich terenów! – mówił M. Nowicki, pokazując też, iż w zakresie ochrony środowiska Polska poczyniła największy postęp spośród państw byłego bloku socjalistycznego. – Życzmy sobie, by następne 25 lat było równie owocne! – zakończył były minister środowiska.

Rzut oka na Brukselę 
Podczas Kongresu nie mogło zabraknąć naświetlenia wyzwań stojących przed nami w zakresie ochrony środowiska, z punktu widzenia Brukseli. Stąd też, jako kolejny prelegent, wystąpił Andrzej Grzyb, europoseł, członek Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego. Reprezentowaną przez siebie Komisję scharakteryzował w następujący sposób: – To jest Komisja, która w Parlamencie Europejskim jest określana jako bardzo „zielona”, z częstokroć bardzo radykalnymi pomysłami, które – z punktu widzenia polskich interesów – nie zawsze są łatwe do zaakceptowania. Przedstawił on i skomentował priorytety w zakresie ochrony środowiska, jakie zostały postawione przed Parlamentem Europejskim w bieżącej kadencji. Należą do nich prace nad tzw. pakietem czystego powietrza, reformą systemu handlu emisjami, wykorzystaniem biopaliw, szeroko rozumianą energią oraz gazem ze źródeł alternatywnych (m.in. gazem łupkowym). Parlament będzie też zajmował się zagadnieniami związanymi z organizmami genetycznie modyfikowanymi oraz gospodarką w obiegu zamkniętym.

Poseł Grzyb odniósł się także do zasobów surowcowych. Podkreślił on m.in., że przed Unią stoją określone wyzwania w zakresie np. pierwiastków ziem rzadkich, których 85% złóż jest obecnie w rękach państwa chińskiego i inwestorów pochodzących z jego obszaru. Bez tych pierwiastków rozwój gospodarczy, oparty na innowacyjnych rozwiązaniach, może być drastycznie ograniczony. – Żeby europejska gospodarka mogła się rozwijać, to potrzebujemy tych surowców – podkreślał A. Grzyb i zadawał pytanie: – Gdzie ich szukać? Odpowiedzią miał być ich odzysk z odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Tymczasem okazało się jednak, że w praktyce część odzyskanych odpadów, bogatych w te surowce, też trafiało na rynek chiński. – To spowodowało, że musimy szukać surowców. Działania te – w jego opinii – można podzielić na poszukiwanie złóż surowców i surowców alternatywnych oraz rozwój recyklingu. – I ten recykling jest w tej chwili uznawany za jeden z najlepszych sposobów pozyskiwania w stosunkowo krótkim okresie surowców, które są niezbędne przemysłowi – podkreślał europoseł, który w ten sposób dość płynnie przeszedł do zagadnień związanych z gospodarką odpadami.

W tym zakresie A. Grzyb omówił propozycję zmian w dyrektywach: o odpadach, o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, w sprawie składowania odpadów, pojazdach wycofanych z eksploatacji, baterii i akumulatorów oraz w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Projekt zmian przepisów zakłada m.in. wzrost wykorzystania i recyklingu odpadów komunalnych do poziomu 70% w 2030 r., a także zwiększenie współczynnika recyklingu odpadów opakowaniowych do 80%. – Uważam, że jest to ogromne wyzwanie, trudne do przyjęcia przez wiele krajów – komentował przedstawiane dane.

Czytaj więcej na stronie: http://sozosfera.pl/odpady/wielkie-swieto-ochrony-srodowiska

©2023 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?