Wielkopolski Punkt Widzenia

Wlkp_Punkt_Widz1Polskie Stronnictwo Ludowe w Wielkopolsce podczas Wielkopolskiej Konwencji Wyborczej  przedstawiło dziesięciu kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 25 maja 2014 roku. Liderem listy jest Eurodeputowany Andrzej Grzyb. Wśród kandydatów są również: Senator Andżelika Możdżanowska, Wicemarszałek Sejmu Eugeniusz Grzeszczak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego  Wojciech Jankowiak czy Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zofia Szalczyk.

PEŁNA LISTA KANDYDATÓW WIELKOPOLSKIEGO PSL W WYBORACH DO PE

Gościem Wielkopolskiej Konwencji był Wicepremier, Prezes PSL Janusz Piechociński. „Je­stem prze­ko­na­ny, że w tej pol­skiej re­pre­zen­ta­cji, w naj­więk­szej lu­do­wo-chrze­ści­jań­skiej frak­cji PE, w jakże waż­nej ka­den­cji 2014-2019 bę­dzie przed­sta­wi­ciel Pol­skie­go Stron­nic­twa Lu­do­we­go z wo­je­wódz­twa wiel­ko­pol­skie­go” – po­wie­dział. Jednocześnie bar­dzo wy­so­ko oceniając do­tych­cza­so­wy do­ro­bek reprezentanta Wielkopolski w Parlamencie Europejskim – Andrzeja Grzyba mówił: „To naj­wy­bit­niej­szy przed­sta­wi­ciel Pol­ski w Eu­ro­pej­skiej Par­tii Lu­do­wej w PE”.

Konwencja stała się również doskonałą okazją do zaprezentowania 10 punktów programowych, które zdaniem kandydatów PSL dobrze reprezentują wielkopolski punkt widzenia na wyzwania, jakim muszą sprostać w czasie najbliższej kadencji PE. „Z tymi propozycjami nasi kandydaci rozpoczynają konsultacje społeczne w Wielkopolsce” – mówił Poseł Andrzej Grzyb.

WIELKOPOLSKI PUNKT WIDZENIA – PUNKTY PROGRAMOWE

Udział w konwencji wzięli m.in. Minister Rolnictwa Stanisław Kalemba, Posłowie na Sejm RP Józef Racki i Piotr Walkowski, Wicewojewoda Wielkopolski Przemysław Pacia,Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu prof. dr hab. med. Jerzy Smorawiński, Kierownik Katedry Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Prof. dr hab. Andrzej Czyżewski oraz wielu samorządowców, członków i sympatyków Polskiego Stronnictwa Ludowego w Wielkopolsce.

GALERIA FOTOGRAFII

Zobacz również:

www.wiadomosci.onet.pl

www.gloswielkopolski.pl

www.prawo.money.pl

www.poznan.gazeta.pl

www.piechocinski.blog.onet.pl

Oprac.: Kinga Kołodziejczak

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?