Dla Onet.pl: Rosja, poprzez embargo, wymierzyła karę całej Unii Europejskiej

– Rosja, utrzy­mu­jąc em­bar­go na eks­port wie­przo­wi­ny, chce w ten spo­sób uka­rać całą Unię Eu­ro­pej­ską za za­an­ga­żo­wa­nie na Ukra­inie. W od­po­wie­dzi na moją in­ter­wen­cję, wła­dze Unii Eu­ro­pej­skiej po­sta­wi­ły spra­wę bar­dzo jasno i bar­dzo mocno, za­po­wia­da­jąc in­ter­wen­cję na forum Świa­to­wej Or­ga­ni­za­cji Han­dlu – po­wie­dział eu­ro­de­pu­to­wa­ny An­drzej Grzyb, opi­su­jąc ku­li­sy walki o znie­sie­nie em­bar­ga. Po­li­tyk PSL w roz­mo­wie z One­tem pod­kre­ślił także, że kon­se­kwen­cją kry­zy­su ukra­iń­skie­go po­win­no być wzmac­nia­nie so­li­dar­no­ści ener­ge­tycz­nej przez pań­stwa UE. – Unię ener­ge­tycz­ną bu­du­je­my już od dłuż­sze­go czasu, ale to ostat­nie wy­da­rze­nia na Ukra­inie mogą być klu­czo­we, by do tych pla­nów Pol­ski prze­ko­nać eu­ro­pej­skich part­ne­rów – za­zna­czył.

Z An­drze­jem Grzy­bem, eu­ro­de­pu­to­wa­nym PSL, roz­ma­wia Prze­my­sław Hen­zel.

Prze­my­sław Hen­zel: Panie Pośle, nie­daw­no ob­cho­dzi­li­śmy 10. rocz­ni­cę wstą­pie­nia Pol­ski do Unii Eu­ro­pej­skiej. Jak w tym cza­sie, ogól­nie, zmie­ni­ła się po­zy­cja Pol­ski w Eu­ro­pie?

An­drzej Grzyb: Gdy mówimy o Pol­sce w UE, po­win­ni­śmy zwrócić uwagę nie tylko na 10 lat funk­cjo­no­wa­nia Pol­ski w UE, ale i na po­przed­nie 10 lat od zło­że­nia przez pre­mie­ra Wal­de­ma­ra Paw­la­ka wnio­sku ak­ce­syj­ne­go. Te 20 lat pol­skiej hi­sto­rii z UE ob­ser­wo­wa­łem z dwóch per­spek­tyw – pol­skiej, m.​in., jako prze­wod­ni­czą­cy Ko­mi­sji ds. Unii Eu­ro­pej­skiej Sejmu RP czy sta­ro­sta ostrze­szow­ski oraz eu­ro­pej­skiej, jako poseł do PE.

Muszę po­wie­dzieć, że Eu­ro­pa nas dużo le­piej oce­nia, niż oce­nia­my sie­bie sami. To wszyst­ko dzię­ki cięż­kiej pracy wy­ko­na­nej przede wszyst­kim przez pol­skie spo­łe­czeń­stwo.

Uwa­żam, że bi­lans ko­rzy­ści i strat wy­ni­ka­ją­cych z człon­ko­stwa w UE jest zde­cy­do­wa­nie do­dat­ni. Nie wszyst­ko się nam udało osią­gnąć, ale miarą ochro­ny pol­skie­go in­te­re­su niech bę­dzie choć­by przy­kład salda han­dlo­we­go z UE – w 2012 i 2013 roku wy­no­szą­cy ponad 20 mi­liar­dów euro na plu­sie. Dzię­ki temu mamy moż­li­wość zrów­no­wa­że­nia glo­bal­ne­go salda w han­dlu za­gra­nicz­nym, które przez wiele lat było jedną z na­szych więk­szych sła­bo­ści – oso­bi­ście cie­szy mnie, że zna­cząca część, o naj­więk­szej dy­na­mi­ce wzro­stu, eks­por­tu to sek­tor rol­no-spo­żyw­czy.

Czytaj więcej: http://wiadomosci.onet.pl – Andrzej Grzyb: Rosja poprzez embargo wymierzyła karę całej Unii Europejskiej

Przemysław Henzel, Dziennikarz Onetu

Onet

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?