Poseł Grzyb upomina się o Chrześcijan

Przyjęcie zaleceń do Projektu dotyczącego wytycznych UE odnośnie Promocji i Ochrony Wolności Religi i Wyznania to najważniejszy punkt obrad Komisji Spraw Zagranicznych. Z pierwszą wersją raportu nie zgadzał się poseł Andrzej Grzyb, który od początku prac nad nim składał poprawki. Chodzi o pomijanie w Projekcie Religii Chrześcijańskiej.

Andrzej GRZYBWiceprzewodniczący Podkomisji Praw Człowieka, poseł Andrzej Grzyb, w ramach prac w DROI składał liczne poprawki do dokumentu, który w swej pierwotnej formie nie zawiera żadnych wzmianek do Religii Chrześcijańskiej. Według posła, pominięcie religii, która stanowi jeden z filarów kultury europejskiej, jest źródłem wartości przyświecających twórcom Zjednoczonej Europy, a obecnie najbardziej prześladowaną religią na świecie to niedopuszczalne przeoczenie.

Wytyczne Rady w sprawie ochrony i promocji wolności religijnych i wolności wyznania na świecie, do których PE przygotowuje rekomendacje, to pierwszy tego typu dokument w ramach prawodawstwa UE. Głosowanie zostało przyśpieszone i odbyło się dziś, w środę (29 05 2013), a nie jak pierwotnie planowano w czwartek (30 05 2013). Mimo postulatów posła do PE Andrzeja Grzyba, do których udało mu się przekonać Grupę Europejskich Partii Ludowych i niektórych posłów z innych grup politycznych, Komisja Spraw Zagranicznych PE nie zaakceptowała odniesień bezpośrednich do sytuacji Chrześcijan na świecie. Zauważono jednak pogarszającą się sytuację wyznawców tej i innych religii, w tym także w kontekście europejskiego sąsiedztwa i wydarzeń określanych mianem Arabskiej Wiosny.

Raport budzi spore kontrowersje. Został przyjęty przy rzadko spotykanej różnicy zdań 33 do 29. Prace nad rekomendacjami dla Rady będą kontynuowane w ramach przygotowań do głosowania na sesji plenarnej, kiedy to staną się oficjalnym stanowiskiem Parlamentu Europejskiego. Głosowanie w sprawie rekomendacji odbędzie się najprawdopodobniej w czasie czerwcowej lub lipcowej sesji plenarnej w Strasburgu.

Kierunek poprawek zgłaszanych do projektu Promocji i Ochrony Wolności Religi i Wyznania to m.in.

podkreślenie, iż w ostatnich latach mieliśmy do czynienia z alarmująco pogarszającą się sytuacją Chrześcijan na świecie w tym z rosnącą liczbą aktów przemocy prowadzących do okaleczeń i śmierci; obecnie szacuje się, iż rocznie ginie na świecie od 105 do 170 tysięcy Chrześcijan, co wraz z innymi formami szykan, czyni ją najbardziej prześladowaną grupą religijną na świecie;
paradoksalnie pomimo oczekiwań UE wyrażonych w licznych dokumentach i stanowiskach, że przemiany Arabskiej Wiosny doprowadzą do pro-demokratycznych zmian i większego poszanowania Praw Człowieka, w wielu przypadkach w krajach tych sytuacja uległa pogorszeniu, w tym  szczególnie wzrosło zagrożenie dla mniejszości chrześcijańskich;
rosnący brak tolerancji religijnej, otwartości na dialog i ekumeniczne koegzystowanie, często podsycane i wykorzystywane politycznie, prowadzą do przemocy i otwartych konfliktów zbrojnych, zagrażając życiu mieszkańców poszczególnych państw i destabilizując sytuacje międzynarodową;
postulat szczególnego włączenia Związków Wyznaniowych, zarówno w proces tworzenia jak i późniejszego wdrażania Wytycznych  –  w tym w przypadku Kościoła Rzymsko Katolickiego specjalnej instytucji powołanej do dialogu z UE, w ślad za zmianami wprowadzonymi przez Traktaty z Lizbony, tj. COMECE (Komisja Konferencji Biskupów Unii Europejskiej); podkreślenie roli jaką ta instytucja ma w tej mierze do odegrania.

AW

©2023 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?