Sprawozdanie Andrzeja Grzyba: Posłowie do PE podtrzymują poparcie dla EED

Dotychczasowe działania i cele Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji pokazują, że to ważne, efektywne i skuteczne narzędzie Unii Europejskiej, wspierające działania na rzecz pokojowych i prodemokratycznych przekształceń w krajach w sąsiedztwie Wspólnoty jak i dalej. Taki wniosek wypływa po pierwszej wymianie zdań w sprawie projektu sprawozdania Parlamentu Europejskiego oceniającego blisko 2 letnia działalność EED. Autorem dokumentu jest Andrzej Grzyb. Poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego od początku aktywnie wspierał powstanie Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji i cały czas podkreśla, że najważniejsze jest długofalowe finansowanie i dobrze zaplanowane działanie.

– Historia tworzenia Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji, pozwala stwierdzić, że EED to w dużej mierze projekt PE, ale co za tym idzie, również odpowiedzialność PE – powiedział Andrzej Grzyb, który nie tylko jest autorem omawianego dziś dokumentu, ale także autorem licznych poprawek tworzących podwaliny Funduszu. – W projekcie sprawozdania z całą mocą podkreślamy za godne uznania, że EED w krótkim czasie, przy coraz bardziej restryktywnych warunkach międzynarodowych i przy ograniczonych funduszach, wywiązało się z wymagań postawionych przez Radę i Parlament Europejski.

Celem Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji jest zapewnienie pomocy organizacjom demokratycznym, która będzie docierać szybko i na jasnych zasadach. W sprawozdaniu poseł Grzyb przypomina, że powołanie Funduszu pozwoliło uzupełnić podejście Unii Europejskiej do praw człowieka i demokracji, opierając je na najlepszych wzorcach, czyli polskiej transformacji wyrosłej na Solidarności. Stworzenie Funduszu było flagowym projektem Prezydencji Polski, do którego udało się przekonać UE. Wszystkie strony zaangażowane w powstanie EED od początku dbały by fundusz był szybszy, elastyczniejszy i bardziej efektywny niż istniejące dotychczas instrumenty UE. Jedną z ważnych zasad jego funkcjonowania było ograniczenie biurokracji i poszerzenie obszaru działania. Po niespełna dwóch latach można powiedzieć, że główne założenia zostały zrealizowane z sukcesem.

https://www.democracyendowment.eu/

– Działania EED dowodzą synergii i komplementarności z dotychczasowymi instrumentami UE. Jego wartością dodaną jest szybkość, ograniczenie biurokracji oraz objęcie pomocą dotychczas organizacji niewspieranych. Dużą wartością jest także finansowanie podtrzymujące, tzw. bridging, dla podmiotów, oczekujących na wsparcie z innych instrumentów UE – powiedział Andrzej Grzyb. – Aby utrzymać i rozwijać skuteczność EED, należy zapewnić wystarczające i stabilne w długim okresie finansowanie wszystkich krajów UE – dodał.

Działania Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji są finansowane z budżetu UE oraz indywidualnie z budżetów krajów członkowskich i krajów z poza UE jak Szwajcaria czy Kanada. Polska, oprócz wsparcia finansowego, przekazała też dawny budynek swojej ambasady Brukseli na siedzibę Funduszu. Budżet zabezpieczony na lata 2013-2015 to 24.673 mln euro. Kolejne kraje członkowskie, ale też spoza Unii Europejskiej zgłaszają chęć udziału w budżecie Funduszu. Przez niecałe dwa lata funkcjonowania EED wsparło już 143 inicjatyw na kwotę blisko 8 mln Euro, we wszystkich krajach objętych polityką sąsiedztwa UE, a więc m.in. takich jak: Ukraina, Białoruś, Tunezja, Egipt czy Syria.

Podczas pierwszej dyskusji nad sprawozdaniem posła Andrzeja Grzyba, która odbyła się dzisiaj w podkomisji praw człowieka PE, posłowie wszystkich grup politycznych wyrazili zdecydowane poparcie dla EED i zapisów projektu posła. Zaapelowali również do państw członkowskich i UE o zapewnienie jego finansowania. Głosowanie sprawozdania w komisji zaplanowano na  26 maja, a głosowanie końcowe na sesji plenarnej w lipcu.

Opracowali: Agnieszka Walczak, Dorian Zięba i Borys Brzeziński

Zobacz wcześniejszy wpis:

Europejski Fundusz na rzecz Demokracji – sprawozdanie Andrzeja Grzyba

©2023 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?