Unijny program “Life” – działania na rzecz klimatu

Unijny program LIFE funkcjonuje od 1992 roku i umożliwia współfinansowanie projektów w dziedzinie ochrony środowiska. Dotychczas współfinansowane były projekty obejmujące zagadnienia ochrony przyrody i różnorodności biologicznej, ochrony powietrza, gleb i wód, ochrony zdrowia oraz działania mające na celu wzrost świadomości społecznej w zakresie środowiska.

Jedną z podstawowych zmian w programie LIFE w perspektywie finansowej 2014 -2020 jest stworzenie dedykowanego podprogramu LIFE na działania na rzecz klimatu o łącznym budżecie ok. 864 mln EUR. Poprzednie edycje programu LIFE również obejmowały finansowanie projektów związanych ze zmianami klimatu, jednak odbywało się to w ograniczonym zakresie.

Dedykowany podprogram LIFE na działania na rzecz klimatu powstał w celu wsparcia wdrażania unijnych przepisów i osiągania celów unijnej polityki w dziedzinie klimatu. Wyróżnione zostały trzy obszary priorytetowe:

  • łagodzenie zmian klimatycznych, w ramach którego finansowane będą projekty dotyczące ograniczania emisji gazów cieplarnianych;
  • adaptacja do zmian klimatycznych, w ramach którego finansowane będą projekty dotyczące przystosowania się do zmian klimatycznych;
  • zarządzanie i informacja w zakresie klimatu, w ramach którego finansowane projekty będą skupiać się na zwiększaniu świadomości, komunikacji, współpracy i rozpowszechnianiu informacji na temat łagodzenia zmian klimatu i działań adaptacyjnych.

W zakresie obszaru ‘łagodzenie zmian klimatycznych’ Komisja Europejska poinformowała, iż w tegorocznym naborze preferowane będą projekty:

  • ukierunkowane na sposoby i strategie gospodarowania gruntami, włączając w to ich użytkowanie, w celu zwiększania sekwestracji węgla;
  • ukierunkowane na poprawę metod monitorowania i rozliczania emisji i pochłaniania emisji gazów cieplarnianych działań związanych z użytkowaniem gruntów;
  • ukierunkowane na zrównoważone wykorzystanie biomasy;
  • ukierunkowane na rozwój rolniczych praktyk pro-klimatycznych (ang. climate smart), np. możliwych do wdrożenia w ramach działań Wspólnej Polityki Rolnej.

Ważną cechą tego programu jest promowanie nowatorskich rozwiązań w dziedzinie ochrony środowiska i zmian klimatu, dlatego bardzo istotny jest innowacyjny wymiar projektów (pilotażowy lub demonstracyjny), a także potencjał i zakres wdrażania projektów w szerokiej skali.

Program zarządzany jest przez Komisję Europejską, która raz do roku ogłasza nabór wniosków. Wnioski kierowane są do Komisji Europejskiej bezpośrednio. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), pełni w Polsce funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego programu LIFE. Umożliwia również dodatkowe dofinansowanie projektów LIFE ze środków krajowych.

Beneficjentami programu mogą być publiczne i prywatne podmioty, organizacje i instytucje, tj. np.: organy publiczne, organizacje pozarządowe, instytuty badawcze, przedsiębiorstwa prywatne, a także organizacje branżowe prowadzące działania związane ze zmianą klimatu.

Zaproszenie do składania wniosków o finansowanie w ramach podprogramu LIFE na działania rzecz klimatu pojawi się w połowie czerwca 2014 r. Wszelkie informacje na temat zasad składania wniosków znajdują się na stronie internetowej NFOŚiGW w zakładce LIFE oraz Komisji Europejskiej.

NFOŚiGW organizuje także szkolenia i konsultacje dla osób/instytucji ubiegających się o dofinansowanie projektów LIFE ze środków unijnych i krajowych.

Ponadto, w dniu 1 lipca 2014 r. organizowany będzie dzień informacyjny LIFE.

Zachęcamy do obejrzenia prezentacji Komisji Europejskiej na temat dedykowanego podprogramu LIFE na działania na rzecz klimatu.

MRiRW

©2023 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?