Afrykański Pomór Świń – Komisja Europejska będzie bronić polskich producentów

Odpowiedź komisarza Tonio Borga na interpelację Andrzeja Grzyba, posła do Parlamentu Europejskiego

W swojej odpowiedzi na zapytanie poselskie Andrzeja Grzyba, w związku z restrykcjami eksportowymi dotyczącymi wieprzowiny wprowadzonymi przez Rosję, komisarz Borg potwierdził że jego intencją jest zniesienie barier ze wszystkich stref niedotkniętych chorobą. „ Komisja poprosiła zatem państwa członkowskie o powstrzymanie się od negocjacji dwustronnych lub ustaleń z Rosją w tej sprawie, ponieważ mogłoby to zaszkodzić staraniom na rzecz zniesienia zakazu na poziomie UE” powiedział, odnosząc się do rozmów prowadzonych z Rosją przez niektóre państwa. Przypomniał, że umowy handlowe z państwami trzecimi są wyłączną kompetencją Unii.

Komisarz przypomniał również że „Strona rosyjska (…) zasadniczo zgadza się na regionalizację, jednak nalega na wyłączenie kilku państw członkowskich w przypadku ewentualnego wznowienia handlu”. Takie stanowisko jego zdaniem jest nie do przyjęcia ze względu na naruszenie prawa międzynarodowego. W związku z tym „Komisja rozpoczęła procedurę prowadzącą do wszczęcia postępowania w zakresie rozstrzygania sporów w ramach WTO”.

„Mam nadzieję że silny nacisk Komisji Europejskiej doprowadzi do pozytywnego rozwiązania, a polscy producenci będą korzystać z możliwości eksportowych na równi z producentami z innych państw”, powiedział komentując odpowiedź Komisarza poseł Andrzej Grzyb. Jego zdaniem, stanowisko takie powinno być oczywiste dla wszystkich, w tym również dla państw członkowskich łamiących europejską solidarność. Potwierdza też racje Polski i polskich producentów.

Poseł Grzyb przypomniał również w tym kontekście swój komentarz do debaty w PE na temat presji wywieranej przez Rosję na kraje Partnerstwa Wschodniego, a w szczególności destabilizacji Wschodniej Ukrainy: „Tak naprawdę konflikt z Rosją już trwa. W otwartej formie na terytorium Ukrainy, ale w wymiarze gospodarczym jest to również konflikt z UE. Dotyka oczywiście bezpośrednio obywateli na terytorium Ukrainy, natomiast ofiarami w wymiarze gospodarczym są też Polska i Litwa, a szczególnie producenci żywności z tych krajów. Ukraina potrzebuje wsparcia UE, ale potrzebują go również producenci żywności z UE.”

Opr. L.

PL

P-003195/2014

Odpowiedź udzielona przez komisarza Tonia Borga

w imieniu Komisji

(22.4.2014)

Od czasu wprowadzenia tego zakazu Komisja stoi na stanowisku, że eksport do Federacji Rosyjskiej („Rosji”) zostanie wznowiony w przypadku wszystkich niedotkniętych chorobą obszarów państw członkowskich; Komisja poprosiła zatem państwa członkowskie o powstrzymanie się od negocjacji dwustronnych lub ustaleń z Rosją w tej sprawie, ponieważ mogłoby to zaszkodzić staraniom na rzecz zniesienia zakazu na poziomie UE. Traktaty UE określają zawieranie umów handlowych z państwami trzecimi jako wyłączną kompetencję Unii.

Służbom rosyjskim udostępniono na tyle dużą ilość informacji, aby zagwarantować bezpieczeństwo eksportu z UE, a dalsze wyjaśnienia przedstawiono podczas serii spotkań. Ponadto w dniu 28 lutego 2014 r. członek Komisji odpowiedzialny za zdrowie i konsumentów spotkał się z rosyjskim ministrem rolnictwa w celu znalezienia rozwiązania.

Strona rosyjska twierdzi, że zasadniczo zgadza się na regionalizację, jednak nalega na wyłączenie kilku państw członkowskich w przypadku ewentualnego wznowienia handlu. Stanowisko to nie jest możliwe do przyjęcia, ponieważ narusza zasady handlu przyjęte na arenie międzynarodowej.

Mimo niezadowalających jak dotąd wyników negocjacji Komisja utrzymuje kontakty z władzami rosyjskimi i dokłada dalszych starań w celu osiągnięcia porozumienia.

Biorąc jednak pod uwagę powagę tego oczywistego naruszenia zasad międzynarodowych, Komisja rozpoczęła procedurę prowadzącą do wszczęcia postępowania w zakresie rozstrzygania sporów w ramach WTO.

Obszary poddane ograniczeniom w Polsce zostały zmienione w dniu 27 marca 2014 r.[1]. Nowe środki przewidują zróżnicowanie obszarów na podstawie poziomu zagrożenia. Zakażony obszar w Polsce został zmniejszony, a w jego sąsiedztwie ustanowiono strefę buforową, gdzie stosowane są mniej rygorystyczne ograniczenia.

18 marca 2014 r.

P-003195-14

Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej do Komisji art. 117 Regulaminu

Andrzej Grzyb (PPE) Przedmiot:  Afrykański Pomór Świń(ASF) – bariery w eksporcie do Rosji i innych krajów

W związku z wykryciem na Litwie a później w Polsce w pasie przygranicznym z Białorusią padłych dzików zakażonych wirusem Afrykańskiego Pomoru Świń, Federacja Rosyjska wprowadziła embargo na import żywca i wieprzowiny z Unii Europejskiej. Polska, zgodnie z przepisami UE, wprowadziła obszar ochronny, z którego mięso nie może być eksportowane poza obszar kraju. Od czasu znalezienia zakażonych zwierząt, nie stwierdzono ani zachorowań trzody na ASF, ani też kolejnych przypadków zakażonych dzików.

14 marca pojawiły się doniesienia medialne o eksporcie świń z Austrii, na podstawie certyfikatów europejskich z ręcznym dopiskiem „nie pochodzi z terenów Polski oraz Litwy”.

1. Czy eksport oparty na ręcznie modyfikowanych i odbiegających od wzoru dokumentach jest dopuszczalny w świetle prawa UE?

2. Jakie Komisja zamierza podjąć działania, by Federacja Rosyjska zdjęła embargo na mięso wieprzowe i żywiec z terenów nieobjętych obszarem ochronnym w całej UE, wliczając w to obszar Polski?

3. Czy, w związku z niewystępowaniem dalszych zakażeń, możliwe jest ograniczenie w Polsce strefy ochronnej, o co wnioskował Stanisław Kalemba, polski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi?


[1]     C(2014) 1979: Decyzja wykonawcza Komisji w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich.

 

Interpelacjea

Przedmiot:  Afrykański Pomór Świń(ASF) – bariery w eksporcie do Rosji i innych krajów

©2023 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?