Budżet UE na 2017 przyjęty: wsparcie dla młodych oraz wzrostu gospodarczego

W budżecie UE na rok 2017, parlamentarni negocjatorzy wywalczyli większe wsparcie dla zatrudnienia ludzi młodych, kluczowych inicjatyw dla małych i średnich przedsiębiorstw, projektów dotyczących infrastruktury transportowej, badań oraz mobilności studentów dzięki programowi Erasmus+. Środki na pokrycie zobowiązań, w 2017, wyniosą €157.86 miliardów, a środki na pokrycie płatności wyniosą €134.49 miliardów.

 

Po formalnym przyjęciu, 28 listopada, przez Radę porozumienia budżetowego zatwierdzonego w procedurze koncyliacji z Parlamentem, 17 listopada, Parlament przyjął budżet na rok 2017, 438 głosami za, z 194 głosami przeciw i 7 wstrzymującymi się od głosu. Budżet został podpisany przez Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Martina Schulza, stając się prawem.

 

„Osiągnęliśmy nasze cele, ponieważ budżet na rok 2017 jest zgodny z naszymi priorytetami dotyczącymi zwiększenia wzrostu i tworzenia miejsc pracy, szczególnie dla ludzi młodych oraz zarządzanie kryzysem migracyjnym. Dodatkowe €500 milionów na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI), jest jasnym sygnałem do działania w ramach UE. Osiągnęliśmy również to, co było możliwe na polu walki z przyczynami migracji ”, powiedział Jens Geier (S&D, DE), odpowiedzialny za budżet, jakim dysponuje Komisja Europejska.

 

„Bardzo żałujemy, że Komisja Europejska zignorowała działania Parlamentu w sprawie „zamrożenia” części wynagrodzeń byłych Komisarzy i uwolnienia ich dopiero po wprowadzeniu restrykcyjnych zmian do ich kodeksu postępowania. Parlament poparł to rozwiązanie znaczącą większością głosów w celu wpłynięcia na postępowanie komisarzy, a co za tym idzie publicznego wizerunku instytucji”, powiedział Indrek Tarand (GREENS/EFA, EE), odpowiedzialny za pozostałe sekcje budżetu.

 

Ludzie młodzi, wzrost i zatrudnienie

Posłowie zapewnili przeznaczenie dodatkowych €500 milionów na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI), wspierającą ich w poszukiwaniach pracy. Kolejne €200 milionów ma wspomóc projekty skupione na zatrudnieniu i wzroście, takie jak COSME (konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw), instrument „Łącząc Europę” (CEF, przeznaczony na fundowanie projektów infrastrukturalnych), na program Horyzont 2020, który wspiera projekty badawcze oraz na program Erasmus+ (mobilność studentów).

 

Uchodźcy i kryzys migracyjny

Posłowie zapewnili również, że pakiet wartości €728 milionów zostanie przeznaczony na wspieranie funduszy zajmujących się głównie migracją, w tym €28 milionów przeznaczono na UNRWA pomagającą uchodźcom palestyńskim (w sumie €310 m) oraz €3 miliony wspierające proces pokojowy i rozmowy na Cyprze (w sumie €34,8 m).

 

Średniookresowy przegląd wieloletnich ram finansowych (MFF)

W oddzielnej debacie, na temat średniookresowego przeglądu wieloletnich ram finansowych, na lata 2014-2020 (MFF), Ivan Korčok, reprezentujący Słowacką Prezydencję w Radzie, obiecał stworzenie pakietu, który pozwoliłby na „zmobilizowanie dodatkowych 6 miliardów przeznaczonych na najistotniejsze priorytety, do końca obecnego długoterminowego budżetu” i uczynienie go bardziej elastycznym.

 

Posłowie współodpowiedzialni za przygotowanie sprawozdania Jan Olbrycht (EPP, PL) oraz Isabelle Thomas (S&D, FR), uznali, że wysiłki Rady idą w dobrym kierunku, przypomnieli jednak innym posłom, że propozycje dotyczące MFF, są wciąż przedmiotem debaty między państwami członkowskimi, a oni niecierpliwie oczekują na możliwość rozpoczęcia negocjacji. „Praca nad przeglądem wciąż trwa, nie osiągnęliśmy jeszcze naszych celów”, powiedział Jan Olbrycht.

 

źródło: PE

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?