ENERGIA – EKONOMIA – EKOLOGIA – BIOEKONOMIA

Unia Europejska powinna rozważnie kształtować politykę spójności, przy większej współpracy z regionami i silniejszym wsparciu małych i średnich przedsiębiorstw. Racjonalne podejście do wyzwań klimatycznych, uwzględniające m.in. inwestycje w odnawialne źródła energii np. bioźródła czy alternatywne źródła gazu, może być impulsem do rozwoju, włączającego także obszary mniej zurbanizowane. – Andrzej Grzyb

 

Energia

Poseł Andrzej Grzyb postuluje zrównoważony rozwój polityki energetyczno-klimatycznej, zapewniającej bezpieczeństwo i dostosowanie do możliwości gospodarek europejskich. Jest zaangażowany w promocję gazu łupkowego, m.in. poprzez oświadczenie pisemne, eksperckie wysłuchanie publiczne oraz sympozjum energetyczne Grupy EPL. Podkreśla potencjalne korzyści płynące dla Polski z wydobycia gazu łupkowego: dywersyfikację energetyczną, rozwój gospodarki, zabezpieczenie przyszłości obywateli dzięki wpływom z eksploatacji złóż.

Poseł Andrzej Grzyb pracował nad szeregiem istotnych zagadnień, takich jak: efektywność energetyczna, europejska strategia w zakresie
surowców, polityka UE na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, Europejski Program finansowania badań naukowych i ich wdrażania w kolejnej perspektywie finansowej Horyzont 2020, a także nad opinią Komisji Przemysłu Badań i Energii w sprawie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej 2013-2020.

ETS – System Handlu Emisjami w UE

W ramach prac nad polityką energetyczno-klimatycznElectrical powerą Unii Europejskiej poseł Andrzej Grzyb konsekwentnie broni takiego jej kształtu, aby cele środowiskowe i klimatycznie nie powodowały negatywnych skutków dla konkurencyjności europejskiej gospodarki oraz kondycji przedsiębiorstw m.in. w Polsce, w tym polskiej chemii, przemysłu nawozowego, wapienniczego, stalowego, cementowego, materiałów ceramicznych i energetyki. Dotyczy to m.in. ETS, a więc handlu na terenie UE pozwoleniami na emisje gazów (CO2) – nieuniknionego przy działalności przemysłu. Bez możliwości emitowania gazów przemysł nie może funkcjonować. Z kolei emitowane gazy wpływają na klimat i zdrowie obywateli, stąd należy poszukiwać metod, zachęt do ograniczenia emitowania tych gazów, ale tak, by jednocześnie nie doprowadzić do likwidacji przemysłu i miejsc pracy. W 2014 roku poseł Grzyb wspierał sprzeciw wobec tzw. „backloadingu”, czyli czasowego zdjęcia z rynku pewnej ilości uprawnień do emisji CO2, co skutkować miało podniesieniem ich ceny. W 2015 roku zabiegał o racjonalny kształt powoływanej w ramach Europejskiego Systemu Handlu Emisji Gazami Cieplarnianymi (ETS) tzw. Rezerwy Stabilizacyjnej Rynku (MSR). W 2016 roku aktywnie uczestniczy w procesie kolejnej reformy systemu ETS, zabiegając o sprawiedliwy przydział darmowych uprawnień dla przedsiębiorstw zagrożonych przeniesieniem z terenu UE (tzw. Carbon Leakage), utrzymanie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw z sektorów energochłonnych czy korzystny kształt wsparcia dla polskiego sektora energetycznego.

Biopaliwa

W 2014 roku poseł Andrzej Grzyb sprzeciwiał się projektowi Komisji Europejskiej ograniczającemu udział biopaliw pochodzenia rolniczego, ze względu na potencjalnie występujące zjawisko pośredniej zmiany użytkowania gruntów rolnych w krajach rozwijających się, takich jak rzepak energianp. kraje Azji Południowej czy Ameryki Południowej, doprowadzających do wycinki drzew na dużą skalę lub zajmowaniu pod produkcję biopaliw obszarów produkcji żywności. By ograniczyć to zjawisko, przedstawiony został przez KE wniosek legislacyjny, który w miejsce 10% celu udziału biopaliw w transporcie wprowadzał ich maksymalny udział na poziomie 5%. Komisja Europejska jednak nie przedstawiła przekonujących argumentów pozwalających stwierdzić, że ograniczenie produkcji biopaliw w Europie przyczyni się do zmniejszenia wylesiania w krajach trzecich. Na skutek zachęt wprowadzonych w 2008 roku producenci m.in. w Polsce rozwinęli ten rynek do udziału w wysokości 7%. Finalnie ograniczenie udziału biopaliw dzięki m.in. poprawkom posła Grzyba i prowadzonym negocjacjom, udało się utrzymać właśnie na tym poziomie, tym samym chroniąc dotychczasowe inwestycje zarówno polskich rolników, jak i producentów biopaliw.

Bioekonomia

Bioekonomia i gospodarka o obiegu zamkniętym są szansą na zrównoważony i innowacyjny rozwój Polski zarówno dla dużych ośrodków miejskich jak i terenów mniej zurbanizowanych. Dzięki nowym technologiom, dobrej gospodarce surowcowej włączającej surowce z odpadów i oparciu na materiałach organicznych również z produkcji pierwotnej, powstaną nowe, wysokiej jakości miejsca pracy w przemyśle, sektorze technologicznym czy rolnictwie. – Andrzej Grzyb

Bioekonomia/biogospodarka jest kluczową i jedną z najszerszych globalisation-1706081_960_720dziedzin gospodarki, która obecnie na świecie i w UE nabiera priorytetowego znaczenia. Zakłada produkcję z odnawialnych, biologicznych źródeł dostarczanych przez otaczającą nas przyrodę lub pozyskiwanych w ramach szeroko pojętego rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa i akwakultury oraz gospodarki nadbrzeżnej. Pozyskiwane w ten sposób surowce mogą być przetwarzane na: żywność, pasze, produkty biologiczne (takie, które są całkowicie lub w większości złożone z materiałów pochodzenia biologicznego jak np. bioplastiki, opakowania, materiały izolacyjne i konstrukcyjne) oraz bioenergię. Biogospodarka swoim obszarem obejmuje: rolnictwo, leśnictwo, rybołóstwo, produkcję żywności, produkcję papieru, jak również części przemysłu chemicznego, biotechnologicznego i energetycznego, ale również gospodarkę odpadami w zakresie obejmującym bioodpady. Poseł Andrzej Grzyb zwraca szczególną uwagę na projekty legislacyjne, które wchodzą w zakres biogospodarki. W ostatnich latach prace trwały między innymi nad legislacją dotyczącą biopaliw, jak również gospodarki w obiegu zamkniętym. Wniesione poprawki dotyczące biopaliw pozwoliły na utrzymanie celu 7% produkcji biopaliw z surowców rolniczych, co odpowiada obecnemu potencjałowi polskiej produkcji biopaliw

Gospodarka o obiegu zamkniętym – bez odpadów, dla surowców

gos-57Poseł Andrzej Grzyb aktywnie uczestniczy w pracach nad gospodarką o obiegu zamkniętym. Jest to jeden z najbardziej ambitnych w ostatnich latach projektów europejskich, który ma porządkować gospodarkę odpadami tak, by jak najmniej odpadów było składowanych oraz odpowiada na strukturalny deficyt surowców w Europie i jej uzależnienie od importu poprzez efektywny odzysk surowców z odpadów. Jest to szczególnie ważne dla konkurencyjności gospodarki europejskiej, gdyż znaczna część dostępnych surowców, w tym surowców krytycznych, potrzebnych do rozwoju wysokich technologii, jest skupiona na terytoriach zależnych od Chin bądź też na terenach objętych konfliktami. W pracach nad pakietem legislacyjnym dotyczącym odpadów Poseł Grzyb postuluje dostosowanie dyrektyw do realiów panujących w różnych krajach członkowskich oraz premiowanie krajów takich jak Polska, w których wytwarzanie odpadów jest niższe od średniej Unii Europejskiej. Zabiega również o możliwości rozwoju dla biogazowni, które mogą pełnić ważną funkcję w systemie utylizacji odpadów organicznych. Gospodarka o obiegu zamkniętym to nie tylko odpady. Komisja Europejska złożyła również wniosek legislacyjny dotyczący zmiany rozporządzenia nawozowego. Celem zmiany ma być ograniczenie zawartości kadmu w nawozach, ale również wykorzystanie substancji organicznych i bioodpadów do produkcji nawozów. Można się również spodziewać kolejnych propozycji nakierowanych na lepsze wykorzystanie zasobów w kolejnych sektorach.

Ochrona powietrza – MCP (Emisja ze Średnich Obiektów Spalania)

W Unii Europejskiej potrzebujemy prawa, dzięki któremu możliwe będzie osiągnięcie korzyści środowiskowych utrzymując optymalne koszty. Musimy dbać o jak najwyższą jakość powietrza którym oddychamy, ale równocześnie nie możemy zapominać o innych potrzebach społecznych. Dyrektywa o emisjach ze średnich obiektów spalania, której byłem sprawozdawca jest dobrym przykładem pogodzenia tych wartości. – Andrzej Grzyb.

20151125_EP-028351A__MDO_038

Poseł Andrzej Grzyb był z ramienia Parlamentu Europejskiego sprawozdawcą Dyrektywy o redukcji niektórych zanieczyszczeń ze średnich obiektów spalania energetycznego. W polskich realiach znacząca część tego typu instalacji to instalacje ciepłownicze, w dużej mierze będące własnością samorządów, część z nich znajduje się w takich instytucjach jak szkoły czy szpitale. Dyrektywa była częścią pakietu regulacji dotyczącego czystego powietrza i miała na celu długoterminowe ograniczenie emisji takich szkodliwych związków jak tlenki siarki czy azotu oraz pyły. Wypełniała lukę w prawie europejskim między regulacjami dotyczącymi ekoprojektu, obejmującymi obiekty spalania do 1MW i dużymi instalacjami przemysłowymi większymi niż 50MW.

W efekcie prowadzonych przez posła Grzyba negocjacji udało się osiągnąć kształt prawa, który skutecznie ograniczy emisję szkodliwych zanieczyszczeń, równocześnie nie powodując nadmiernych kosztów dla operatorów oraz odbiorców ciepła, w tym ludności korzystającej z ciepła z osiedlowych i miejskich ciepłowni.

Czysty transport publiczny w UE – Clean Vehicles Directive (CVD)

Europejczycy mają dość smogu, sektor publiczny potrzebuje czystych, energooszczędnych autobusów, ciężarówek i samochodów dostawczych, a Europejski przemysł długofalowego impulsu innowacyjnego – efektem prac nad poprawą tej sytuacji jest dyrektywa o wspieraniu czystych pojazdów autorstwa Andrzeja Grzyba przyjęta 25 października w Parlamencie Europejskim. Najistotniejszym założeniem dyrektywy jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w transporcie drogowym. Powodem tego jest walka ze smogiem oraz stymulowanie rozwoju nowych technologii w UE, w tym elektromobilności. Elektromobilność w wydaniu europejskim ma być czymś więcej niż tylko technologiami bateryjnymi. Mówi się o wykorzystaniu zarówno wodoru, jak i o popularyzacji biogazu.

“60% emisji, które tworzą smog pochodzą z transportu. Musimy z tym walczyć. Szczególnie sektor publiczny, na szczeblu samorządów i regionalnym, powinien dać dobry przykład, kupując nisko i zeroemisyjne samochody” – podkreśla poseł Andrzej Grzyb, autor przyjętej dyrektywy o wspieraniu czystych pojazdów.

Celem dyrektywy jest promocja pojazdów nisko i zeroemisyjnych, a tym samym walka z zanieczyszczeniami powietrza w miastach. Proponowane w dokumencie zmiany zobowiązują jednostki administracji państwowej i samorządowej, do tego by część kupowanych przez nie pojazdów lub zamawianych usług, przede wszystkim w transporcie publicznym, była nisko lub zeroemisyjna. Dyrektywa dotyczy głównie zakupów autobusów, ciężarówek, samochodów dostawczych, ale także samochodów osobowych.

Dla każdego kraju członkowskiego UE wyznaczony został cel dopasowany do poziomu jego zamożności. Dzięki staraniom posła Andrzeja Grzyba, nowe przepisy pozwalają również na większą elastyczność w kwestii doboru energii napędzających pojazdy uznawane za czyste. Obok priorytetowo traktowanych elektryczności czy wodoru, są nimi na przykład LPG i biopaliwa, w tym biogaz.

„To pozwoli na promocje czystego transportu, wesprze rozwój nowych technologii takich jak samochody elektryczne lub samochody napędzane paliwami alternatywnymi a poprzez to pozwoli osiągnąć cele klimatyczne uzgodnione w porozumieniu paryskim” – podkreśla Andrzej Grzyb.

W głosowaniu nad CVD Grupa Europejskiej Partii Ludowej poparła również poprawkę posła Andrzeja Grzyba wprowadzającą mechanizmy pozwalające na lepszą ochronę europejskich producentów aut. „Przetargi organizowane w celu zakupu czystych pojazdów zaliczane jako realizacja celów dyrektywy, powinny być otwarte dla firm spoza UE, jedynie w przypadku, gdy państwa, z których pochodzą dopuszczają na równych zasadach do przetargów firmy z UE. Taki zapis sprzyja wyrównywaniu zasad międzynarodowej konkurencji, wspiera Europejskie miejsca pracy oraz rozwój technologiczny w UE” – podkreśla Andrzej Grzyb, ubolewając, że mimo poparcia największej frakcji zapis ten nie znalazł poparcia większości na tym etapie prac nad dyrektywą.

Po głosowaniu w Parlamencie Europejskim swoje stanowisko musi przyjąć Rada, po czym obędą się negocjację międzyinstytucjonalne. Przyjęcie ostatecznego kształtu dyrektywy przewidywane jest na luty 2019.

więcej -> tutaj

Zobacz również:

Polityka energetyczna UE
Euronest o gazie łupkowym
Litwa: rozpoczyna się trzydniowe posiedzenie Komisji Przemysłu Badań Naukowych i Energii PE
Biopaliwa nie należy zmieniać reguł w trakcie gry
Szkodliwy raport klimatyczno-energetyczny
Niekorzystne dla Polski głosowanie w sprawie wydobycia gazu łupkowego
Zmiany na rynku biopaliw – PE zdecydował o rozpoczęciu pracy od nowa

©2023 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?