“Europa, która chroni” – Priorytety austriackiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej

Austriacka prezydencja w Radzie Unii Europejskiej skoncentruje się na bezpieczeństwie i walce z nielegalną imigracją, zapewniając dobrobyt i konkurencyjność poprzez cyfryzację i stabilność w europejskim sąsiedztwie.

Motto prezydencji austriackiej jest „Europa, która chroni” . Aby osiągnąć ten cel, podejście Austrii będzie oparte na wzmocnieniu zasady pomocniczości. Unia Europejska powinna skupić się na wielkich kwestiach, które wymagają wspólnego rozwiązania i cofnąć się, jeśli chodzi o mniejsze kwestie, w których państwa członkowskie lub regiony mają lepszą pozycję do podejmowania decyzji. Takie podejście ma na celu poważne potraktowanie motta Unii Europejskiej “Zjednoczeni w różnorodności”.

W tym celu prezydencja austriacka będzie priorytetowo traktować ochronną rolę Unii Europejskiej, w szczególności w odniesieniu do trzech priorytetowych obszarów:

  • Bezpieczeństwo i walka z nielegalną migracją
  • Zapewnienie dobrobytu i konkurencyjności poprzez digitalizację
  • Stabilność w europejskim sąsiedztwie – perspektywa UE dla Bałkanów Zachodnich / Europy Południowo-Wschodniej

Austria postrzega swoją rolę podczas nadchodzącej prezydencji Rady jako neutralną pośredniczkę. Biorąc pod uwagę jej położenie geograficzne w sercu UE, zobowiązanie do neutralności i zgodnie z tradycyjną rolą budowniczego mostów, Austria będzie starała się przyczynić do zjednoczenia w UE podczas swojej prezydencji w Radzie.

 

W miniony wtorek w Strasburgu odbyła się debata w trakcie której przedstawione zostały powyższe priorytety i cele Austriackiej prezydencji. Głos podczas posiedzenia zabrał m.in. poseł Andrzej Grzyb EPL, który podziękował za skoncentrowanie się na ważnym dla Unii zadaniu jakim jest bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo granic zewnętrznych i uregulowanie kwestii nielegalnej imigracji.

– Europejski styl życia, mówi Pan, połączony z konkurencyjnością gospodarki europejskiej jest ważny dla wszystkich obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej. Zgadzam się z tym w pełni – bez odbudowy, na przykład, europejskiego przemysłu, bez jego znaczącego udziału w kreowaniu produktu krajowego brutto trudno będzie mówić o akceptacji zmian, które dotyczą europejskiej gospodarki, łącznie z jej modernizacją i nowoczesnością – mówił podczas wystąpienia poseł Grzyb.

Eurodeputowany zwrócił również uwagę na kwestię podejścia do wyzwań, które oparte ma być na zasadzie pomocniczości. – Aby osiągnąć postęp, trzeba rozwiązać sprawy, które łączą, które są najważniejsze, a pominąć te, które dzielą, a które częstokroć mają charakter mniejszej wagi – mówił poseł.

Chciałbym również podziękować za podtrzymanie priorytetu, jakim jest przyszłość Bałkanów Zachodnich. Bez rozwiązania tego problemu trudno będzie mówić o stabilizacji w samej Europie, a jednocześnie skoncentrowanie się na szczególnym zaangażowaniu na rzecz sąsiadów Europy, w tym również na rzecz sąsiadów w Europie Południowej, jest naszym moralnym obowiązkiem. Jednocześnie słuszne jest, że będziemy się koncentrowali na finale kwestii dotyczących brexitu, który ma zaowocować porozumieniem pomiędzy Unią Europejską a wychodzącą Wielką Brytanią. Wydaje mi się, że jest to potrzebne wszystkim stronom w Unii Europejskiej – dodał na koniec swojego przemówienia poseł Grzyb.

 

Po prezydencji w 1998 i 2006 r. Austria obejmie trzecią prezydencję w Radzie Unii Europejskiej 1 lipca 2018 r. Prezydencja Rady stanowi szczególne europejskie zadanie dla Austrii, zarówno jeśli chodzi o organizację, jak i program polityczny.

W trakcie prezydencji w Austrii odbędzie się około 300 wydarzeń; obejmują one nieformalne spotkania ministerialne i konferencje techniczne, spotkania ekspertów i wydarzenia kulturalne.

 

https://www.eu2018.at/

https://www.eu2018.at/agenda-priorities/priorities.html

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?