Konferencja "Przydomowe oczyszczalnie ścieków"

“Zbliża się 2015 rok, a więc ostateczna data spełnienia przez Polskę zobowiązań wobec Unii Europejskiej, wynikających z postanowień „dyrektywy ściekowej”. Jednym z obszarów, który długo bronił się przed wymogami prawno-technicznymi, były inwestycje dot. pojedynczych systemów oczyszczania ścieków”.¹

“W ostatnich latach w Polsce zaobserwować można ogromne zainteresowanie przydomowymi oczyszczalniami ścieków (POŚ). Za ten stan odpowiada kilka czynników. W pierwszej kolejności są to możliwości współfinansowania budowy systemów indywidualnych ze środków zarówno krajowych, jak i unijnych. Ponadto w dużej mierze wpływa na to wzrost świadomości ekologiczno-ekonomicznej mieszkańców obszarów wiejskich i coraz częściej opracowywane przez gminy analizy opłacalności inwestycji wodno-ściekowych dla obszarów wiejskich. Te z kolei jednoznacznie wykazują, że w zabudowie rozproszonej konieczna jest budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków”.²

Od 9 do 10 września w Boszkowie-Letnisku (pow. leszczyński) odbywała się konferencja pn. “Przydomowe oczyszczalnie ścieków – projektowanie, budowa, eksploatacja”.

Wśród gości i prelegentów oprócz Posła do PE Andrzeja Grzyba byli m.in. profesorowie Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Wrocławiu, eksperci branżowi, samorządowcy, przedsiębiorcy.

Pierwszą sesję konferencji otworzył Poseł do PE Andrzej Grzyb swym wystąpieniem ‘Gospodarka w obiegu zamkniętym. Projekt KE: w kierunku Europy bezodpadowej’. Poruszył w nim m.in. tematy “społeczeństwa bezodpadowego”, wyeliminowania składowania odpadów podlegających recyklingowi, a także aspekty prawne – zmiany proponowane przez Komisję Europejską.

[vc_button title=”PREZENTACJA – Gospodarka w obiegu zamkniętym. Projekt Komisji Europejskiej: w kierunku Europy bezodpadowej” target=”_self” color=”btn-primary” icon=”wpb_document_powerpoint” size=”btn-large” href=”https://andrzejgrzyb.eu/wp-content/uploads/2014/09/Gospodarka-w-obiegu-zamkniętym.ppsx”]¹www.abrys.pl

²www.woda-scieki.com

KK, MS

©2023 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?