Ochrona i promocja wolności religijnych na świecie priorytetem UE

Parlament Europejski przyjął wczoraj zalecenia w sprawie projektu wytycznych UE dotyczących propagowania i ochrony wolności religii lub przekonań, podkreślający iż każdy człowiek ma prawo do wolności religii a przeciwdziałanie naruszeniom takiego prawa powinno być priorytetem  Unii Europejskiej.

– Należy uznać za sukces, że w ślad za zadaniami wyznaczonymi przez Traktat z Lizbony i pomimo dużych oporów w samym Parlamencie Europejskim, problematyka wolności religijnych została podjęta przez UE – jest to, zatem dobry punkt wyjścia do dalszych prac. Wytyczne UE w tym zakresie, gdy zostaną już przyjęte, powinny podlegać okresowym przeglądom by dobrze odpowiadać na wyzwania bieżącej sytuacji międzynarodowej – powiedział po głosowaniu poseł Andrzej Grzyb.

– Sprawozdanie niestety nie zawiera żadnego odniesienia do tego, że  w ostatnich latach mieliśmy do czynienia z alarmująco pogarszająca się sytuacją Chrześcijan na świecie, ponieważ przyjęty przez większość kompromis zakłada, że wytyczne odnosić się będą  uniwersalnie  do wolności  religii i wyznania. Obecnie szacuje się, iż rocznie ginie na świecie od 105 do 170 tysięcy Chrześcijan co wraz z innymi formami prześladowań czyni ją najbardziej prześladowaną grupą religijną na świecie – dodał.

Podkreślił również, iż paradoksalnie pomimo oczekiwań UE wyrażonych w licznych dokumentach i stanowiskach, przemiany Arabskiej Wiosny nie doprowadziły do pro-demokratycznych zmian i większego poszanowania praw człowieka. Wręcz odwrotnie w wielu przypadkach,  w krajach tych sytuacja uległa pogorszeniu, w tym  szczególnie wzrosło zagrożenie dla mniejszości  religijnych, co również uwzględniono w przyjętym dziś sprawozdaniu.

– Rosnący brak tolerancji religijnej, otwartości na dialog i ekumeniczne koegzystowanie, często podsycane i wykorzystywane politycznie, prowadzą do przemocy i otwartych konfliktów zbrojnych, zagrażając życiu mieszkańców poszczególnych państw i destabilizując sytuację międzynarodową – podkreślił poseł.

Prace nad wytycznymi są kontynuowane w Radzie UE.  Oczekuje się, iż dokument może zostać przyjęty jeszcze w czerwcu.

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?