Poseł dr Andrzej Grzyb: środki ochrony roślin w UE – bezpieczniej dla zdrowia i środowiska, racjonalnie i efektywnie dla rolnictwie

Środki Ochrony Roślin – zdrowa żywność, zdrowie obywateli Państw UE, bezpieczeństwo użytkowników i środowiska, efektywność Europejskiego rolnictwa na globalnym rynku, większa konkurencja i udział krajowych Małych i Średnich Przedsiębiorstw dla efektywniejszych i bezpieczniejszych preparatów w lepszej cenie m.in. dla rolników, ułatwienia i szersze wykorzystanie substancji biologicznych –  praca posła, dr Andrzej Grzyb w Komisji Specjalnej PE tzw. PEST ds. Unijnej Procedury Wydawania Zezwoleń na Dopuszczenie Pestycydów do Obrotu

 

http://www.europarl.europa.eu/committees/pl/pest/home.html

W związku z kontrowersjami wokół substancji używanych do ochrony roślin w UE PE powołał w lutym 2018 Komisję Specjalną ds. Unijnej Procedury Wydawania Zezwoleń na Dopuszczenie Pestycydów do Obrotu (PEST). Do wąskiego grona posłów Komisji PEST największa frakcja PE Grupa Europejskiej Partii Ludowej skierowała posła dr Grzyba. Głównym zadaniem Komisji była ocena obowiązujących procedur i wypracowanie zaleceń dla instytucji UE.. Celem Komisji PEST było m.in. wypracowanie rozwiązań, które zagwarantują, że procedury dopuszczenia substancji aktywnych do rynku UE zagwarantują niezależności od przemysłu, przejrzystości procesu podejmowania decyzji i środków realizacji.

Decyzja PE o powołaniu PEST luty 2018

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-0022&language=PL&ring=B8-2018-0077

Poseł do PE dr Grzyba składał liczne poprawki do dokumentu przygotowywanego przez Komisję PEST.

Celem posła do PE dr Grzyba było lepsze zabezpieczenie zdrowia obywateli Państw UE, bezpieczeństwo osób wykorzystujących środki i środowiska oraz efektywność Europejskiego rolnictwa szczególnie w kontekście globalnej konkurencji. Prosty i pełny zakaz przy braku alternatyw na rynku, mógłby być bowiem zabójczy dla produkcji żywności w Europie i dla tego sektora gospodarki UE. Poseł propagował również mniejszą monopolizację Europejskiego rynku środków ochrony roślin i wsparcie dla Europejskich, w tym Polskich, Małych i Średnich Przedsiębiorstw działających w sektorze. Większa konkurencja na rynku, powinna doprowadzić do większej różnorodności dostępnych preparatów, o większej efektywności przy mniejszych skutkach niepożądanych i w lepszej cenie m.in. dla korzystających z nich rolników. Większa różnorodność dostępnych środków zmniejszy proces uodporniania się na nie i pozwoli na efektywne stosowanie substancji w mniejszych ilościach. Różnorodność i bezpieczeństwo powinno poprawić również szersze stosowanie środków pochodzenia biologicznego, a więc uproszczenie procedur ich dopuszczenia na Europejski rynek.

„Pod koniec lat 90-tych UE unormowała zasady obrotu substancjami aktywnymi oraz opartymi o nie preparatami biobójczymi, środkami ochrony roślin czy kosmetykami. Nadrzędnymi celami wprowadzonych zasad było zdrowie konsumentów, bezpieczeństwo użytkowników oraz ochrona środowiska. Jak każde przepisy tak i te mają swoje założenia, jak również skutki uboczne. Rozwiązania prawne powinny nadążać za zmieniającą się rzeczywistością. Podnosi się, że sektor ten jest nadmiernie zmonopolizowany, warto więc by regulacje UE lepiej odzwierciedlały potrzeby Małych i Średnich Przedsiębiorstw, w tym także tych z Polski. Należy ułatwić m.in. rejestrację, a co za tym idzie szersze wykorzystanie środków pochodzenia biologicznego. Pierwsze działania w PE za nami, ale dużo przed nami” – dr Andrzej Grzyb, 2019

Dzięki prowadzonym negocjacjom większość przedłożonych postulatów posła do PE dr Andrzeja Grzyba znalazło uznanie większości parlamentarnej. Komisja PEST zakończyła prace 6 grudnia 2018 przyjmując sprawozdanie z rekomendacjami dla instytucji UE. 16 styczna 2019 sprawozdanie stało się oficjalnym stanowiskiem PE po przyjęciu przez posiedzenie plenarne przy poparciu znaczącej większości posłów: 526 za przy 66 przeciw i 72 wstrzymujących się.

Podsumowanie prac, zebranie materiałów oraz ostatecznie przyjętego stanowiska https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/2153(INI)

W marcu 2019r. w Warszawie odbyła się konferencja „Substancje Aktywne w świetle przepisów UE. Problemy i wyzwania” objęta patronatem merytorycznym przez poseł do PE dr Andrzej Grzyb. Konferencję zebrała m.in. Małe i Średnie Przedsiębiorstwa z Polski, Europejskie Stowarzyszenie Producentów Substancji Aktywnych, przedstawicieli Urzędu Rejestracji Produktów biobójczych i Wyrobów Medycznych. Celem konsultacji było podsumowanie obecnego stanu prac w UE i zebranie rekomendacji sektora do dalszych prac.

https://www.facebook.com/events/1203365749845875/

Zobacz również:

Jak pogodzić zdrową żywność, ochronę środowiska i wydajność rolnictwa w UE?

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?