Pierwszy rok nowej kadencji PE

Andrzej Grzyb, jako jedyny wielkopolski poseł i jeden z czterech polskich deputowanych, w pierwszym roku kadencji 2014-2019, był sprawozdawcą Parlamentu Europejskiego w kwestii unijnego prawa. Pracował m.in. nad bardzo ważnym dla naszego kraju dokumentem dotyczącym dyrektywy o ograniczeniach emisji niektórych zanieczyszczeń do środowiska. Tygodnie rozmów i poprawek zaowocowały znalezieniem równowagi między troską o Matkę Naturę a oczekiwaniami tzw. ośrodków średniego spalania. Niewątpliwym sukcesem było sprawozdanie posła Andrzeja Grzyba oceniające 2 letnią działalność Europejskiego Funduszu na Rzecz Demokracji (European Endowment for Democracy, EED) przyjęte przez PE 9 lipca br. EED to flagowa inicjatywa polskiej prezydencji z 2011 r. zapewniająca pomoc organizacjom demokratycznym, w którą poseł angażuje się od samego początku. Bycie sprawozdawcą to wyróżnienie, ale i odpowiedzialność ponieważ dyrektywy, po zaakceptowaniu przez PE, wdrażane są we wszystkich krajach członkowskich. Ostatnie dwanaście miesięcy to intensywna praca w Brukseli, ale także w Wielkopolsce. Był też czas na spotkania z mieszkańcami regionu w sercu Zjednoczonej Europy.

 

Praca w Parlamencie Europejskim to przede wszystkim spotkania frakcji politycznych, obrady komisji, udział w Sesjach plenarnych. Dzień w Brukseli i Strasburgu wypełniony jest od rana do wieczora. Najważniejsze prace w pierwszym roku obecnej kadencji to zdecydowanie praca sprawozdawcy. Przede wszystkim nad dyrektywą dotyczącą ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania

– Dyrektywy to dokumenty wiążące dla Unii Europejskiej i krajów członkowskich. Na ich podstawie wdrażane jest prawo w krajach Wspólnoty. Możliwość bycia sprawozdawcą, jedynym spośród posłów z Wielkopolski i jednym z czterech polskich deputowanych, to wyróżnienie, ale i odpowiedzialność – wyjaśnia Andrzej Grzyb, poseł do Parlamentu Europejskiego. –  Przy sprawozdaniu dotyczącym ograniczeniu emisji niektórych zanieczyszczeń najważniejsze było zachowanie równowagi między ochroną środowiska a interesem średnich ośrodków spalania. Długie rozmowy, dyskusje i argumenty pozwoliły znaleźć wyjście, które korzystne jest dla wszystkich stron. Bez tego balansu, narzucone średnim ośrodkom spalania zbyt wysokie normy, skutkowałyby wzrostem cen prądu czy ogrzewania.

Poseł Andrzej Grzyb był sprawozdawcą w imieniu EPP w pracach Euronestu w tematyce odnawialnych źródeł energii w ramach Partnerstwa Wschodniego. Znaczące było także powierzenie posłowi sprawozdania podsumowującego dotychczasową pracę Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji (EED) – jednego z ważniejszych projektów polskiej prezydencji z 2011 roku. Podstawą do jego stworzenia były doświadczenia naszego kraju w drodze do demokracji. Dlatego tylko polski poseł mógł zrozumieć najważniejsze cele Funduszu i przedstawić je tak by deputowani nie mieli wątpliwości, że jest to niezbędny obecnie element działalności Unii Europejskiej.  Miniony rok to także 24 wystąpienia na posiedzeniach plenarnych, poprawki do kilkunastu dokumentów oraz rezolucji, a do tego interpelacje i praca w regionie. Przede wszystkim weekendy to czas na spotkania z mieszkańcami Wielkopolski. Praca posła do Parlamentu Europejskiego to także możliwość goszczenia w sercu Zjednoczonej Europy osób, które w sposób szczególny wyróżniły się w regionie. Dlatego, obok typowo politycznej działalności, każdego roku zapraszam do Brukseli mieszkańców Wielkopolski. W ostatnich dwunastu miesiącach miałem przyjemność przybliżyć pracę Parlamentu Europejskiego, ale także samą Belgię, prawie 600-osobom. W poprzedniej kadencji w wyjazdach studyjnych wzięło udział ponad 2500 tysiąca Wielkopolan – laureatów konkursów, plebiscytów, samorządowców, przedsiębiorców czy ludzi kultury. Mijający pierwszy rok drugiej mojej kadencji jako posła do Parlamentu Europejskiego, to czas intensywnej pracy. Zapraszam na przegląd najważniejszych wydarzeń tego okresu.

WAŻNIEJSZE DZIAŁANIA POSŁA ANDRZEJA GRZYBA

SPRAWOZDANIA

1. Sprawozdawca PE w sprawie projektu dyrektywy o ograniczeniu emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (tzw. dyrektywa MCP). Projekt zakłada ustanowienie limitów emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów dla średnich obiektów spalania energetycznego, takich jak generatory energii elektrycznej czy systemy grzewcze do użytku domowego, przemysłowego lub mieszkalnego.

Prace nad tą dyrektywą trwają od września 2014 – w związku z tym, że sprawozdanie dotyczy zmian w prawie UE. Dzięki sukcesowi negocjacji z Radą, prace powinny zakończyć się w październiku. Warto podkreślić, że  prace nad takimi raportami, ze względu na wagę tematu lub znaczenie dla prawodawstwa UE, ilość podmiotów w procesie konsultacji społecznych i międzyinstytucjonalnych, trwają znacznie dłużej niż np. kilkuzdaniowe sprawozdania dotyczące skwitowania działalności instytucji w ramach kontroli budżetowej PE, gdzie cały proces trwa kilka tygodni.

Limity będą dotyczyć obiektów takich jak: generatory energii elektrycznej lub systemy grzewcze do użytku przemysłowego lub mieszkalnego, a także obiekty służące do procesów przemysłowych o mocy od 1 do 50 MW.

Sprawozdanie, po negocjacjach z Radą zostało przyjęte 15 lipca przez komisję ENVI zdecydowana większością 59 głosów przy 6 przeciwnych, a 30 czerwca w Komitecie Stałych Przedstawicieli Rady UE przeciwko było tylko jedno państwo.

(Według projektu, maksymalne wartości emisji (wymienione w załącznikach), dwutlenku siarki (SO2), tlenku azotu (NOx) oraz pyłów z istniejących obiektów energetycznego spalania, mają wejść w życie:

• w roku 2025 – dla istniejących obiektów energetycznego spalania o nominalnej mocy cieplnej powyżej 5MW,

• w 2030 dla obiektów o mocy 5MW lub mniej.

Limity wartości emisji są skonstruowane w taki sposób by nowo oddawane do użytku obiekty spełniały wysokie normy ochrony środowiska przy racjonalnych kosztach. Równocześnie chronione są istniejące obiekty, poprzez nałożenie na nie ambitnych, ale możliwych do spełnienia norm, bez konieczności wdrażania nowych kosztownych inwestycji.

Do 2030 roku obiekty ciepłownicze większe niż 5 MW będą miały czas na dostosowanie się do limitów emisji pod warunkiem, że nie będą przekraczać emisji na poziomie 1100mg/m3 SO2.

Dzięki tym zapisom długofalowo powinna się poprawić jakość powietrza, bez ryzyka przenoszenia wysokich kosztów inwestycyjnych na odbiorców końcowych.

Ustawodawstwo nie powstrzymuje państw członkowskich od egzekwowania ostrzejszych standardów. W obszarach, gdzie normy jakości powietrza nie są spełnione, państwa członkowskie zobowiązane są do przeprowadzenia oceny w kwestii nałożenia ostrzejszych norm, przy założeniu że po ich wprowadzeniu nastąpiłaby widoczna poprawa jakości powietrza.

Ostateczne głosowanie na sesji plenarnej odbędzie się w Strasbourgu w drugim tygodniu października.

„Negocjacje były bardzo skomplikowane, a sama dyrektywa jest bardzo techniczna i prace nad nią wymagały wielu specjalistycznych konsultacji”, powiedział Andrzej Grzyb (EPP, PL), który koordynuje proces legislacji w Parlamencie. “Ostatecznie udało się tak poprawić projekt by zapewnić optymalną ochronę środowiska i przede wszystkim zdrowia ludzi, a równocześnie nie obciążać wygórowanymi kosztami przedsiębiorstw i co najważniejsze odbiorców końcowych, jeśli chodzi np. o sieci ciepłownicze”

FreeRazan

2. Przedstawiciel EPP w pracach nad sprawozdaniem Euronest na temat wyzwań, potencjału i nowego zaangażowania współpracujących, dotycząca efektywności energetycznej
i odnawialnych źródeł energii w ramach Partnerstwa Wschodniego

3. Sprawozdawca PE w sprawie nowego podejścia UE do praw człowieka i demokracji – ocena działalności Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji (EED) od początku jego utworzenia (2014/2231(INI)) – Prace nad sprawozdaniem oceniającym działalność Europejskiej Fundacji na rzecz Demokracji (EDD) trwały 9 miesięcy. Sprawozdanie zostało pozytywnie ocenione przez posłów. EED to jedna z czołowych inicjatyw polskiej prezydencji UE z 2011 roku. Głosując za przyjęciem sprawozdania Andrzeja Grzyba posłowie zaapelowali także o odpowiednie wsparcie finansowe dla Fundacji. Od rozpoczęcia działalności w 2013 r. Fundacja wsparła już 186 inicjatyw we wszystkich krajach sąsiedzkich UE od Białorusi, przez Ukrainę po Syrię czy Egipt, przekazując ponad 5,2 mln euro wsparcia dla krajów sąsiedztwa południowego i ponad 5,3 mln euro dla krajów Partnerstwa Wschodniego. W lipcu Komisja Europejska przyznała 12 milionów euro na kolejny okres budżetowy, podwajając dotychczasowy wkład. Do końca 2015 roku strony założycielskie EED tj. UE, kraje członkowskie i kraje z poza UE, przekażą blisko 25 mln euro na dalsze działania Fundacji. Na Ukrainie EED pomogła Donetsk Hromadske TV, niezależnej telewizji regionu Donbas. A w Maroku ponad 3 miliony użytkowników serwisu Youtube obejrzało klip będący obywatelską kampanią wzywającą wyborców do rejestrowania się, dzięki czemu zgromadzono ponad 250 000 zgłoszeń od młodych ludzi. Fundacja wspiera także projekty obywatelskie w Gagauzji, Tunezji, Palestynie a niedawno opublikowała rekomendacje dla mediów w języku rosyjskim (https://www.democracyendowment.eu/news/bringing-plurality-1/)

Warto podkreślić, że w prace nad powstaniem EED i monitorowanie działalności Fundacji poseł Grzyb jest zaangażowany od marca 2011.

Więcej tutaj:
https://andrzejgrzyb.eu/europejska-fundacje-na-rzecz-demokracji-skuteczne-narzedzie-w-walce-z-antyeuropejska-propaganda/

INTERPELACJE (ZAPYTANIA DO KE) – 4 m. in. „Indywidualne negocjacje warunków technicznych, a zagrożenie dla solidarności UE ws. eksportu wieprzowiny do Federacji Rosyjskiej” czy „Nowe przepisy o płacy minimalnej Republiki Federalnej Niemiec”

REZOLUCJE –  19 m. in. Wspólny projekt rezolucji w sprawie priorytetów UE w Radzie Praw Człowieka ONZ w 2015 r., Projekt rezolucji w sprawie sytuacji na Ukrainie.

POPRAWKI – do ponad 12. Dokumentów (szczegóły w załączonym zestawieniu szczegółowym)

WYSTAPIENIA NA POSIEDZENIACH PLENARNYCH – 24.

Uczestnictwo i pytania do kandydatów w przesłuchaniach nowopowstającej KE 2014-2019:

  • Przesłuchanie Johannesa Hahna, kandydata na komisarza do spraw europejskiej polityki sąsiedztwa i negocjacji akcesyjnych;
  • Przesłuchanie Federicii Mogherini, kandydatki na Wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej i Wysoką przedstawicielkę Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

 

WYDARZENIA KULTURALNE I INICJATYWY:

Poseł Andrzej Grzyb był gospodarzem i organizatorem m.in.: Śniadania roboczego połączonego z dyskusją o przyszłości energetyki odnawialnej w Polsce, wydarzenia upamiętniającego 25 Rocznicę pierwszych wolnych wyborów w Polsce „SMAK WOLNOŚCI – POLSKIE TRUSKAWKI W PE”, “Wolność religii i wyznania: Chrześcijanie i inne mniejszości na Bliskim Wschodzie” – wysłuchanie publiczne w ramach posiedzenia Podkomisji Praw Człowieka Parlamentu Europejskiego (26-02-2015).

WYJAZDY STUDYJNE:Andrzej GRZYB

Na zaproszenie Posła Andrzeja Grzyba już w tej kadencji brukselską i strasburską  siedzibę parlamentu odwiedziło blisko 600 osób (w czasie kadencji 2009-2014 było to blisko 2500 osób). Są to laureaci konkursów np. laureaci Plebiscytu Głosu Wielkopolskiego Superstrażak, Supersołtys, Superrolnik, młodzież – laureaci konkursów nt. wiedzy o UE, laureaci Turniejów Sołectw itd.

 

PATRONATY:

Poseł Andrzej Grzyb obejmuje liczne patronaty mi. in. III Światowy Festiwal Wikliny i Plecionkarstwa w Nowym Tomyślu (21-23.08.2015r.), XIV Powiatowa Wystawa Koni w Korpysach (05.07.2015r.), I Gminny Konkurs „Jestem małym ratownikiem” (Siedlików 10.06.2015r.), Międzynarodowe Mistrzostwa Policji w Siatkówce Plażowej (Turek 06.05.2015r.), Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej dla uczniów szkół gimnazjalnych (Brzeziny 27.03.2015r.), Konkurs recytatorski „Poznańskie dziewiątki” (Poznań  04.02.2015r.), IV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Życiu i Działalności Stanisława Mikołajczyka (Gniezno 11.12.2014r.), Finał Wojewódzki Olimpiady Wiedzy o Odnawialnych Źródłach Energii (Lisków  28.11.2015r.), udział w Komitecie Honorowym Jubileuszu 150-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliszu (27.09.2014r.). Obecnie Partner Honorowy Plebiscytów Głosu Wielkopolskiego Strażak Ochotnik Wielkopolski 2015, Rolnik Roku Wielkopolski 2015 oraz Wielkopolskie Koło Gospodyń Wiejskich 2015.

Więcej informacji:

DZIAŁALNOŚĆ POSŁA 2014-2015 – ARCHIWUM

W mediach:

Wielkopolska: co przez rok robili nasi europosłowie?

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?