Apel o pomoc dla chrześcijan i recenzja działań UE na rzecz praw człowieka i demokracji w 2013 – Andrzej Grzyb w debacie planarnej

W Parlamencie Europejskim omówiono sprawozdanie Rady „Prawa Człowieka i Demokracja na świecie w 2013 r.” umożliwiając przygotowanie odpowiedzi w zwyczajowym grudniowym terminie. Andrzej Grzyb (PSL), Koordynator Europejskiej Partii Ludowej ds. Praw Człowieka, w czwartkowej debacie ponownie zaapelował o natychmiastowe działania w związku z alarmująca sytuacja Chrześcijan na świecie, szczególnie na Bliskim Wschodzie i Afryce Centralnej. Poseł zrecenzował dokument Rady zwracając uwagę na najważniejsze kwestie 2013: reformę polityki europejskiej i zwiększenie wsparcia finansowego UE w obszarze praw człowieka i demokracji, rozpoczęcie działalność Europejskiego Funduszu na Rzecz Demokracji – nowego instrumentu UE, czy włączanie sektora prywatnego w ramach Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw za prawa człowieka. 

18 września w ramach pierwszej sesji PE po przerwie letniej, na wniosek m.in. Andrzeja Grzyba, Koordynatora ds. Praw Człowieka największej frakcji politycznej w PE Europejskiej Partii Ludowej, omówiono sprawozdanie roczne UE „Prawa Człowieka i Demokracja na świecie w 2013 r.”.

Dokument tego typu jest przyjmowany przez Radę co roku w czerwcu za rok poprzedni, a następnie po niezwłocznej prezentacji w PE w odpowiedzi eurodeputowani przygotowują swoje sprawozdanie, prezentowane w czasie grudniowej sesji plenarnej. Poseł do PE Andrzej Grzyb był zaangażowany w prace nad wieloma tego typu sprawozdaniami w minionej kadencji 2009-2014. W tym roku Rada przyjęła swój dokument 23 czerwca 2014, ale ze względu na wybory do PE i intensywne prace nad konstytuowaniem się organów nowo wybranego PE nie doszło do prezentacji sprawozdania przed przerwą letnią. Dzięki czwartkowej prezentacji możliwe jest rozpoczęcie prac nad sprawozdaniem w PE, co być może pozwoli dotrzymać zwyczajowy grudniowy termin.

W debacie z Komisarzem Neven’em Mimica’m i Specjalnym Przedstawicielem UE ds. Praw Człowieka Stavros’em Lambrinidis’em, jako pierwszy głos ze strony PE zabrał poseł Grzyb. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, że rok 2013 był bardzo ważnym rokiem w polityce UE na rzecz praw człowieka i demokracji na świecie. Wdrażamy zmiany, w oparciu o potencjał Traktatów z Lizbony z jednej strony, a z drugiej, w odpowiedzi na takie wyzwania jak Arabska Wiosna, czy bieżące wydarzenia na Ukrainie – podkreślił Poseł Grzyb, zwracając uwagę na rolę PE w projektowaniu i wprowadzaniu zmian w politykach UE.

Jak zauważył Poseł Grzyb – rok 2013 to wieloletni budżet UE na lata 2014-2020. To ważne, że w wyniku negocjacji PE i Rady budżet Europejskiego Instrumentu na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka zwiększono do 1,33 mld EUR.

Poseł Grzyb docenił, że w 2013 r. w ramach nowego podejścia do kwestii praw człowieka i demokracji UE opracowała 146 indywidualnych strategii dla poszczególnych krajów na świecie, z czego 123 zostały ostatecznie zatwierdzone przez Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa. Zwracamy się o wypracowanie procedur efektywnego dostępu PE lub przynajmniej Posłów Sprawozdawców/Kontr-sprawozdawców w związanych tematach, do tych strategii – zaapelował w debacie eurodeputowany.

Poseł Grzyb z uznaniem odniósł się do Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji (ang. European Endowment for Democracy, EED) – rok 2013 był początkiem pełnej operacyjnej działalności Funduszu, powołanego przez UE i Kraje Członkowskie UE z inicjatywy prezydencji Polski 2011, jako nowe, elastyczniejsze i szybsze, podejście do kwestii wspierania ruchów prodemokratycznych w sąsiedztwie Europy. Obecnie finansowanie zapewnia UE i mniej więcej połowa państw członkowskich funduszu. Sprawozdanie Rady informuje, że do końca 2013 r. otrzymano łącznie 425 wniosków o wsparcie. Ze względu m.in. na ograniczony budżet, decyzję o finansowaniu podjęto ostatecznie w sprawie 28 z nich. Zdaniem posła Grzyba – to pokazuje wielkie zapotrzebowanie na wsparcie EED. Po raku działalności warto przyjrzeć się osiągnięciom, skuteczności podejścia i rozważyć zmiany, które pozwolą EED w większym zakresie korzystać z budżetu UE.

W sprawozdaniu Rady doceniono liczne działania PE. Poseł Grzyb zwrócił uwagę na II Szczyt Rzeczników Praw Obywatelskich UE i Partnerstwa Wschodniego, zorganizowany w PE w 2013. Pierwszy Szczyt odbył się w 2011, a idea spotkań umożliwiających wymianę dobrych praktyk w dialogu z naszymi wschodnimi sąsiadami, znalazła uznanie w licznych dokumentach przyjmowanych przez PE w latach 2011-2014 – zaznaczył deputowany, zwracając uwagę na potrzebę kontynuacji i docenienie przez Radę.

W sprawozdaniu rady odnotowano także wysiłki podjęte w 2013 r. przez UE na rzecz Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (CSR) za prawa człowieka. W PE w 2013 zakończono m.in. prace nad sprawozdaniem w odpowiedzi na komunikat Komisji oraz rozpoczęto zakończone w 2014 prace nad zmianami dyrektyw o ujawnianiu informacji niefinansowych – w obu przypadkach w pracach reprezentowałem podkomisję praw człowieka i komisję spraw zagranicznych PE. Musimy pamiętać, by włączając w działania sektor prywatny nie nakładać na przedsiębiorstwa nadmiernych obciążeń –  przypomniał w debacie poseł Grzyb – szczególnie chronić należy tu europejskie Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa. Działania w ramach CSR w UE powinny dążyć do wyrównani ich szans z konkurencją z poza UE stosującą społeczny dumping czy jawnie łamiąca prawa człowieka – drogą ku temu jest m.in. zwiększenie przejrzystości informacji dla europejskich konsumentów – dodał w komentarzach po debacie poseł Grzyb.

W odniesieniu do kwestii wolności religijnych, w tym drastycznej sytuacji Chrześcijan, szczególnie na Bliskim Wschodzie i w Afryce Centralnej, poseł Grzyb zgodził się co do znaczenia przyjętych w czerwcu 2013 wytycznych UE w sprawie wolności religii lub przekonań – w ramach pracy nad nimi swoje rekomendacje przedłożył również PE. Zdaniem deputowanego – ciągle jednak, szczególnie w obliczu obecnej alarmującej sytuacji, za mało miejsca poświęca się prześladowaniu mniejszości religijnych na świecie – w tym najbardziej prześladowanej grupy, jaką są Chrześcijanie. Musimy pokazać solidarność i zapewnić skuteczną pomoc UE dla tych, którzy codziennie doświadczają tortur i są mordowani. Poseł Grzyb nawiązał w ten sposób do swoich licznych wcześniejszych wypowiedzi w ramach sesji plenarnych, poprawek do dokumentów PE czy apeli w mediach. W tym tygodniu poseł wsparł m.in. Internetową akcję #WeAreN – jesteśmy N – nawiązującej do pierwszej litery słowa Nazarejczyk jaką oznacza się domy Chrześcijan na Bliskim Wschodzie wystawiając ich na prześladowania (więcej na stronie: www.andrzejgrzyb.eu – #WeAreN-solidarni z prześladowanymi chrześcijanami)

Opracował Borys Brzeziński

Więcej:

Nagranie wideo debaty plenarnej PE

http://www.europarl.europa.eu/sides/getVod.do?mode=unit&language=PL&vodId=1411023797646

Wypowiedź posła do PE Andrzeja Grzyba

http://www.europarl.europa.eu/sides/getVod.do?mode=unit&language=PL&vodId=1411024544430

Roczne sprawozdania UE na temat praw człowieka i demokracji na świecie w 2013r. przyjęty przez Radę 23 czerwca 2014

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=PL&f=ST%2011107%202014%20INIT

©2023 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?