ROLNICTWO WPR 2020

W 2010 r. poseł Grzyb nadzorował z ramienia Europejskiej Partii Ludowej prace nad opinią Komisji Przemysłu Badań i Energii (ITRE) w kwestii Wspólnej Polityki Rolnej do 2020 roku (tzw. raport Dessa) – COM (2010)0672.

 

Europejskie Kongresy Młodych Rolników

III Europejski Kongres Młodych RolnikówRazem z pozostałymi posłami do PE z ramienia PSL poseł wspiera organizację kolejnych edycji Europejskich Kongresów Młodych Rolników w Brukseli, jako ambasadorowie EKMR w Polsce. Dzięki wsparciu posłów do PE PSL w obradach w 2016r. po raz 3 uczestniczyła 50 osobowa reprezentacja młodych rolników z całej Polski. Każdego roku wszyscy Europosłowie PSL zapraszają po 12 młodych rolników. Na zaproszenie Andrzeja Grzyba do PE przyjechali rolnicy z woj. lubuskiego, dolnoślą- skiego, opolskiego i wielkopolskiego. Europejskie Kongresy Młodych Rolników mają służyć promocji ludzi młodych zajmujących się rolnictwem oraz dokonaniu prezentacji osiągnięć młodych rolników. W trakcie Kongresów przedstawiane są

projekty z krajów członkowskich wyłonione do konkursu na najlepszego rolnika oraz zostaje nagrodzony europejski zwycięzca. Program Kongresu przewiduje wystąpienia i dyskusje z przedstawicielami organizacji rolniczych, w tym Europejskiej Rady Młodych Rolników. Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb w debacie z uczestnikami Kongresu podkreślił znaczenie rolnictwa jako źródła surowców i produkcji pierwotnej w ramach bioekonomii – światowego trendu priorytetowego również w strategii gospodarczej UE.

Należy rozmawiać z młodymi rolnikami o znaczeniu oraz szansach związanych z bioekonomią – to, co dziś jest innowacją, jutro będzie codziennością, ich codziennością. Surowce organiczne to już dziś np. bioplastiki do różnorakich zastrozowań czy biopaliwa i wiele innych. Bioekonomia to także nieodzowny element projektowanej obecnie europejskiej gospodarki w obiegu zamkniętym, bezodpadowej, zmierzającej do bardziej wydajnego i konkurencyjnego wykorzystania surowców. To ogromne zadanie, ale i szansa rozwoju dla młodych rolników z Polski – Andrzej Grzyb, 2016 r.

Woda – dobro publiczne i prawo człowieka

drops-of-water-578897_960_720Brak dostępu do wody bywa nie tylko przyczyną chorób i śmierci, ale też konfliktów. W PE poseł Andrzej Grzyb wspiera utrzymanie wody jako dobra publicznego oraz sprzeciwia się pomysłom komercjalizacji.

Bez wody nie ma rolnictwa, żywności, życia. Dziś w UE wyzwaniem może być dostarczenie wody w odpowiedniej ilości i odpowiedniej jakości dla przemysłu, coraz częściej jest to problem dla rolnictwa, jutro może to być problem rodzin w UE. Już teraz woda jest źródłem rywalizacji i konfliktów na świecie. Powodzie i susze są m.in. ważnym czynnikiem powodują- cym masowe migracje. – Andrzej Grzyb, 2016 r.

W PE trwają prace nad pakietem legislacyjnym dotyczącym gospodarki w obiegu zamkniętym, bezodpadowej. Także wodę należy traktować jak surowiec, który można i należy odzyskiwać. – Andrzej Grzyb, 2016 r.

Z inicjatywy posła do PE Andrzeja Grzyba Podkomisja Praw Człowieka PE zleciła badanie „Woda jako obszar współpracy i konfliktów na świecie”. Opracowanie stało się także przedmiotem debaty publicznej w ramach podkomisji. Woda kolejny raz staje się tematem obrad Parlamentu Europejskiego. W 2015 roku poseł Grzyb poparł rezolucję PE podjętą jako odpowiedź na pierwszą w historii inicjatywę obywatelską, która zebrała wymaganą w Traktacie Lizbońskim liczbę głosów tzw. „Right2Water”. Pod dokumentem podpisało się ponad 1,9 milionów obywateli Unii Europejskiej.

Relacje gospodarcze UE w interesie Polski i polskich rolników

Poseł Grzyb był sprawozdawcą do opinii Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) dla Komisji Handlu Międzynarodowego (INTA) w sprawie nowej polityki handlowej Unii Europejskiej w ramach Strategii Europa 2020 przyjętej w 2011 r .

Poseł Grzyb monitoruje prace nad umową handlowo-inwestycyjną dotyczącą również rolnictwa i zamówień publicznych między UE i USA tzw. TTIP. Poseł składał liczne poprawki i monitorował negocjacje stanowiska PE dotyczącego TTIP przyjętego w lipcu 2015 r.

Jesteśmy za umową o Transatlantyckim Partnerstwie w dziedzinie Handlu i Inwestycji, ale za dobrą umową, szanującą Europejskie standardy. –  Andrzej Grzyb, 2015 r.

Poseł interpelował w Komisji Europejskiej ws. zgodności zapisów umowy TTIP ze stanowiskiem PE. W interpelacji poseł Grzyb podkreślił, że: By uzyskać wymagane poparcie PE umowa TTIP musi odpowiadać stanowisku PE, w tym m.in. zapewniać gospodarczą i społeczną stabilność europejskiego modelu rolnictwa czyli m.in. ochronę europejskich standardów, norm i procedur sanitarnych oraz fitosanitarnych ustalonych w celu zagwarantowania bezpieczeństwa żywności, ochrony życia i zdrowia ludzi, ochrony zwierząt i roślin. Musi zapewniać klauzule ochronne, okresy przejściowe, kwoty lub wyłączenia dla wrażliwych produktów rolnych i przemysłowych, które mają wyższe koszty produkcji w UE wynikające z unijnych zasad. Musi zapewniać, że zagraniczni inwestorzy będą traktowani w sposób niedyskryminacyjny bez preferencji wzgledem inwestorów z Krajów Członkowskich. – Andrzej Grzyb, 2016 r.

Rosyjskie embargo na żywność

W marcu 2014 r. poseł Grzyb interpelował w Komisji Europejskiej ws. doniesień o eksporcie świń z Austrii, na podstawie certyfikatów europejskich z ręcznym dopiskiem „nie pochodzi z terenów Polski oraz Litwy”, po tym jak Federacja Rosyjska wprowadziła embargo na import żywca i wieprzowiny z Unii Europejskiej. Poseł pytał również KE o działania, jakie zamierza podjąć, by Federacja Rosyjska zdjęła embargo na mięso wieprzowe i żywiec z terenów nieobjętych obszarem ochronnym w całej UE, wliczając w to obszar Polski. A także czy możliwe jest ograniczenie w Polsce strefy ochronnej, o co wnioskował Stanisław Kalemba, polski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W odpowiedzi na moją interwencję komisarz Borg postawił sprawę bardzo jasno i bardzo mocno, zapowiadając interwencję Komisji Europejskiej na forum Światowej Organizacji Handlu. Przypomniał również tym państwom członkowskim, które na własną rękę chciały negocjować zniesienie embarga dla swoich producentów, że to Unia Europejska ma kompetencje w negocjacjach handlowych z krajami trzecimi. Od tego czasu nie słychać doniesień o próbach łamania solidarności europejskiej. – Andrzej Grzyb dla Onet.pl, 2014 r.

Nie do przecenienia jest również wsparcie, jakie daje nam UE, jeśli napotykamy na blokowanie rynków zewnętrznych dla naszych produktów. Przypomnieć można choćby twarde stanowisko Komisji Europejskiej i komisarza Tonio Borga w sprawie embarga rosyjskiego na unijną wieprzowinę. Gdybyśmy byli poza UE, embargo dotyczyłoby tylko Polski i nikt w naszym imieniu by nie chciał walczyć – Andrzej Grzyb dla Onet.pl, 2014 r.

Sprawy zagraniczne, to nie tylko geopolityka, dotykająca naszych sąsiadów, ale również w dużej mierze także relacje gospodarcze i handlowe. Wspominałem już przykład wsparcia UE dla polskiej żywności. Ale żeby uzyskać kolejny impuls rozwojowy, poza utrzymaniem zbytu na rynkach unijnych, musimy walczyć również o rynki światowe i tam również poprawiać polski bilans handlowy – w tym także może nas wspierać Unia Europejska. – Andrzej Grzyb dla Onet.pl, 2014 r.

W styczniu 2015 r. poseł Grzyb ponownie interpelował w KE, po informacjach o rzekomych ustaleniach UE i Federacji Rosyjskiej o przywróceniu eksportu wieprzowiny i innych produktów w oparciu o certyfikaty UE, ale przy dodatkowych warunkach technicznych uwzględnianych indywidualnie z Federacją Rosyjską. W pytaniu do KE poseł podkreślił, że takie rozwiązania podkopują solidarność europejską i domagał się informacji o działaniach planowanych przez KE w celu ograniczenia dwustronnych negocjacji i faktycznego przywrócenia ich na poziom UE.płaca

W odpowiedzi na moją interpelację Komisarz Vytenis Andriukaitis podkreślił, że UE ma wyłączną kompetencję w dziedzinie wspólnej polityki handlowej. Zaznaczył, że Komisja uważa, że państwa członkowskie muszą powstrzymać się od zawierania dwustronnych umów handlowych, które byłyby niezgodne z tą zasadą. Komisarz wyjaśnił, że w ramach rozmów z Federacją Rosyjską Komisja wyraźnie zaznaczyła, że umowy dwustronne są niedopuszczalne, a jakiekolwiek rozwiązanie, które umożliwiłoby wznowienie wywozu produktów objętych zakazem, powinno mieć zastosowanie do wszystkich państw członkowskich UE. – Andrzej Grzyb, 2015 r.

 Zobacz również:

Apel o solidarność ws. wieprzowiny
Rekompensaty zatwierdzone
Andrzej Grzyb pyta Komisję Europejską o dyskryminację w rosyjskim embargo na trzodę

 

 Zobacz też inne działania Posła w zakresie Rolnictwa:

I Europejski Kongres Młodych Rolników
Sukces młodych rolników
Forum rolnicze powiatu kościańskiego
Forum Rolnicze Południowej Wielkopolski: polską wieś czeka wiele zmian
Zakazu wędzenia nie będzie Unia pomoże małym producentom
Polska wieś dostanie więcej pieniędzy – WPR na lata 2014-2020
Forum Rolnicze Południowej Wielkopolski – polskie rolnictwo czeka wiele zmian

©2023 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?