ZA! swobodnym przepływem obywateli w UE

Komisja Europejska prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie Polaków w Wielkiej Brytanii

Odpowiedź komisarza Andora na pytanie posła Andrzeja Grzyba

W odpowiedzi na pytanie o dyskryminację Polaków na Wyspach Brytyjskich Komisarz Laszlo Andor odpowiedział że Komisja przedstawiła “pięć konkretnych działań, które Komisja zamierza podjąć, aby wesprzeć państwa członkowskie w skutecznym stosowaniu unijnych zasad dotyczących swobodnego przepływu osób”

Odnosząc się do sprawy ograniczeń zasiłków dla bezrobotnych stwierdził że “rząd Wielkiej Brytanii wprowadził nowe ograniczenia dotyczące prawa do zasiłku dla poszukujących pracy, obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 r (.)Zmiany wprowadzone w prawie brytyjskim są złożone. Komisja, której zadaniem jest zapewnienie zgodności krajowych przepisów z dorobkiem prawnym UE, prowadzi obecnie analizę przedmiotowych zmian”.

Jego zdaniem, mimo gorącej debaty wątpliwe jest natomiast wprowadzenie przez Wielką Brytanię takich zmian w prawie rodzinnym, które łamałyby europejskie regulacje. Przypomnieć należy że prawo europejskie zabrania wprowadzania ograniczeń na obywateli UE które nie dotyczyłyby obywateli państwa członkowskiego które je wprowadziło. Ograniczenie wypłacania zasiłków na dzieci przebywające poza granicami kraju musiałoby więc dotyczyć również obywateli Wielkiej Brytanii.

Treść pytania jakie zadAndrzej GRZYBał poseł do PE Andrzej Grzyb:

Przedmiot:    Ograniczenia dla wolnego przepływu osób w Wielkiej Brytanii
Premier Wielkiej Brytanii David Cameron zapowiada wprowadzenie ograniczeń w prawach do zasiłków dla osób niebędących obywatelami Zjednoczonego Królestwa utrzymując równocześnie obecny poziom zabezpieczeń socjalnych dla jego obywateli. Obywatele innych krajów UE mają nabierać praw do zasiłku dla bezrobotnych po trzech miesiącach od przybycia na Wyspy Brytyjskie, dzieci obywateli państw członkowskich UE płacących w Wielkiej Brytanii podatki mają być objęte dodatkami tylko, jeśli przebywają na Wyspach Brytyjskich. Ograniczenia te nie mają dotyczyć obywateli Wielkiej Brytanii.
Takie postępowanie jest jawnie niezgodne z Traktatami a w szczególności wolnym przepływem osób w UE.
Jakie działania Komisja zamierza podjąć w przypadku wprowadzenia tego typu rozwiązań?

Odpowiedź udzielona przez komisarza László Andora w imieniu Komisji (5.2.2014):

W komunikacie Komisji z dnia 25.11.2013r. przywołuje się prawo obywateli UE do swobodnego przemieszczania się i pobytu w innych państwach członkowskich.[1] We wspomnianym komunikacie przedstawiono również pięć konkretnych działań, które Komisja zamierza podjąć, aby wesprzeć państwa członkowskie w skutecznym stosowaniu unijnych zasad dotyczących swobodnego przepływu osób.

Rząd Wielkiej Brytanii wprowadził nowe ograniczenia dotyczące prawa do zasiłku dla poszukujących pracy, obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 r. Zasiłek dla osób poszukujących pracy to uzależnione od wysokości dochodu i przeznaczone dla osób poszukujących pracy specjalne świadczenie pieniężne o charakterze nieskładkowym w rozumieniu art. 70 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Ponadto jest to świadczenie „pieniężne, mające na celu ułatwienie dostępu do zatrudnienia”, które – na podstawie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości – powinno być wypłacane obywatelom UE poszukującym pracy, którzy ustanowili rzeczywisty związek z brytyjskim rynkiem pracy. Zmiany wprowadzone w prawie brytyjskim są złożone. Komisja, której zadaniem jest zapewnienie zgodności krajowych przepisów z dorobkiem prawnym UE, prowadzi obecnie analizę przedmiotowych zmian.

Komisja odnotowała debatę prowadzoną w Wielkiej Brytanii dotyczącą zmian w zakresie uprawnień obywateli UE do otrzymywania świadczeń na dzieci. Jak dotąd jednak nic nie wskazuje, by Zjednoczone Królestwo nie zamierzało przestrzegać obowiązujących zasad dotyczących wypłacania świadczeń rodzinnych.

[1]

“Komunikat Komisji Europejskiej: Swobodny przepływ obywateli UE i ich rodzin – pięć skutecznych działań”

Pisaliśmy wcześniej na ten temat:

W reakcji na słowa Camerona debata w PE o swobodzie przepływu osób

Poseł Andrzej Grzyb do Polaków w Londynie: “Jest Was 600 tysięcy, to już wyborcza siła”

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?