FLAGOWY PROJEKT POLSKIEJ PREZYDENCJI – FUNDACJA NA RZECZ DEMOKRACJI, EUROPEAN ENDOWMENT FOR DEMOCRACY,

FLAGOWY PROJEKT POLSKIEJ PREZYDENCJI – FUNDACJA NA RZECZ DEMOKRACJI, EUROPEAN ENDOWMENT FOR DEMOCRACY, EED – już 47 mln Euro na ponad 761 projektów

EED to flagowa inicjatywa polskiej prezydencji UE z 2011 r., wykorzystująca doświadczenia pokojowej prodemokratycznej transformacji m.in. polskiej Solidarności. Stronami Fundacji są UE, 28 Państw Członkowskich, a także Szwajcaria i Norwegia. Fundacja ma za zadanie reagować szybciej i bardziej elastycznie niż klasyczne instrumenty UE, wspierając również podmioty, które dotychczas nie mogły skorzystać z pomocy. EED kładzie nacisk na zaangażowanie podmiotów działających „na miejscu”, co wraz z uproszczonymi procedurami, zwiększa dopasowanie oraz efektywność oferowanej pomocy. – Andrzej Grzyb 2015 r.

EED wsparła już ponad 761 pokojowych prodemokratycznych projektów na kwotę ponad 47 mln Euro w całym bliższym i dalszym sąsiedztwie UE, od Białorusi, przez Rosję, Ukrainę po Syrię czy Egipt. Od końca 2017 EED jest także aktywne na Bałkanach Zachodnich.

W 2018r. EED uruchomiło Fundusz Twórczy dla rosyjsko-języcznych niezależnych mediów koncentrujący się na rzetelnej informacji i przeciwdziałaniu dezinformacji, w ślad za wnioskami raportu zleconego przez Holandię (Content Fund for Russian language media).

Poseł Grzyb jest jedynym polskim posłem nieustannie wśród 9 reprezentujących Parlament Europejski w Radzie Zarządzającej Fundacji na Rzecz Demokracji od 2013r. (EED, European Endowment for Democracy).

Powołanie Europejskiej Fundacji na rzecz Demokracji zaproponowała Polska, jako jeden z tzw. projektów flagowych rozpoczętej w lipcu 2011 prezydencji Rady Unii Europejskiej. O inicjatywie kilka miesięcy wcześniej, 16 marca, informował w ramach expose o polityce zagranicznej RP w 2011 r. Minister Spraw Zagranicznych.

Jako jedna z odpowiedzi na braki i wyzwania ukazane kryzysem tzw. Arabskiej Wiosny, czy wcześniej na wschód od granic UE, zaproponowano powołanie Europejskiej Fundacji na rzecz Demokracji. Fundacji bazującej na doświadczeniach Europejskiej pokojowej prodemokratycznej transformacji, m.in. doświadczeniach polskiej Solidarności czy wsparcia udzielanego przez USA w ramach powołanego przez prezydenta Ronalda Regana Narodowego Funduszu na rzecz Demokracji (National Endomwnet for Democracy, NED).

Poseł Grzyb był promotorem powołania EED. Jego zaangażowanie miało szczególne znaczenie, dla poparcia EED przez PE. Z jego inicjatywy w ramach Podkomisji Praw Człowieka PE na dzień przed rozpoczęciem Prezydencji Polski przedstawiciel Rządu RP pierwszy raz przedstawił oficjalnie publicznie koncepcję powołania Fundacji. Poseł Grzyb zorganizował również prezentację stanu prac nad powołaniem EED w Komisji Spraw Zagranicznych PE pod koniec Prezydencji Polski. Za sprawą poprawek i negocjacji posła Grzyba pozytywne odniesienie do powołania Fundacji, zgodne ze stanowiskiem Polski jako pomysłodawcy, znalazły się w kluczowych rezolucjach PE m.in. po raz pierwszy w rezolucji „w sprawie polityk zewnętrznych UE na rzecz demokratyzacji” z lipca 2011 r.,, dalej w  „Rocznym Sprawozdaniu o prawach człowieka na świecie oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie, w tym wpływu na strategiczną politykę UE w dziedzinie praw człowieka” z 2012 r., „w sprawie przeglądu strategii UE w zakresie praw człowieka” z 2012r., czy wreszcie w „zaleceniach Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie warunków ewentualnego utworzenia Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji (EED)” z 2012 r.

W 2014 roku PE powierzył posłowi Grzybowi przygotowanie sprawozdania oceniającego dotychczasową pracę Europejskiej Fundacji na rzecz Demokracji. Sprawozdanie „Nowe podejścia UE do praw człowieka i demokracji – ocena działalności Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji (EED) od początku jego utworzenia” (2014/2231 (INI)) pozytywnie oceniające wywiązanie się EED z wymogów i zadań stawianych przez PE, zostało przyjęte w lipcu 2015 r. przy szerokim poparciu posłów do PE, co ugruntowało poparcie i zaangażowanie PE dla działalności EED.

https://www.democracyendowment.eu/

 

 

 

 

Zobacz więcej:

PE uczcił 5 lat Europejskiej Fundacji na rzecz Demokracji – ponad 570 podmiotów wspartych przez polską inicjatywę

Roczne sprawozdanie z działalności Europejskiej Fundacji na rzecz Demokracji za 2017r. w PE

Rada Zarządzająca Europejskiej Fundacji na rzecz Demokracji o zaangażowaniu w Bałkanach Zachodnich i wschodniej Europie

Posiedzenie Rady Zarządzającej Europejskiej Fundacji na Rzecz Demokracji

Roczne sprawozdanie z działalności EED w PE

 

 

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?