SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW – CSR: BIZNES I PRAWA CZŁOWIEKA – TO SIĘ OPŁACA! – PRZECIW NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI SPOZA UE OPARTEJ NA ŁAMANIU PRAW CZŁOWIEKA

W gospodarce nieodzowne jest zaufanie. Odbudowa wzrostu gospodarczego, po globalnym kryzysie finansowym, cel Strategii Europa 2020, wymaga odbudowy wzajemnego zaufania społeczeństwa, przedsiębiorstw i instytucji państwowych, wymaga Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. – Andrzej Grzyb, 2012 r.

Poseł Grzyb jest autorem 2 opinii do stanowiska PE w odpowiedzi na dokument Komisji Europejskiej „Odnowiona strategia UE na lata 2011-2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw”. Dokument opublikowano w czasie Prezydencji Polski, jako element pakietu „Odpowiedzialne Przedsiębiorstwa”. Opinie zostały przyjęte w grudniu 2012 roku. Prace nad zmianami strategii UE na rzecz CSR wpisują się w realizację celów Strategii Europa 2020 „Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”. Jednocześnie to odpowiedź Unii Europejskiej na przyjęte w czerwcu 2011 roku przez ONZ „Wytyczne w kwestii Biznesu i Praw Człowieka”.

W 2012r. poseł Grzyb współorganizował w PE wysłuchanie publiczne z udziałem przedstawicieli organizacji pracodawców, pracowników oraz organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką Odpowiedzialnych Przedsiębiorstw.

W 2013 roku Europejska Partia Ludowa wyznaczyła posła Grzyba na przedstawiciela w pracach legislacyjnych nad opinią Komisji Spraw Zagranicznych i Podkomisji Praw Człowieka dla Komisji Prawnej PE w sprawie zmian w Dyrektywie UE o Księgowości w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże spółki oraz grupy. Dyrektywa została przyjęta i implementowana w Polsce w 2016r, wchodząc w życie w 2017r. W pracach nad dyrektywa poseł Grzyb dbał o dopasowanie przepisów do skali działalności przedsiębiorstw i możliwości poradzenia sobie podmiotów z nowymi zadaniami, wyłączając Małe i Średnie Przedsiębiorstwa.  Przedsiębiorstwa, które są tzw. dużymi jednostkami zainteresowania publicznego (JZP), spełniające dwa z trzech kryteriów: średnioroczne zatrudnienie powyżej 500 osób, suma bilansowa powyżej 20 mln EUR lub obroty netto powyżej 40 mln EUR, maja obowiązek ujawniania w sprawozdaniu z działalności informacji dotyczących kwestii środowiskowych, pracowniczych i społecznych, a także Praw Człowieka np. w kontekście dzielności międzynarodowej, wraz z informacja o podejmowanych politykach w tych obszarach lub uzasadnieniem braku takowych;

W 2015 r. i 2016 r. poseł Grzyb reprezentował Europejską Partię Ludową w pracach nad sprawozdaniem „Odpowiedzialność przedsiębiorstw za poważne naruszenia praw człowieka w krajach trzecich” (2015/2315(INI)).

Promowanie Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym leży w interesie europejskich przedsiębiorstw – musimy przeciwdziałać sytuacji, w której europejskie przedsiębiorstwa na rynku wspólnotowym i poza Unią, toczą nierówną walkę z konkurentami stosującymi społeczny dumping, którzy naruszając międzynarodowe standardy prawa pracy czy wręcz łamiąc podstawowe wolności i prawa człowieka, nieuczciwie obniżają swoje koszty. Warto więc przenosić proces standaryzacji w tym obszarze na płaszczyznę globalną poprzez OECD czy ONZ. – Andrzej Grzyb, 2013 r.

UE i jej kraje członkowskie muszą pozostać wierne naszym wartościom i międzynarodowym zobowiązaniom jak Wytyczne ONZ ws. Biznesu i Praw Człowieka. Naruszenia wymagają prewencji, rozliczenia, kary i zadośćuczynienia. Pamiętać jednak należy, iż europejskie przedsiębiorstwa działają w ramach globalnej konkurencji. Narzucanie nadmiernych obowiązków na podmioty, które nigdy naruszeń się nie dopuściły, tylko dlatego, że mogą to kiedyś zrobić, to nieuzasadnione utrudnienia. Nadmierne ograniczenia mogą doprowadzić do wycieku działalności gospodarczej i miejsc pracy z UE. Wraz z ucieczką działalności z UE maleje możliwość kontroli europejskich standardów prowadzenia tej działalności. –  Andrzej Grzyb, 2016 r.

Obciążenia, które nie będą stanowić wyzwania dla dużych przedsiębiorstw czy międzynarodowych korporacji, mogą być zabójcze dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Wymagania muszą być proporcjonalne do potencjału podmiotów, które mają im sprostać, w zależności od skali prowadzonej działalności. – Andrzej Grzyb, 2016 r.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że większość rozwiązań proponowanych przez Komisję i ONZ obecnie nie ma charakteru twardego prawa. Ich skuteczność wymaga partnerów. Dobrymi sprzymierzeńcami przedsiębiorstw, państw, samorządów lokalnych i NGO, z odpowiednim zapleczem eksperckim, pozycją instytucjonalną i zaufaniem społecznym w UE, ale również w krajach Partnerstwa Wschodniego, czy szerzej, mogą być właśnie Rzecznicy Praw Obywatelskich. – Andrzej Grzyb, 2013 r.

Na poparcie zasługują inicjatywy dążące do zwiększenia przejrzystości informacji, pozwalającej konsumentom dokonywać racjonalnej decyzji w oparciu o najpełniejszą wiedzę. Skuteczne mogą tu być dobrowolne wytyczne, jak ISO 26000, czy np. podręcznik użytkownika opracowany przez „Europejskie Zrzeszenie Rzemiosła oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw dla Normalizacji” dla Europejskich Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Docenić należy też kierunek związany z działalnością europejskich oraz krajowych, publicznych i społecznych podmiotów ochrony praw konsumentów czy Rzeczników Praw Obywatelskich. – Andrzej Grzyb, 2016 r.

Skutecznymi narzędziami UE i krajów członkowskich na rzecz promocji międzynarodowej Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw za Prawa Człowieka mogą być: zamówienia publiczne, strategiczne inwestycje bezpośrednie, kredyty eksportowe, dostęp do rynku wspólnotowego, handlowe umowy międzynarodowe, a także wzmocniona współpraca z Rzecznikami Praw Obywatelskich. –  Andrzej Grzyb, 2013 r.

Z inicjatywy posła Andrzeja Grzyba jako ówczesnego wiceprzewodniczącego Podkomisji Praw Człowieka PE, podkomisja zleciła badanie poświęcone roli Rzeczników Praw Obywatelskich we wdrażaniu wytycznych ONZ w zakresie Przedsiębiorstw i Praw Człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w krajach Partnerstwa Wschodniego.

Poseł bierze również aktywny udział w dyskusjach i debatach poświęconych tematyce społecznej odpowiedzialności biznesu jak choćby zorganizowanej w 2017r przez Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce  pt. „Interesy ekonomiczne a ochrona praw człowieka”.

 

Zobacz również:

O Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i Prawach Człowieka (film)

Parlament Europejski za społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw

Prawa Człowieka i Biznes – Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw się opłaca

„Interesy ekonomiczne a ochrona praw człowieka” – podsumowanie debaty

 

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?