Przemysł wapienniczy dziękuje

Sz.Pan Poseł Adam GIEREK
Sz.Pan Poseł Andrzej GRZYB
Sz.Pan Poseł Bogusław SONIK
Sz.Pan Poseł Konrad SZYMAŃSKI
Szanowni Panowie Posłowie,

Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego pragnie Panom serdecznie podziękować za udzielenie swoim autorytetem wsparcia naszym działaniom mającym na celu utrzymanie produkcji wapna jako sektora zagrożonego Carbon Leakage w ramach nowych uregulowań tzn. od roku 2015 przez kolejne 5 lat.

Tak jak przedstawialiśmy w naszych materiałach informacyjnych jest to dla sektora wapienniczego kwestia niezmiernie istotna.

Odpowiedzi Komisji Europejskiej na obydwa zapytania są zbliżone w treści i zawierają następujące istotne dla nas i dobre informacje:

·    Dzięki podkreśleniu w zapytaniach odrębności i specyfiki produkcji wapna, w odpowiedziach uznano za możliwe dokonanie „analizy oceniającej” na poziomie podsektorów, czyli praktycznie oddzielenie produkcji wapna od znacznie mniej narażonej na CL produkcji zapraw gipsowych.

·    Komisja  zwraca uwagę, że  będzie optowała za pozostawieniem, przynajmniej na najbliższe 5 lat (2015-2020) dotychczasowych zasad  CL. Jest to efektem wspólnego „nacisku” wielu sektorów, z aktywnym udziałem sektora produkcji wapna – liczymy, że uda się to osiągnąć.

·    Zasady funkcjonowania Systemu Handlu Emisjami po roku 2020 będą zależały od wielu czynników i wielu decyzji, i liczymy, że proces ich kształtowania będzie przebiegał z uwzględnieniem potrzeb i możliwości polskiego przemysłu dzięki działaniom Posłów. Potrzebne jest dalsze wsparcie w zakresie motywowania Komisji do wykonania analizy dla podsektorów gdyby w wyniku analizy całego sektora obejmującego wapno, gips i zaprawy okazało się że nie spełnia on warunków klasyfikacji do Listy.
Uważamy, że zapytania Panów Posłów w pełni spełniły istotną, bardzo pozytywną rolę, były znaczącym elementem wspierającym nasze działania. Zostało to zauważone i podkreślone również na poziomie Europejskiego Stowarzyszenia Wapienniczego (European Lime Association – EuLA).

Z naszej strony, deklarujemy że przekażemy  informację o zaangażowaniu Panów Posłów  w działania na rzecz  naszego przemysłu. Informacje postaramy się by dotarły do lokalnej prasy w województwach świętokrzyskim, opolskim, kujawsko-pomorskim oraz do społeczności pracującej w zakładach wapienniczych. Poinformujemy również o wsparciu z Panów strony inne sektory, z którymi współpracujemy oraz Forum CO2, którego jesteśmy aktywnym członkiem. Na szczeblu krajowym przekażemy informacje do opiniotwórczego portalu Wirtualny Nowy Przemysł.

Tym z Panów, którzy będą kandydowali na następną kadencję życzymy sukcesu wyborczego, a sobie takich Europosłów, którzy z równą Waszej życzliwością będą wspierali polski przemysł.

 

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia oraz zespołu SPW ds. emisji CO2

Ada Poszelężny
Dyrektor Biura / Secretary General

Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego / Polish Lime Association

 

 

Odpowiedź udzielona przez komisarz Connie Hedegaard w imieniu Komisji

Komisja Europejska ma prawny obowiązek ustanowienia wykazu sektorów narażonych na ryzyko ucieczki emisji, który będzie ważny w latach 2015-2019.

W komunikacie „Ramy polityczne na okres 2020–2030 dotyczące klimatu i energii”[1] Komisja wyraźnie podkreśliła, że zamierza przedstawić odpowiedniemu komitetowi regulacyjnemu (Komitet ds. Zmian Klimatu) projekt decyzji w sprawie przeglądu wykazu dotyczącego ryzyka ucieczki emisji, w którym utrzymano obecne kryteria i założenia. Zapewni to ciągłość treści wykazu.

W nadchodzących miesiącach Komisja opublikuje projekt wykazu. To, czy konieczna będzie ocena na szczeblu podsektorów, zależy od niesfinalizowanej jeszcze oceny na poziomie sektorów. Dlatego też jest za wcześnie, aby mówić o tej możliwości.

Przepisy dotyczące bezpłatnych uprawnień i ucieczki emisji okazały się skutecznym zabezpieczeniem dla przemysłu UE. Komisja przywiązuje wagę do utrzymania obowiązujących przepisów do końca trzeciego etapu EU ETS.

 


[1]     COM(2014) 15 z 22 stycznia 2014 r.

Odpowiedź udzielona przez komisarz Connie Hedegaard w imieniu Komisji

Na mocy art. 10a ust. 13 dyrektywy w sprawie ETS[1] Komisja Europejska ma prawny obowiązek ustanowienia wykazu sektorów narażonych na ryzyko ucieczki emisji, który będzie obowiązywać w latach 2015-2019. Komisja nie zaproponowała zmian zasad dotyczących ucieczki emisji, które określono w art. 10a ust. 12-18 wyżej wymienionej dyrektywy, ani nie zamierza proponować takich zmian w przyszłości. Zasady te mogą zostać zmienione jedynie przez współprawodawców. W związku z powyższym Komisja przewiduje, że obecne zasady będą stosowane przynajmniej do 2020 r. Komisja musi je jednak stosować w praktyce i zapewnić ich wdrożenie, dlatego będzie musiała dokonać przeglądu wykazu sektorów narażonych na ryzyko ucieczki emisji. Zgodnie z obowiązującymi zasadami możliwe jest przeprowadzenie oceny na poziomie podsektorów. Komisja jest otwarta na tego rodzaju oceny, jeżeli zostanie udowodnione, że powinny być wykonane.

W tym kontekście należy przypomnieć, że w komunikacie „Ramy polityczne na okres 2020–2030 dotyczące klimatu i energii”[2] Komisja zadeklarowała, że zamierza przedstawić odpowiedniemu komitetowi regulacyjnemu (Komitet ds. Zmian Klimatu) projekt decyzji w sprawie przeglądu wykazu dotyczącego ryzyka ucieczki emisji, utrzymującej obecne kryteria i założenia. Zapewniłoby to ciągłość, jeśli chodzi o zawartość wykazu.

Produkcji wapna dotyczą trzy wskaźniki emisyjności dla następujących produktów: wapno, dolomit kalcynowany oraz dolomit spiekany. Odpowiednie definicje procesów i emisji zawarte w decyzji w sprawie zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału[3] obejmują wszystkie procesy bezpośrednio lub pośrednio związane z produkcją produktów objętych wskaźnikiem, w tym emisje procesowe.


[1]     Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE, ze zmianami (Dz.U. L 275 z 25.10.2003).

[2]     COM(2014) 15 z dnia 22 stycznia 2014 r.

[3]     Decyzja Komisji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na mocy art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 2772).

 

©2023 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?