SMOG STOP – CIEPŁOWNICTWO – ZABEZPIECZONE WSPARCIE UE DLA MODERNIZACJI OGRZEWANIA KOMUNALNEGO W MIEJSCE TRUJACYCH STARYCH PIECÓW – ELEKTROMOBILNOŚĆ I BIOGAZ W TRANSPORCIE PUBLICZNYM – #DrzewoDlaPolski

Stop – SMOG Ochrona powietrza – MCP (Emisja ze Średnich Obiektów Spalania), CVD (Wspieranie czystych pojazdów)

Poseł Grzyb aktywnie uczestniczy w pracach legislacyjnych nad dyrektywami i rozporządzeniami mającymi wpływ na jakość powietrza, wprowadzając zapisy mające zapewnić że ludzie będą mogli oddychać czystym, zdrowym powietrzem, nie będą narażeni na smog. Równocześnie dba o to by przepisy były korzystne dla gospodarki, innowacyjności i tworzenia miejsc pracy. W ramach prac nad pakietem czystego powietrza oraz pakietem czystego transportu zajmował się dyrektywą o narodowych limitach emisji niektórych zanieczyszczeń, zmianie dyrektywy o eurowiniecie, czy standardach emisji dla pojazdów lekkich i ciężkich. Był również sprawozdawcą dwóch przyjętych przez PE i Radę dyrektyw o średnich obiektach spalania energetycznego (MCPD), oraz o wspieraniu czystych pojazdów (CVD).

W Unii Europejskiej potrzebujemy prawa, dzięki któremu możliwe będzie osiągnięcie korzyści środowiskowych utrzymując optymalne koszty. Musimy dbać o jak najwyższą jakość powietrza którym oddychamy, ale równocześnie nie możemy zapominać o innych potrzebach społecznych. Dyrektywa o emisjach ze średnich obiektów spalania, której byłem sprawozdawca jest dobrym przykładem pogodzenia tych wartości. – Andrzej Grzyb.

Poseł Andrzej Grzyb był z ramienia Parlamentu Europejskiego sprawozdawcą Dyrektywy o redukcji niektórych zanieczyszczeń ze średnich obiektów spalania energetycznego. W polskich realiach znacząca część tego typu instalacji to instalacje ciepłownicze, w dużej mierze będące własnością samorządów, część z nich znajduje się w takich instytucjach jak szkoły czy szpitale. Dyrektywa była częścią pakietu regulacji dotyczącego czystego powietrza i miała na celu długoterminowe ograniczenie emisji takich szkodliwych związków jak tlenki siarki czy azotu oraz pyły. Wypełniała lukę w prawie europejskim między regulacjami dotyczącymi ekoprojektu, obejmującymi obiekty spalania do 1MW i dużymi instalacjami przemysłowymi większymi niż 50MW.

W efekcie prowadzonych przez posła Grzyba negocjacji udało się osiągnąć kształt prawa, który skutecznie ograniczy emisję szkodliwych zanieczyszczeń, równocześnie nie powodując nadmiernych kosztów dla operatorów oraz odbiorców ciepła, w tym ludności korzystającej z ciepła z osiedlowych i miejskich ciepłowni.

 

Czysty transport publiczny w UE – Clean Vehicles Directive (CVD)

Europejczycy mają dość smogu, sektor publiczny potrzebuje czystych, energooszczędnych autobusów, ciężarówek i samochodów dostawczych, a Europejski przemysł długofalowego impulsu innowacyjnego – efektem prac nad poprawą tej sytuacji jest dyrektywa o wspieraniu czystych pojazdów autorstwa Andrzeja Grzyba przyjęta 25 października w Parlamencie Europejskim. Najistotniejszym założeniem dyrektywy jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w transporcie drogowym. Powodem tego jest walka ze smogiem oraz stymulowanie rozwoju nowych technologii w UE, w tym elektromobilności. Elektromobilność w wydaniu europejskim ma być czymś więcej niż tylko technologiami bateryjnymi. Mówi się o wykorzystaniu zarówno wodoru, jak i o popularyzacji biogazu.

“60% emisji, które tworzą smog pochodzą z transportu. Musimy z tym walczyć. Szczególnie sektor publiczny, na szczeblu samorządów i regionalnym, powinien dać dobry przykład, kupując nisko i zeroemisyjne samochody” – podkreśla poseł Andrzej Grzyb, autor przyjętej dyrektywy o wspieraniu czystych pojazdów.

Celem dyrektywy jest promocja pojazdów nisko i zeroemisyjnych, a tym samym walka z zanieczyszczeniami powietrza w miastach. Proponowane w dokumencie zmiany zobowiązują jednostki administracji państwowej i samorządowej, do tego by część kupowanych przez nie pojazdów lub zamawianych usług, przede wszystkim w transporcie publicznym, była nisko lub zeroemisyjna. Dyrektywa dotyczy głównie zakupów autobusów, ciężarówek, samochodów dostawczych, ale także samochodów osobowych.

Dla każdego kraju członkowskiego UE wyznaczony został cel dopasowany do poziomu jego zamożności. Dzięki staraniom posła Andrzeja Grzyba, nowe przepisy pozwalają również na większą elastyczność w kwestii doboru energii napędzających pojazdy uznawane za czyste. Obok priorytetowo traktowanych elektryczności czy wodoru, są nimi na przykład gaz ziemny, w tym biometan, LPG czy biopaliwa.

„To pozwoli na promocje czystego transportu, wesprze rozwój nowych technologii takich jak samochody elektryczne lub samochody napędzane paliwami alternatywnymi a poprzez to pozwoli osiągnąć cele klimatyczne uzgodnione w porozumieniu paryskim” – podkreśla Andrzej Grzyb.

Grupa Europejskiej Partii Ludowej poparła również ideę posła Andrzeja Grzyba wprowadzającą mechanizmy pozwalające na lepszą ochronę europejskich producentów aut. „Przetargi organizowane w celu zakupu czystych pojazdów zaliczane jako realizacja celów dyrektywy, powinny być otwarte dla firm spoza UE, jedynie w przypadku, gdy państwa, z których pochodzą dopuszczają na równych zasadach do przetargów firmy z UE. Taki zapis sprzyjałby wyrównywaniu zasad międzynarodowej konkurencji, wspiera Europejskie miejsca pracy oraz rozwój technologiczny w UE” – podkreślił Andrzej Grzyb, ubolewając, że mimo poparcia największej frakcji zapis ten nie znalazł poparcia większości na tym etapie prac nad dyrektywą.

Negocjacje międzyinstytucjonalne zakończyły się 11 lutego 2019, dyrektywa ma zostać przyjęta na drugiej kwietniowej sesji plenarnej PE w Strasbourgu.

 

Akcja #DrzewoDlaPolski to inicjatywa, która powstała w odpowiedzi na zwiększoną wycinkę drzew, a jednocześnie w walce o lepsze powietrze w Polsce – w walce ze smogiem, w walce o absorbcję CO2.

Pierwsze drzewo posadził Andrzej Grzyb, poseł do Parlamentu Europejskiego i szef wielkopolskich Ludowców, który następnie wskazał do posadzenia kolejnych drzew swoich kolegów, m.in. Władysława Kosiniaka – Kamysza. Akcja „Drzewo dla Polski” ma charakter popularnych w mediach społecznościowych nominacji. Po niemal miesiącu akcja osiągnęła imponujący efekt. 6 tysięcy nasadzeń. W ramach kampanii #DrzewoDlaPolski sadzono drzewa, ale także rozdawano sadzonki, aby jak najwięcej nowych liściastych i iglastych roślin pojawiło się w naszym krajobrazie. Do tego setki zaangażowanych osób, edukacja ekologiczna w całej Polsce dotycząca sadzenia drzew i ich dobroczynnego wpływu na środowisko oraz walkę ze smogiem. Akcja debiutowała w Kaliszu ilecz w krótkim czasie opanowała cały kraj. Do tej pory w akcję zaangażowało się tysiące osób, w efekcie czego posadzonych zostało mnóstwo nowych drzew.

 

Zobacz również:

#DrzewoDlaPolski. Kto? Jak? Dlaczego?

Wyzwanie dla transportu publicznego. Nowe unijne przepisy w walce ze smogiem.

Ustalenia w sprawie dyrektywy o czystych pojazdach

Głosowanie w sprawie nisko- i zeroemisyjnych pojazdów

Efektywne rozwiązania dla czystego transportu publicznego w UE – debata w PE

35% – cel redukcji emisji CO2 dla samochodów, dobry dla klimatu i miejsc pracy

Sprawozdanie Andrzeja Grzyba do Dyrektywy o wspieraniu czystych ekologicznie pojazdów

Efektywne rozwiązania dla czystego transportu publicznego w UE

Czystsze powietrze w Polsce: Dyrektywa MCP, Narodowy Program Antysmogowy PSL

Smog: Jak przewietrzyć polskie miasta

Ochrona powietrza – MCP

 

 

 

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?