SPRAWY ZAGRANICZNE – BEZPIECZEŃSTWO, DEMOKRATYZACJA I PRAWA CZŁOWIEKA W REGIONACH STRATEGICZNYCH

Dla długofalowego zabezpieczenia interesów strategicznych Unii Europejskiej, w tym Polski, w sferze gospodarki, energetyki czy bezpieczeństwa, celem polityki zagranicznej powinno być stworzenie obszaru dobrobytu, bezpieczeństwa i stabilizacji w krajach sąsiedzkich. Kluczowym w długim horyzoncie czasowym jest wsparcie standardów demokratycznych, praworządności i poszanowania praw człowieka w tych państwach. Dla Polski szczególne znaczenie mają kraje Partnerstwa Wschodniego i Azji Centralnej. – Andrzej Grzyb.

DEG – Grupy Parlamentu Europejskiego ds. Wspierania Demokracji i Obserwacji Wyborów

prawa człowieka na bliskim wschodzie

Od 2009 roku poseł Andrzej Grzyb jest członkiem wąskiej 15 osobowej Grupy Parlamentu Europejskiego ds. Wspierania Demokracji i Obserwacji Wyborów. Grupa ta zajmuje się m.in. współpracą z siecią laureatów Nagrody Sacharowa, corocznie przyznawanej przez PE osobom walczącym o wolność słowa i myśli oraz demokrację i prawa człowieka na świecie. Zadaniem grupy jest także koordynacja misji obserwacji wyborów organizowanych we współpracy z OBWE.

Poseł Grzyb uczestniczył w licznych misjach obserwacji wyborów m.in.: parlamentarnych w Jordanii 23 stycznia 2013 r., na Ukrainie 27 października 2012 r., w Mołdawii 27-30 lipca 2009 r. oraz prezydenckich w Azerbejdżanie 7 listopada 2010 r. i na Ukrainie w styczniu 2010 r.

Partnerstwo Wschodnie

W kadencji Parlamentu Europejskiego 2009-2014 poseł Andrzej Grzyb pracował w delegacji ds. relacji z Ukrainą, a w kadencji 2014-2019 w delegacji ds. relacji z Mołdawią. Od 2011 roku zasiada w Zgromadzeniu Parlamentarnym Euronest Parlamentu Europejskiego i Krajów Partnerstwa Wschodniego tj. Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. W Euronest od 2011r. działa w komisji ds. bezpieczeństwa energetycznego, a od 2014r. pełni funkcję wiceprzewodniczącego tej komisji. W imieniu Europejskiej Partii Ludowej negocjował treść wspólnych dokumentów przyjętych przez Euronest:„Bezpieczeństwo energetyczne w związku z rynkiem energetycznym i harmonizacją pomiędzy krajami Partnerstwa Wschodniego i państwami Unii Europejskiej”, „Wyzwania, potencjał i nowe zaangażowanie współpracujących, dotyczące efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w ramach Partnerstwa Wschodniego”, „Polityka w kwestii wydobycia gazu niekonwencjonalnego i jego potencjalnego wpływu na rynki energetyczne UE i państw partnerskich Europy Wschodniej”. Poseł Andrzej Grzyb jest współautorem licznych rezolucji PE dotyczących krajów Partnerstwa Wschodniego, bierze również aktywny udział w debatach plenarnych poświęconych tej tematyce. W ramach Podkomisji Praw Człowieka PE inicjuje wysłuchania i debaty poświęcone sytuacji w krajach Partnerstwa Wschodniego, m.in. 4 grudnia 2014r. przewodniczył wysłuchaniu publicznemu w sprawie praw człowieka i sytuacji mniejszości na Ukrainie, ze szczególnym uwzględnieniem Krymu, z udziałem m.in.: Valeriyi Lutkovska’ej, Rzecznika Praw Obywatelskich Ukrainy, Mustafy Dżemilewa – ukraińskiego polityka, radzieckiego dysydenta, długoletniego przewodniczącego Medżlisu Tatarów krymskich oraz Rady Przedstawicieli Narodu Krymskotatarskiego, deputowanego do Rady Najwyższej Ukrainy.

partnerstwo_wschodnieZ inicjatywy posła Grzyba Podkomisja Praw Człowieka przygotowała badanie: „Prawa człowieka w krajach Partnerstwa Wschodniego” oraz „Współpraca Rzeczników Praw Obywatelskich krajów Partnerstwa Wschodniego i UE”.W czasie Prezydencji Polski w 2011 roku, zorganizował I Szczyt Rzeczników Praw Obywatelskich Partnerstwa Wschodniego i UE w Brukseli. W 2013r. i 2016r. odbyły się kolejne edycje spotkań. W ramach III Szczytu, obok przedstawicieli Partnerstwa Wschodniego i UE, zaproszono również rzeczników z krajów Bałkanów Zachodnich. 10 lutego 2014r. wraz z Europejską Partią Ludową oraz Narodowym Stowarzyszeniem Dziennikarzy Ukrainy zorganizował wystawę zdjęć protestów społecznych Euromajdan i koncert pt.: „Euromajdan: Zamrożone Nadzieje”. Wydarzenie miało na celu przekonanie decydentów UE do obaw Polski i wzmocnienie wspólnego europejskiego stanowiska, tak by Polska nie była osamotniona ws. Ukrainy. W wydarzeniu udział wzięli liczni posłowie do PE z wszystkich krajów UE, przedstawiciele Instytucji Europejskich, w tym Komisji Europejskiej, na czele z Komisarzem Štefanem Füle odpowiedzialnym za Politykę Sąsiedztwa UE.

Prawa Człowieka i Demokracja

human_rightsW kadencji 2009-2014 poseł Andrzej Grzyb pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Podkomisji Praw Człowieka PE. W kadencji 2014-2019 Europejska Partia Ludowa, największa frakcja w PE, powierzyła posłowi Grzybowi funkcję koordynatora odpowiedzialnego za działania EPP w ramach podkomisji. Wraz z koordynatorami pozostałych frakcji politycznych decyduje o programie prac podkomisji, w tym przygotowywanych sprawozdaniach przyjmowanych przez Komisję Spraw Zagranicznych i Posiedzenie Plenarne PE. Z jego inicjatywy organizowane są wysłuchania i debaty w ramach podkomisji, delegacje do krajów z poza UE, zapraszani są eksperci i osoby z pierwszej ręki relacjonujące sytuacje praw człowieka w różnych zakątkach świata.

W 2012 roku poseł Grzyb reprezentował Europejską Partię Ludową w pracach nad Rocznym Raportem o Prawach Człowieka na Świecie – pierwszym głosem PE w de-bacie nad reformą strategii UE na rzecz demokracji i praw człowieka. Poseł repre-zentował EPL w grupie kontaktowej PE–Komisja Europejska-Rada ds. międzyin-stytucjonalnej deklaracji o przyszłości polityk UE w tym zakresie.

Poseł Grzyb reprezentuje PE w misjach związanych z monitoringiem praw człowieka na świecie. W 2013 r. uczestniczył w misji Podkomisji Praw Człowieka w Pakistanie, a w 2015 r. i 2016 r. w misji Pod-komisji Praw Człowieka PE na sesje Rady Praw Człowieka ONZ w Genewie.

Prawa Dziecka

Z okazji obchodów Roku Janusza Korczaka została otwarta 6 listopada 2012r. w Parlamencie Europejskim w Brukseli wystawa pod tytułem: „Nie ma dzieci, są ludzie; prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka” oraz zorganizowano Warsztaty Podkomisji Praw Człowieka (DROI) na temat praw dzieci. Uczestnikami wydarzeń byli Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka RP, Marek Prawda – Ambasador RP, Philippe Cori – dyrektor brukselskiego biura UNICEF, Humbert de Biolley – przedstawiciel Rady Europy, Veronique Arnault – przedstawicielka Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych i fundacji.

EED – Fundacja na Rzecz Demokracji

EEDPoseł Grzyb jest jedynym polskim posłem wśród 9 reprezentujących Parlament Europejski w Radzie Zarządzającej Fundacji na Rzecz Demokracji (EED, European Endowment for Democracy).

EED to flagowa inicjatywa polskiej prezydencji UE z 2011 r., wykorzystująca doświadczenia pokojowej prodemokratycznej transformacji m.in. polskiej Solidarności. Stronami Fundacji są UE, 28 Państw Członkowskich, a także Szwajcaria i Norwegia. Fundacja ma za zadanie reagować szybciej i bardziej elastycznie niż klasyczne instrumenty, wspierając również podmioty, które dotychczas nie mogły skorzystać z pomocy UE. EED kładzie nacisk na zaangażowanie podmiotów działających „na miejscu”, co wraz z uproszczonymi procedurami, zwiększa dopasowanie oraz efektywność oferowanej pomocy. – Andrzej Grzyb 2015 r.

Poseł Grzyb był jednym z głównych promotorów w PE idei powołania EED. Z jego inicjatywy w ramach Podkomisji Praw Człowieka PE na dzień przed rozpoczęciem Prezydencji Polski przedstawiciel Rządu RP pierwszy raz przedstawił oficjalnie publicznie koncepcję powołania Fundacji. Poseł Grzyb zorganizował również prezentację stanu prac nad powołaniem EED w Komisji Spraw Zagranicznych PE pod koniec Prezydencji Polski. Za sprawą poprawek i negocjacji posła Grzyba pozytywne odniesienie do powołania Fundacji, zgodne ze stanowiskiem Polski jako pomysłodawcy, znalazły się w kluczowych rezolucjach PE m.in. „w sprawie polityk zewnętrznych UE na rzecz demokratyzacji” z lipca 2011 r., „Rocznym Sprawozdaniu o prawach człowieka na świecie oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie, w tym wpływu na paper_people_hiresstrategiczną politykę UE w dziedzinie praw człowieka” z 2012 r., „w sprawie przeglądu strategii UE w zakresie praw człowieka” z 2012r., czy w „zaleceniach Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie warunków ewentualnego utworzenia Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji (EED)” z 2012 r.

W 2014 roku PE powierzył posłowi Grzybowi przygotowanie sprawozdania oceniającego dotychczasową pracę Europejskiej Fundacji na rzecz Demokracji. Sprawozdanie „Nowe podejścia UE do praw człowieka i demokracji – ocena działalności Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji (EED) od początku jego utworzenia” (2014/2231 (INI)) pozytywnie oceniające wywiązanie się EED z wymogów i zadań stawianych przez PE, zostało przyjęte w lipcu 2015 r. przy szerokim poparciu posłów do PE.

Szczyt Rzeczników Praw Obywatelskich UE, Partnerstwa Wschodniego i Bałkanów

Organizowane od 2011 roku przez posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba spotkania Rzeczników Praw Obywatelskich, mają na celu wymianę dobrych praktyk, koordynowanie oraz stymulowanie współpracy pomiędzy Krajowymi Instytucjami Praw Człowieka w Unii Europejskiej oraz w krajach sąsiedztwa dla ochrony praw jednostki oraz budowania państw demokratycznych opartych na praworządności.

Ideą Szczytów jest dyskusja w duchu otwartości, wymiany dobrych praktyk, doświadczeń. Spotykamy się nie po to, by się wzajemnie pouczać, ale by się od siebie wzajemnie uczyć i wzajemnie wzbogacać naszymi do- świadczeniami. – Andrzej Grzyb, 2016 r

Debaty publiczne i warsztaty organizowane są z udziałem Podkomisji Praw Człowieka PE, Grupy Europejskiej Partii Ludowej w PE, Europejskiej Sieci Narodowych Instytucji Praw Człowieka oraz przedstawicieli instytucji UE, Rady Europy i ekspertów. Podstawą do dyskusji są wyniki badań zleconych z inicjatywy posła Grzyba przez podkomisję Praw Człowieka. Dotychczas podejmowane tematy to: „Wspieranie instytucji Ombudsmanów, w krajach Partnerstwa Wschodniego przez UE i kraje członkowskie”, „Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw za Prawa Człowieka – Wytyczne ONZ ws. Biznesu i Praw Człowieka”, „Migracja i Prawa Człowieka”, „Rola Narodowych Instytucji Praw Człowieka w Planie Działania UE na rzecz Praw Człowieka i Demokracji 2015-2019”.

Inicjatywa jest rozszerzeniem programu rozpoczętego przez Rzecznika Praw Obywatelskich Rzeczypospolitej Polskiej, dra Kochanowskiego wraz z Francuskim Mediatorem w 2008 r. Program był kontynuowany przez Rzecznika Praw Obywatelskich RP, prof. Irenę Lipowicz, z którą zorganizowaliśmy Szczyt Ombudsmanów w 2011 r. i 2013 r. III Szczyt organizujemy z obecnym Rzecznikiem Praw Obywatelskich RP dr Adamem Bodnarem. Taka forma kontynuacji, ciągłości ponad podziałami, w ramach współpracy międzynarodowej, jest dziś bardzo cenna. – Andrzej Grzyb, 2016 r.

Spotkania w 2011 r. i w 2013 r. obejmowały Rzeczników Praw Obywatelskich z krajów UE oraz Partnerstwa Wschodniego. III Szczyt Rzeczników Praw Obywatelskich zorganizowany w 2016 r. rozszerza ten zakres, obejmując również Rzeczników Praw Obywatelskich z krajów bałkańskich.

Ochrona prześladowanych Chrześcijan na świecie

Według różnych szacunków od 100 do 200 mln Chrześcijan na świecie jest prześladowanych. Rocznie ginie od 105 do 170 tysięcy Chrześcijan. Chrześcijanie wymagają ochrony ze strony społeczności międzynarodowej, w tym także UE. Dokonywane na nich mordy należy uznać za ludobójstwo ze wszelkimi tego następstwami przewidzianymi w prawie międzynarodowym. Prawo do wiary jest prawem człowieka. – Andrzej Grzyb, 2016 r.

RozaniecPoseł Grzyb inicjuje i bierze aktywny udział w debatach w ramach sesji plenarnych i w komisjach PE poświęconych sytuacji Chrześcijan. Jest współautorem rezolucji PE poświęconych sytuacji Chrześcijan. Wprowadza również odpowiednie zapisy w kluczowych sprawozdaniach PE poświęconych Prawom Człowieka na świecie, w tym m.in. Rocznych Sprawozdaniach PE, gdzie w 2012 roku był sprawozdawcą Europejskiej Partii Ludowej czy Rezolucji zawierających priorytety UE na posiedzenia Rady Praw Człowieka ONZ, których był współautorem z ramienia EPL w 2015 r. i 2016 r. Z inicjatywy posła Grzyba Podkomisja Praw Człowieka PE organizuje wysłuchania i debaty poświęcone prześladowaniu Chrześcijan z udziałem świadków i ekspertów, m.in. „Wolność religii i wyznania: Chrześcijanie i inne mniejszości na Bliskim Wschodzie” 26 lutego 2015 r., „Sytuacja Praw Człowieka na Bliskim Wschodzie” 30 maja 2016 r. W 2017 r. z inicjatywy posła Grzyba podkomisja Praw Człowieka PE (DROI) zorganizowała wysłuchanie publiczne poświęcone sytuacji prześladowanych mniejszości, w szczególności chrześcijan. Europoseł PSL także w listopadzie podczas zorganizowanego w Parlamencie Europejskim seminarium nt. sytuacji prześladowanych mniejszości, zaapelował między innymi o wypracowanie formuły stałego monitoringu poszanowania wolności religii na świecie, w szczególności chrześcijan. Prześladowanie Achrześcijan było również tematem debaty podczas sesji plenarnej, która odbyła się 13 listopada 2017 r w Strasburgu.

Poseł Grzyb monitorował prace i składał liczne poprawki dotyczące sytuacji Chrześcijan do rekomendacji PE dla Rady ws. Wytycznych UE na rzecz promocji i ochrony wolności religii lub przekonań na świecie przyjętych w czerwcu 2013 r. W 2018 r. Andrzej Grzyb został sprawozdawcą PE do raportu “Wytyczne UE i mandat Specjalnego Wysłannika UE ws promocji wolności religii i wyznania poza UE” nad którym pracował w Podkomisji Praw Człowieka (DROI). Komisja Spraw Zagranicznych PE (AFET) 6 grudnia 2018 r. przyjęła sprawozdanie Andrzeja Grzyba, o zmianach potrzebnych w politykach UE na rzecz skutecznej ochrony i promocji wolności religii i przekonań (tzw. Freedom of Religion or Believe, FoRB). Przyjęty projekt przedstawia m.in. rekomendacje, co do przyszłości mandatu Specjalnego Wysłannika UE ds. FoRB, lepszego wykorzystania przyjętych przez Radę Wytycznych UE czy kwestii wsparcia dedykowanych projektów z obecnego i przyszłego wieloletniego budżetu UE.

“Reakcja UE na kryzys wolności religijnej na świecie” – debata przy okrągłym stole w obronie chrześcijan i innych wyznań

5 listopada 2018 r z inicjatywy posła Grzyba odbyła się w Parlamencie Europejskim debata z przedstawicielami organizacji religijnych i humanistycznych oraz przedstawicielami instytucji UE, którzy przedstawili swoje poglądy i doświadczenia oraz szukali rozwiązania istniejących problemów.

Poseł działa aktywnie w Grupie Roboczej Europejskiej Partii Ludowej ds. dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego w PE. Od lat, co roku wraz z Polską Delegacją EPL, wspiera organizację i bierze aktywny udział, jako panelista Międzynarodowej Konferencji pn. „Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej”.

Poseł Grzyb upomina się o Chrześcijan

#WeAreN – Solidarni z prześladowanymi Chrześcijanami

Apel o pomoc dla chrześcijan i recenzja działań UE na rzecz praw człowieka i demokracji w 2013 – Andrzej Grzyb w debacie planarnej

Zbrodnie na Chrześcijanach to ludobójstwo – debata

100 milionów Chrześcijan prześladowanych na świecie

Prześladowania chrześcijan – debata w Strasburgu

Andrzej Grzyb o rocznym sprawozdaniu dotyczącym praw człowieka i demokracji na świecie. Dyskusja w Strasburgu

Roczny raport o Prawach Człowieka i demokracji na Świecie. Podsumowanie Andrzeja Grzyba w Strasburgu.

Więcej -> tutaj

Zobacz również działania Posła w zakresie:

Praw Dzieci (cyklu seminariów z okazji Polskiego Roku Janusza Korczaka)

Kiedy śmieje się dziecko śmieje się cały świat
O prawach dziecka w Parlamencie Europejskim
Polski rok Janusza Korczaka w Parlamencie Europejskim

Praw osób niepełnosprawnych:

Bronimy miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych

Praw człowieka:

Prawa człowieka w Iranie
Andrzej Grzyb upomina się o prawa chrześcijan w Iraku
Sport i prawa człowieka – MŚ 2022 w Katarze
Wypowiedź w sprawie uchodźców z Syrii

Młodzieży:

Otwórzmy Unię Europejską dla ludzi młodych z państw objętych europejską polityką sąsiedztwa
Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na seminarium w Parlamencie Europejskim

©2024 Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego  |  Polityka Prywatności

Top

Log in with your credentials

Forgot your details?